Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1231

V 27.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Teppo Härköselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Juho Kuokkasen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Teppo Härköselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Juho Kuokkasen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Teppo Härkönen pyytää 23.10.2013 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä henkilökohtaisten syiden ja työesteiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Teppo Härkösen käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 06.11.2013 § 379

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Merja Korpelalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Arto Alajoutsijärven uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566