Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1246

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisen yhteistyösopimus

HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen. 

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Socca.sopimusluonnos.2.10.13

2

a_Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa koskeva sopimus

3

Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa koskeva sopimus

4

Varhaiskasvatuslautakunnan päätös 22.10.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimusosapuolet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen. 

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus perustettiin vuonna 2002 ja vuoden 2004 alusta sen toiminta siirrettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteisellä sopimuksella Helsingin sosiaaliviraston yhteyteen ja nimettiin Soccaksi.

Sopimuksen kohteena on sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan ja sen hallinnon järjestäminen pääkaupunkiseudulla siten, että Socca on 1.1.2014 lukien hallinnollisesti osa HUS-kuntayhtymää.

Sopimuksen kohteena on myös pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen resursointi osana Soccaa. Lisäksi siinä sovitaan pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan osallistumisesta Soccan osaksi liitetyn Heikki Waris-instituutin toimintaan ja rahoitukseen.

Sopimus on luonteeltaan puitesopimus ja tarkemmat määräykset osaamiskeskustoiminnan organisoinnista, johtamisesta ja päätöksenteosta annetaan Soccan neuvottelukunnan, entisen johtokunnan, esityksen pohjalta HUSin toimitusjohtajan hyväksymällä toimintaohjeella.

Soccan tehtävänä on osaamiskeskuslain 2 §:n 1 momentin mukaan turvata toimialueellaan muun muassa sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen, sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn yhteys ja sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Sosiaalialan osaamiskeskukset saavat toimintaansa valtionavustusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 4.4.2013 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote-palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Valmisteluryhmä jätti Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportin 27.6.2013.

Väliraportissa todetaan muun muassa: "Jatkotyössä on ratkaistava nykyisten sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden ja toisaalta sosiaalialan osaamiskeskusten asema ja tehtävät sekä rahoitus uudessa järjestämisrakenteessa. Valmisteluryhmä katsoo, että jo tehty kehittämistyö ja rakennetut kehittämisverkostot tulee hyödyntää uudessa rakenteessa. Ensisijaisesti on säädettävä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten kehittämisrakenteiden muodostumisen, rahoituksen ja erva-koordinaation periaatteista. Samalla on turvattava palvelujärjestelmässä oman työn ohella tapahtuvan kehittämisen edellytykset." (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15, s. 33).

HUSissa toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävät ovat osin samankaltaiset kuin sosiaalialan osaamiskeskuksilla. Esitetty Soccan siirto HUS-kuntayhtymään vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä kehittämistä ja tutkimusta ja se olisi samalla varautumista jo ennalta tällä hetkellä valmisteltavana olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain vaatimuksiin.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 4.9.2012 § 53 sosiaali- ja terveysviraston hallinto- ja tukipalvelujen osastojen yksikkörakenteesta sekä vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta. Lisäksi sosiaali- ja terveysjaosto päätti perustaa henkilöstö- ja kehittämispalvelut osaston alaisuuteen määräaikaisena yksikkönä pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan vuoden 2013 ajaksi.

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johdon kokouksessa (PKS-Soster) 8.6.2012 sovittiin, että Soccan johtokunta valmistelee esityksen Soccan organisatorisesta asemasta vuoden 2014 alusta lukien.

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johto (PKS-Soster) päätti 31.5.2013 § 19 osaltaan yksimielisesti Soccan siirtymisestä nettobudjetoituna yksikkönä HUSiin 1.1.2014 lukien. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat Soccan johtokunnan jäsenistä valitut kunkin kunnan edustajat, yliopiston edustajat, HUSin edustajat sekä Helsingin kaupungin asiantuntijoita.

Soccan toiminnan järjestämistä koskevaan sopimukseen liittyy eri asiana HUS-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välinen liikkeenluovutussopimus, jolla Soccan toiminnot siirretään 1.1.2014 lukien HUS-kuntayhtymän toiminnaksi. Liikkeenluovutusta ja Soccan toiminnan järjestämistä koskevaa sopimusta on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen henkilöstötoimikunnassa ja viraston henkilöstötoimikunnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (15.10.2013 § 341) ja varhaiskasvatuslautakunta (22.10.2013 § 156) ovat omalta osaltaan hyväksyneet Soccan toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen  ja esittäneet kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös sisältyy päätöshistoriaan. Varhaiskasvatuslautakunnan päätös on liitteenä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on keskusteltu eikä sillä ole huomautettavaa esityksen johdosta.

Sopimuksen hyväksyminen on samansisältöisenä käsiteltävänä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin toimielimissä sekä Helsingin yliopistolla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus hyväksyi sopimuksen 21.10.2013.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 1 momentin perusteella sopimuksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Socca.sopimusluonnos.2.10.13

2

a_Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa koskeva sopimus

3

Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa koskeva sopimus

4

Varhaiskasvatuslautakunnan päätös 22.10.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimusosapuolet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Varhaiskasvatuslautakunta

Stj-rooteli

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Henkilöstökeskus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1213

Pöydälle 11.11.2013

HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.11.2013 Pöydälle

Esteelliset: Jussi Pajunen, Ritva Viljanen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.10.2013 § 341

HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusesityksen mukaisen sopimuksen Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566