Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1337

V 15.1.2014, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2013-011522 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalaisen 1.1.2014 avoimeksi tulevaan Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan 6 950,40 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kuivalainen ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Viran hakijaluettelo

2

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalaisen 1.1.2014 avoimeksi tulevaan Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan 6 950,40 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kuivalainen ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013 § 264 myöntää Taloushallintopalvelun toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus kehotti Taloushallintopalvelua julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Taloushallintopalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Virka kuuluu Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 22, jossa maksettava kokonaispalkka on                                                      6 492,43–9 377,95 euroa.

Taloushallintopalvelun johtosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee johtajan johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Taloushallintopalvelun johtosäännön 9 §:n mukaan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja liikelaitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virka on ollut julkisesti haettavana 1.9. - 20.9.2013. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä sekä Talouselämä -lehdessä.

Määräajassa hakemuksen toimitusjohtajan virkaan jätti 58 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa viran hakuaikana. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on hakemusten perusteella 55 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa:

********** Kaikki haastatellut henkilöt täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä on kokemusta taloushallinnon esimies- ja johtotehtävistä.

Haastattelijoina olivat rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo ja henkilöstöpäällikkö Suvi Tiilikainen. Haastateltavien valintaan ja haastatteluihin osallistui myös konsultti Psycon Oy:sta.

Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin kutsuttiin hakemusten ja haastattelujen perusteella hakijat **********

********** perui hakemuksensa haastattelun ja henkilöarvioinnin jälkeen.

********** on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut erilaisissa taloushallinnon esimies- ja johtotehtävissä vuodesta 1997 alkaen. Nykyisessä tehtävässään talous- ja palkkahallinnon palveluja tuottavan tilitoimiston toimitusjohtajana hän on aloittanut vuonna 2012. Sitä ennen hän oli talous- ja palkkahallinnon palvelukeskuksen johtajana noin viisi vuotta ja kirjanpitopäällikkönä sekä kehityspäällikkönä yhteensä noin seitsemän vuotta.

********** on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut laskutuspäällikön, talouspäällikön ja kehityspäällikön tehtävissä eri yrityksissä vuosina 1994 – 2007 ja nykyisessä tehtävässään Vantaan kaupungin talouspalvelukeskuksen johtajana vuodesta 2007 alkaen.

Kummallakin hakijalla on useiden vuosien kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta sekä vahva taloushallinnon prosessien tuntemus. ********** ammatillinen osaaminen liittyy erityisesti talous- ja palkkahallinnon palvelukeskustoimintaan ja johtamiseen sekä muihin erilaisiin taloushallinnon tehtäviin yksityisellä sektorilla.

********** ammatillinen ydinosaaminen keskittyy esimies- ja johtamistehtävien ohella talousosaamiseen, erityisesti ulkoisen laskennan prosesseihin. Hänellä on myös kokemusta talouspalvelukeskuksen johtamisesta taloushallinnon prosessien osalta.

Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia strategisen johtamisen taitoja muuttuvassa ja haasteellisessa toimintaympäristössä. Valittavalta
henkilöltä odotetaan myös kykyä johtaa asiantuntijaorganisaation toimintaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella Tuija Kuivalainen voidaan asettaa hakijoista etusijalle. Kuivalaisen ansioina ovat laaja-alainen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta sekä talous- ja palkkahallinnon prosessien erinomainen tuntemus. Lisäksi Kuivalaisella on aiemman työkokemuksena ja tehtyjen henkilöarviointien perusteella hakijoista parhaat valmiudet strategiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Taloushallintopalvelun johtokunnan esitys toimitusjohtajan virkaan valittavasta on yksimielinen. 

Liitteinä ovat hakijaluettelo ja virkaa hakeneiden antamista tiedoista koottu yhteenveto. Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Viran hakijaluettelo

2

Yhteenveto hakijoista

Oheismateriaali

1

Sanomalehti-ilmoitus, Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 03.12.2013 § 30

HEL 2013-011522 T 01 01 01 01

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan virkaan valittaisiin kauppatieteiden maisteri Tuija Kuivalainen.

Samalla johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuula Jäppinen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358931025203

suvi.tiilikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566