Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/7

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Valtuutettu Sari Mäkimattilan toivomusponsi lähipalveluiden varmistamiseksi Pohjois-Haagan itä-osan uusille asukkaille

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän toivomusponnen (Mäkimattila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Mäkimattila Sari, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 29.1.2014 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osakaavaehdotuksen, kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet varmistaa että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut
(päivähoito-, koulu- ja sotepalvelut) uusille asukkaille ovat riittävät." (Sari Mäkimattila)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että asiasta on pyydetty lausunnot opetuslautakunnalta, varhaiskasvatuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveysvirastolta. Asiaa on lisäksi selvitetty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Saatuihin selvityksiin viitaten voidaan todeta, että peruspalvelujen riittävyyttä ja tulevia tarpeita on selvitetty hallintokuntayhteistyönä osayleiskaavan laatimisen yhteydessä ja niitä tarkennetaan edelleen alueen asemakaavojen sekä investointi- ja palveluverkkosuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Eri palvelusektoreitten osalta voidaan lisäksi todeta seuraavaa:

Päivähoito

Varhaiskasvatusvirasto on tehnyt yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pohjois-Haagan itäosan kaavan valmisteluvaiheessa. Tässä yhteydessä on arvioitu alueen päivähoitopalvelujen tarvetta, palvelutilojen toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia palveluverkon kehittämiselle. Alueelle suunnitellaan rakennettavan asuntoja noin 1500–2000 asukkaalle. Tämä tarkoittaa arviolta päivähoitopaikkatarvetta noin 100 lapselle.

Varhaiskasvatusvirasto on käynnistänyt kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa tarkastelun uuden asuinalueen vaikutuksista päiväkotien palveluverkon kehittämiseen ja palvelutarpeen lisääntymisen vaikutuksista palvelutiloihin. Tätä työtä jatketaan yhteistyössä tilakeskuksen ja muiden palveluhallintokuntien kanssa. Alkuvaiheessa alueen palvelujen järjestämisessä turvaudutaan olemassa olevaan päiväkotiverkkoon. Asuntorakentamisen aikataulujen tarkentuessa esitetään tarpeen mukaan hankkeita talonrakentamisohjelmaan.

Pohjois-Haagassa sijaitsevan leikkipuisto Pohjois-Haagan peruskorjausta korvaava uudisrakennushanke sisältyy kiinteistöviraston tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 2014–2018. Näin voidaan parantaa alueen avoimien varhaiskasvatuspalvelujen, alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan ja koululaisten avoimen iltapäivätoiminnan palveluja.

Talous- ja suunnitteluosastolta saadun tiedon mukaan Pohjois-Haagan Leikkipuiston uudisrakennuksen rakentamiseen on varattu 0,82 milj. euroa vuoden 2015 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015-2024. Rakentaminen ajoittuu vuoteen 2015.

Koulut

Opetuslautakunta toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan n. 1 500-2 000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, että mitoituksellisesti uusia alueellisia toimipisteitä ei tarvita.

Haagan aluetta tarkastellaan opetustoimessa yhtenä kokonaisuutena. Käytössä oleva tila- ja oppilasennuste osoittaa n. 200-380 oppilaspaikan lähikoulupaikkavajetta lukuvuosina 2014-2015 - 2023-2024. Uusimpaan väestöennusteeseen pohjautuva valmisteilla oleva oppilasennuste osoittaa kasvavaa oppilaspaikkavajetta Haagan alueella.

Haagan alueen koulutilojen laajennustarve selvitetään yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan noin 1500-2000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni,
että uusia sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä ei tarvita. Alue tukeutuu olemassa olevaan sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkoon.

Asukkaat saavat valita terveydenhuoltolain perusteella vapaasti esimerkiksi terveysaseman tai neuvolan, jonka palveluja käyttävät.

Esittelijän yhteenveto

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että Pohjois-Haagan osayleiskaavan mukainen väestömäärän lisäys on suhteellisen pieni. Asuntokannan valmistuessa tarvittavien lähipalvelujen riittävyydestä on mahdollista varmistua alueelle laadittavien asemakaavojen ja hallintokuntien investointiohjelmien hyväksymisen yhteydessä ja alueen rakentumisaikataulun tarkentuessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Mäkimattila Sari, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2014 asia 11

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 14.10.2014 § 206

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen kaupunginvaltuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut uusille asukkaille ovat riittävät.

Opetuslautakunta toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan n. 1 500-2 000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, että mitoituksellisesti uusia alueellisia toimipisteitä ei tarvita.

Haagan aluetta tarkastellaan opetustoimessa yhtenä kokonaisuutena. Käytössä oleva tila- ja oppilasennuste osoittaa n. 200-380 oppilaspaikan lähikoulupaikkavajetta lukuvuosina 2014-2015 - 2023-2024. Uusimpaan väestöennusteeseen pohjautuva valmisteilla oleva oppilasennuste osoittaa kasvavaa oppilaspaikkavajetta Haagan alueella.

Haagan alueen koulutilojen laajennustarve selvitetään yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen kanssa.

Käsittely

14.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä korjasi esityslistan 4. kappaleen ("Haagan aluetta tarkastellaan…") toisella rivillä olevan kirjoitusvirheen: po. 200-380.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 22.9.2014

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Hyväksyessään Pohjois-Haagan itäosan osakaavaehdotuksen kaupunginvaltuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että asuntokannan valmistuessa tarvittavat lähipalvelut uusille asukkaille ovat riittävät.

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueelle tulee sijoittumaan noin 1500-2000 uutta asukasta. Väestömäärän lisäys on sen verran pieni, että uusia sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä ei tarvita. Alue tukeutuu olemassa olevaan sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkoon.

Asukkaat saavat valita terveydenhuoltolain perusteella vapaasti esimerkiksi terveysaseman tai neuvolan, jonka palveluja käyttävät.

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 19.08.2014 § 158

HEL 2014-001515 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Mäkimattilan toivomusponnesta koskien lähipalvelujen varmistamista Pohjois-Haagan itäosan uudelle asuinalueelle:

Varhaiskasvatusvirasto on tehnyt yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pohjois-Haagan itäosan kaavan valmisteluvaiheessa. Tässä yhteydessä on arvioitu alueen päivähoitopalvelujen tarvetta, palvelutilojen toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia palveluverkon kehittämiselle. Alueelle suunnitellaan rakennettavan asuntoja noin 1500–2000 asukkaalle. Tämä tarkoittaa arviolta päivähoitopaikkatarvetta noin 100 lapselle.

Varhaiskasvatusvirasto on käynnistänyt kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa tarkastelun uuden asuinalueen vaikutuksista päiväkotien palveluverkon kehittämiseen ja palvelutarpeen lisääntymisen vaikutuksista palvelutiloihin. Tätä työtä jatketaan yhteistyössä tilakeskuksen ja muiden palveluhallintokuntien kanssa. Alkuvaiheessa alueen palvelujen järjestämisessä turvaudutaan olemassa olevaan päiväkotiverkkoon. Asuntorakentamisen aikataulujen tarkentuessa esitetään tarpeen mukaan hankkeita talonrakentamisohjelmaan.

Pohjois-Haagassa sijaitsevan leikkipuisto Pohjois-Haagan peruskorjausta korvaava uudisrakennushanke sisältyy kiinteistöviraston tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 2014–2018. Näin voidaan parantaa alueen avoimien varhaiskasvatuspalvelujen, alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan ja koululaisten avoimen iltapäivätoiminnan palveluja.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566