Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/4

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1366

Eron myöntäminen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

HEL 2012-017266 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 1.1.2014 lukien myöntää pyynnöstä eron Tero Tuomistolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Väinö Lyytisen rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tero Tuomiston eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee 1.1.2014 lukien myöntää pyynnöstä eron Tero Tuomistolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Väinö Lyytisen rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.   

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti 4.2.2013 § 167 rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan toimikaudeksi 2013 - 2014 ja valitsi neuvottelukunnan jäseneksi mm. Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry:n puheenjohtajan Tero Tuomiston. Kaupunginhallituksen päätös sisältyy päätöshistoriaan.   

Tero Tuomisto pyytää (25.11.2013) eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä 1.1.2014 lukien. Samalla Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry ilmoittaa uudeksi edustajakseen Väinö Lyytisen.     

Esittelijä esittää, että neuvottelukunnan kokoonpanoa muutetaan 1.1.2014 lukien päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tero Tuomiston eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kiinteistövirasto

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 167

HEL 2012-017266 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti: 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet:

Kauko-Aatos Leväaho

Seija Paunio-Grönholm

Ulla-Britta Talvitie

Jaakko Valve 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet:

liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

palvelualueen johtaja Merja Etholén-Rönnberg sosiaali- ja terveysvirastosta

kuntoutuksen johtajalääkäri Pertti Heikkilä sosiaali- ja terveysvirastosta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet:

toiminnanjohtaja Rauno Loukkola  (Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry) 

puheenjohtaja Tero Tuomisto (Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry)

Altti Majava (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Piiri ry)   

Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry) 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Jaakko Valveen ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa laatimaan toimikautensa alussa toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä.   

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa antamaan kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2011 - 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566