Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1359

Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen

HEL 2013-015636 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

A

hyväksyä 780 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

B

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet varatusta määrärahasta 780 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Väylä Oyn hallituksen pöytäkirjanote

2

Helsingin Väylä Oyn esitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Väylä Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

A

hyväksyä 780 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

B

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet varatusta määrärahasta 780 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen.

Esittelijä

Konsernijaoston ehdotus

Konsernijaosto päätti 9.12.2013 (187 §) ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se päättäisi päätösehdotuksen mukaisesti.

Helsingin Väylä

Helsingin Väylä Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa.

Helsingin Väylä Oy on rakentanut omistukseensa kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti 1.1.2012 käyttöön otetun ydinkeskustan huoltoa ja pysäköintiä palvelevan maanalaisen väylän Lapinlahdenpuiston ja Kluuvin välille. Yhtiön ja kaupungin välillä on 20.1.2010 solmittu sopimus keskustan maanalaisen huoltoväylän käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan kaupungin käyttö- ja hallintaoikeudesta yhtiölle maksamasta korvauksesta sekä kaupungin ja muiden liittyjien maksettavaksi tulevista hoito-, ylläpito-, kunnossapito- ja peruskorjauskustannuksista.

Oikeusriita ja sen kustannukset

Helsingin Väylä Oy:n ja väylään liittyneen Stockmann Oyj:n välillä syntyi väylän rakentamisen aikana erimielisyys noin 1,8 miljoonan euron suuruisten rakentamiseen liittyvien viivästyskustannusten maksamisesta. Erimielisyyttä ei saatu sovittua yrityksistä huolimatta, joten Stockmann Oyj vei asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Prosessin seurauksena Helsingin Väylä Oy velvoitettiin maksamaan Stockmann Oyj:lle 471 943 euroa viivästyskorkoja ja 236 769 euroa oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi yhtiölle aiheutui omia oikeudenkäyntikuluja noin 73 328 euroa

Kustannusten käsittely

Oikeusriidan kustannukset eivät ole huoltoväylän hoito-, ylläpito-, kunnossapito- tai peruskorjauskustannuksia, eikä niitä voida periä solmittujen sopimusten perusteella yhtiön muilta osakkeenomistajilta. Kyseisenlaisten kustannusten kattamisesta ei ole myöskään sovittu erikseen.

Yhtiön tilintarkastajan lausunnon mukaan em. oikeudenkäynnistä aiheutuneet jo maksetut korot ja oikeudenkäyntikulut ovat tulosvaikutteisia menoja, joten yhtiön oma pääoma tullaan merkitsemään vuoden 2013 tilinpäätöksessä negatiiviseksi. Tästä syystä yhtiön hallitus on esittänyt, että kaupunki tekisi 780 000 euron suuruisen pääomasuorituksen yhtiölle sen toimintaedellytysten täyttämiseksi.

Esittelijä toteaa, että Helsingin Väylä Oy rakennutti ydinkeskustan huoltoa ja pysäköintiä palvelevan maanalaisen väylän Lapinlahdenpuiston ja Kluuvin välille alittaen noin kuudella miljoonalla kaupunginvaltuuston 17.5.2006 (136 §) hankkeelle vahvistaman enimmäishinnan. Koska tuomioistuinprosessiin liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan ole mahdollista lukea hankkeen investointikustannuksiksi, ne tulee rahoittaa ehdotuksen mukaisesti.

Vastikkeeton sijoitus Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ei ole EU:n valtiontukisääntelyn vastainen. Kyseessä oleva sijoitus ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua, eikä se vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Väylä Oyn hallituksen pöytäkirjanote

2

Helsingin Väylä Oyn esitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Väylä Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2013 § 187

HEL 2013-015636 T 02 05 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättänee

A

hyväksyä 780 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsingin Väylä Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,

B

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet varatusta määrärahasta 780 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566