Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1363

Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajat sosiaali- ja terveysvirastossa

HEL 2013-003508 T 02 07 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 16 kohdan mukaiseksi rahan tai irtaimen omaisuuden lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajaksi 16 818 euroa.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 16 kohdan mukaiseksi rahan tai irtaimen omaisuuden lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajaksi 16 818 euroa.  

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 16 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta.  

Kaupunginhallitus päätti 9.3.1987 § 781 vahvistaa terveyslautakunnan toimivaltaan kuuluvien lahjoitusten vastaanottamisen ylärajaksi 50 000 markkaa. Edelleen kaupunginhallitus päätti 14.8.1989 § 1849 sosiaalilautakunnan ylärajaksi 100 000 markkaa rahana tai irtaimena lahjoitetun tai testamentatun omaisuuden vastaanottamiseksi lukuun ottamatta asunto-osakkeita. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 23.4.2013 § 101 päättänyt todeta euromääräiseksi ylärajaksi 16 818 euroa.        

Esittelijä

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 15.10.2013 § 342 kaupunginhallitukselle enintään 100 000 euron rajaa sosiaali- ja terveysvirastolle lahjoitetun tai testamentatun rahan tai muun irtaimen omaisuuden vastaanottamisen rajaksi. Lautakunnan esitys kokonaisuudessaan sisältyy päätöshistoriaan. 

Talous- ja suunnittelukeskus on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen johdosta antamassaan päätöshistoriaan sisältyvässä lausunnossa (19.11.2013) katsonut, että pitkään käytössä olleita lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen rajoja on syytä tarkastella uudelleen. Kuitenkin on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan esittämää rajaa on tarpeen arvioida kaupunkitasoisesti suhteessa muiden lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivallan rajoihin. Talous- ja suunnittelukeskus on katsonut, että ennen kokonaistarkastelua sosiaali- ja terveyslautakunnalle voidaan vahvistaa lahjoitetun ja testamentatun rahan tai irtaimen omaisuuden vastaanottamiseksi 16 818 euron raja.                     

Esittelijä viittaa talous- ja suunnittelukeskuksenlausuntoon  ja katsoo, että sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 16 kohdan mukainen raja tulee vahvistaa päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 19.11.2013

HEL 2013-003508 T 02 07 02

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä varhaiskasvatuslautakunta ovat tehneet esitykset kaupunginhallitukselle, että ne oikeutettaisiin ottamaan vastaan lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi sosiaali- ja terveyslautakunnan ottamaan vastaan sosiaali- ja terveysvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.12.2013 lukien.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi varhaiskasvatuslautakunnan ottamaan vastaan varhaiskasvatusvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.1.2014 lukien.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että vanhat rajat kaipaavat uudelleen tarkastelua. On kuitenkin tarkoituksenmukaista arvioida lautakuntien ehdottamaa 100 000 euron rajaa kaupunkitasoisesti suhteessa muille lautakunnille ja viranhaltijoille asetettua vastaavaa rajaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että varhaiskasvatuslautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle voidaan vahvistaa tilapäisesti lahjoitetun ja testamentatun rahan tai irtaimen vastaanottamiseksi sama 16 818 euron raja kuin on sosiaali- ja terveyslautakunnalla on käytössään tällä hetkellä. Kaupunkitasoisen tarkastelun jälkeen voidaan määrittää lahjoitetun ja testamentatun rahan tai muun irtaimen vastaanottamisen taso uudelleen.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.10.2013 § 342

HEL 2013-003508 T 02 07 02

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi sosiaali- ja terveyslautakunnan ottamaan vastaan sosiaali- ja terveysvirastolle lahjoitettua tai testamentattua rahaa tai muuta irtainta omaisuutta enintään 100 000 euron arvosta 1.12.2013 lukien.

23.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566