Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1341

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaisen hoitajan määrääminen

HEL 2013-015233 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi hallintopäällikkö Päivi Turpeisen 6 950,40 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 1.1.2014 alkaen enintään siihen saakka kunnes viran vakituinen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi hallintopäällikkö Päivi Turpeisen 6 950,40 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 1.1.2014 alkaen enintään siihen saakka kunnes viran vakituinen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013 § 264 myöntää Taloushallintopalvelun toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Virka on avoinna 1.1.2014 alkaen, kunnes kaupunginvaltuusto päättää toimitusjohtajan valinnasta.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tiedoksi: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 03.12.2013 § 31

HEL 2013-015233 T 01 01 01 01

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Taloushallintopalvelun toimitusjohtajan avointa virkaa määrätään hoitamaan 1.1.2014 alkaen hallintopäällikkö Päivi Turpeinen (viran edellyttämin palkkaeduin), kunnes viran vakituinen hoitaja ottaa viran vastaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuula Jäppinen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358931025203

suvi.tiilikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566