Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1364

Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat varhaiskasvatusvirastossa

HEL 2013-012164 T 02 07 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.1.2014 lukien varhaiskasvatustoimen johtosäännön 4 §:n 16 a kohdan mukaiseksi rahan tai irtaimen omaisuuden lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajaksi 16 818 euroa. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa 1.1.2014 lukien varhaiskasvatustoimen johtosäännön 4 §:n 16 a kohdan mukaiseksi rahan tai irtaimen omaisuuden lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajaksi 16 818 euroa. 

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013 § 275 lisätä varhaiskasvatustoimen johtosääntöön 4 §:ssä määrättyihin lautakunnan tehtäviin uuden kohdan 16 a seuraavasti: 

Lautakunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta. 

Esittelijä

Varhaiskasvatuslautakunta esitti 22.10.2013 § 158 kaupunginhallitukselle enintään 100 000 euron rajaa varhaiskasvatusvirastolle lahjoitetun tai testamentatun rahan tai irtaimen omaisuuden vastaanottamisen rajaksi 1.1.2014 lukien. Lautakunnan esitys kokonaisuudessaan sisältyy päätöshistoriaan.    

Esittelijä toteaa, että ennen organisaatiouudistusta lasten päivähoito sijoittui sosiaalivirastoon, jossa lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamiseen sovellettiin sosiaalitoimen johtosääntömääräystä ja sen nojalla kaupunginhallituksen asettamaa rajaa.      

Talous- ja suunnittelukeskus on varhaiskasvatuslautakunnan esityksen johdosta antamassaan päätöshistoriaan sisältyvässä lausunnossa (19.11.2013) katsonut, että pitkään käytössä olleita lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajoja on syytä tarkastella uudelleen. Kuitenkin on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan esittämää rajaa on tarpeen arvioida kaupunkitasoisesti suhteessa muiden lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivallan rajoihin.  Talous- ja suunnittelukeskus on katsonut, että ennen kokonaistarkastelua varhaiskasvatuslautakunnalle voidaan vahvistaa sama 16 818 euron raja, jota sosiaali- ja terveyslautakunta on käyttänyt.        

Esittelijä viittaa talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon ja katsoo, että varhaiskasvatustoimen johtosäännön 4 §:n 16 a kohdan mukainen raja 1.1.2014 lukien tulee vahvistaa päätösehdotuksen mukaisesti.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 19.11.2013

HEL 2013-012164 T 02 07 02

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä varhaiskasvatuslautakunta ovat tehneet esitykset kaupunginhallitukselle, että ne oikeutettaisiin ottamaan vastaan lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi sosiaali- ja terveyslautakunnan ottamaan vastaan sosiaali- ja terveysvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.12.2013 lukien.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi varhaiskasvatuslautakunnan ottamaan vastaan varhaiskasvatusvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.1.2014 lukien.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että vanhat rajat kaipaavat uudelleen tarkastelua. On kuitenkin tarkoituksenmukaista arvioida lautakuntien ehdottamaa 100 000 euron rajaa kaupunkitasoisesti suhteessa muille lautakunnille ja viranhaltijoille asetettua vastaavaa rajaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että varhaiskasvatuslautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle voidaan vahvistaa tilapäisesti lahjoitetun ja testamentatun rahan tai irtaimen vastaanottamiseksi sama 16 818 euron raja kuin on sosiaali- ja terveyslautakunnalla on käytössään tällä hetkellä. Kaupunkitasoisen tarkastelun jälkeen voidaan määrittää lahjoitetun ja testamentatun rahan tai muun irtaimen vastaanottamisen taso uudelleen.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2013 § 158

HEL 2013-012164 T 02 07 02

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi varhaiskasvatuslautakunnan ottamaan vastaan varhaiskasvatusvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.1.2014 lukien.

Varhaiskasvatustoimen johtosäännöstä perintöjen ja testamenttien vastaanottaminen jäi alun perin pois. Kaupunginvaltuusto lisäsi 28.8.2013 johtosääntöön niitä koskevan määräyksen, joka tulee voimaan 1.1.2014. Aiemmin, kun lasten päivähoito oli sosiaalivirastossa, sovellettiin sosiaalitoimen johtosääntömääräystä, jolloin kaupunginhallituksen asettamat rajat olivat 100 000 markkaa (16 818 euroa). Organisaatiomuutoksen jälkeen varhaiskasvatusvirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat käyneet keskustelua lahjoitetun tai testamentatun omaisuuden vastaanottamisen rajoista ja todenneet, että kaupunginhallituksen aiemmin asettamia rajoja on tarpeen nostaa. Varhaiskasvatuslautakunta pitää perusteltuna, että varhaiskasvatuslautakunnan oikeus vastaanottaa lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai irtainta omaisuutta asetetaan samalle tasolle kuin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Anneli Levänen, lakimies, puhelin: 310 43460

anneli.levanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566