Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1354

Ympäristöterveyspäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa

HEL 2013-007746 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston ympäristöterveyspäällikön virkaan filosofian maisteri Pertti Forssin 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston ympäristöterveyspäällikön virkaan filosofian maisteri Pertti Forssin 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

Ympäristölautakunta esittää 3.12.2013 seuraavaa:

"Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että ympäristökeskuksen ympäristöterveyspäällikön virkaan siirretään filosofian maisteri Pertti Forss 1.1.2014 lukien 5 538,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut ympäristötoimen johtosäännön 25.9.2013, jolla ympäristökeskukselle on määritelty uusi organisaatio. Virkojen täyttäminen liittyy tähän asiakokonaisuuteen.

Johtosäännön mukaan virastossa on neljä osastoa ja niiden päälliköt ovat:

-       elintarviketurvallisuusosasto; elintarviketurvallisuuspäällikkö

-       ympäristönsuojeluosasto; ympäristönsuojelupäällikkö

-       ympäristöterveysosasto; ympäristöterveyspäällikkö ja

-       hallinto- ja tukipalvelut -osasto; hallintopäällikkö.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä.

Elintarviketurvallisuuspäällikön ja hallintopäällikön virat täytetään julkisen hakumenettelyn kautta.

Ympäristönsuojelupäällikön ja ympäristöterveyspäällikön virat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 11.-25.11.2013.

Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on edellä mainitun lain 24 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Puheena olevan lain mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa, taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Osastotasoisen päällikön virkaan siirtämisestä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Ympäristötoimen johtosäännön mukaan osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ilmoittautuneet

Virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä kolme (3) henkilöä, joista yksi on sittemmin perunut ilmoittautumisensa.

Ympäristöjohtaja on haastatellut henkilöt.

Ilmoittautuneet täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.

Hakija A

**********

on koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, pääaineenaan  kemia ja sivuaineinaan ympäristötiede, geologia, fysiikka ja matematiikka.

Hakija on työskennellyt alalla eri tehtävissä vuodesta 1980 lähtien.  Helsingin kaupungin palveluksessa terveysviraston valvontaosastolla terveysinsinöörinä (1983–1987) ja samalla osastolla esimiestehtävissä (toimistopäällikkö 1987–1991). Ympäristökeskuksen perustamisesta (1991) lähtien hakija on toiminut osastotasoisen ympäristövalvontayksikön päällikkönä ja ympäristölautakunnan esittelijänä sekä viraston johtoryhmän jäsenenä. Hakija on osallistunut useisiin esimieskoulutuksiin/valmennuksiin.

Hakija on perehtynyt useisiin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtäväalueisiin. Näistä mainittakoon mm. asumisterveys ja oleskelutilojen terveydensuojelu, eräät kuluttajaturvallisuuteen kuuluvat tehtävät, tehtaiden ja laitosten sekä rakentamisen ympäristönsuojelu, ympäristölupamenettely, ilmansuojelu, meluntorjunta, jätehuolto, vesihuolto ja vesiensuojelu, kemikaalit ja kemikaalionnettomuudet sekä pilaantuneen maaperän tutkimus ja kunnostus.

Hakija on perehtynyt laajasti alan hallintoon, hallintomenettelyihin ja lainsäädäntöön ja esimiestehtävässä tarvittavaan talous- ja henkilöstöhallintoon. Hakija toimii myös viraston asiakkuusmatriisin omistajana. Lisäksi hakija on osallistunut alan tutkimustoimintaan ja kehittämis-hankkeisiin. Hakija on toiminut useiden valtion, kunnan ym. asettamien työryhmien ja vastaavien puheenjohtajana, sihteerinä tai jäsenenä. Hakija on myös pitänyt säännöllisesti luentoja alan koulutustilaisuuksissa ja oppilaitoksissa. Hakija on toiminut alan järjestöjen useissa luottamustehtävissä ja on useiden alan järjestöjen jäsen. Hakijalle on myönnetty mm. Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Keuhkovammaliitto ry:n (nyk. Hengitysliitto) hopeinen ansiomerkki. Hakija on - yksin tai yhdessä muiden kanssa - julkaissut lähes 150 ympäristöterveydenhuoltoa, ympäristönsuojelua tai luontoa koskevaa ammatillista artikkelia tai vastaavaa vuodesta 1974 alkaen. Hakija on tehnyt vuodesta 1982 lähtien yhteensä 102 kokous-, opinto- tai esitelmämatkaa ulkomaille. Lisäksi hakija on toiminut mm. Pietarin pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostushankkeen sekä Tallinnan jätehuollon kehittämishankkeen johtajana.

Muina ansioinaan hakija tuo esille, että hän on toiminut vs. ympäristöjohtajana (oman viran ohella) yhteensä 71 kertaa vuosina 1993-2013, (á 1-34 vrk) ja Ympäristö ja Terveys -lehden sivutoiminen toimittaja 1989 alkaen ja edelleen.

Kielitaidokseen hakija ilmoittaa äidinkielen lisäksi hyvän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen sekä tyydyttävän englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Hakija B

**********

on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta, pääaineenaan analyyttinen kemia ja sivuaineena orgaaninen kemia.  Jatko-opinnot Teknillisen korkeakoulun Metalli- ja materiaaliopin laboratoriossa jatkuvat hakijan ilmoituksen mukaan tuonnempana.

Hakija on työskennellyt VTT:n ympäristötekniikan sisäilmaryhmässä tutkijana 1.6.1998–20.8.2000 ollen mukana kolmessa eri projektissa: MATHIS-nimisessä (Materials for healthy indoor spaces and more energy efficient buildings) EU-projektissa, Suomen ympäristöterveyden Tutkimusohjelman (SYTTY) projektissa ”Indoor Air Quality Control” sekä Tekesin Terve talo -teknologiaohjelmassa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa ympäristötarkastajana hakija on työskennellyt 21.8.2000 alkaen hoitaen terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisia valvontatehtäviä kohteina pääasiallisesti asunnot, koulut ja päiväkodit. Hakijan työtehtäviin on sisältynyt myös itsenäisiä tutkimusprojekteja ja hän toimi johtavan ympäristötarkastajan sijaisena hänen poissa ollessa.

Ajanjaksona 3.2.2007–2.3.2008 hakija on työskennellyt johtavan ympäristöneuvojan äitiyslomasijaisena toimien asiakaspalvelu ja viestintä -vastuualueen esimiehenä.

Hakija on ollut virkavapaalla ympäristökeskuksesta 1.1.2012 alkaen toimien Green Net Finland ry:ssä kehittämispäällikkönä ympäristöliiketoiminnan kehittämisorganisaatiossa, joka suunnittelee ja toteuttaa ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja edistää alan osaamista. Hakijan tehtäviin on kuulunut mm. raportoinnin koordinointia, viestintäsuunnitelman ja medianäkyvyysraportin tekeminen sekä kolmen hankkeen projektipäällikkönä toimiminen. Hakijan tehtäviin kuuluu lisäksi ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. VERKA hankkeessa kehitetään ympäristöalan, erityisesti ilmastonmuutos ja energia-alan, valtakunnallista innovaatioympäristöä.

Kielitaidokseen hakija ilmoittaa äidinkielen lisäksi hyvän ruotsin ja englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Lisäksi hakija on ollut vuosina 1999–2010 kirjoittajana yhdessätoista julkaisussa. Hakija on suorittanut Helsingin kaupungin ja HSE Executive Education Oy:n yhteistyössä toteuttaman Tulevaisuuden tekijät–keskijohdon valmennusohjelman.

Hakemusten, hakijoista tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Pertti Forss nousee pitkäaikaisen toimialalla hankkimansa työkokemuksen perusteella etusijalle. Hänellä on myös kanssahakijaa laajempi hallinto- ja johtamiskokemus. Pertti Forssilla on parhaat edellytykset ympäristöterveyspäällikön viran hoitamiseen."

Esittelijän kannanotot

Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Pertti Forss voidaan lausunnossa mainituin perustein asettaa hakijoista etusijalle.

Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 03.12.2013 § 347

HEL 2013-007746 T 01 01 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston ympäristöterveyspäällikön virkaan siirretään filosofian maisteri Pertti Forss 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Käsittely

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pertti Forss, Tuula Palaste-Eerola

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 32000

pekka.kansanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 26.08.2013 § 841

HEL 2013-007746 T 01 01 01 01

HEL 2012-015563

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungineläinlääkäri ********** hoitamaan ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön avoinna olevaa ympäristöterveyspäällikön virkaa (vakanssi nro 019003) 6002,82 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.9.2013 alkaen kunnes virka on täytetty, kuitenkin enintään 31.12.2013 asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566