Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1242

Alueiden varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle POPA-hanketta varten (Pohjois-Pasila, kortteli 17097 ja yleiset alueet)

HEL 2013-012307 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Rakennusosakeyhtiö Hartelalle liitteen 4 mukaiset kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA -hanke) suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2      

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden maanomistajien kanssa.

3

Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

4

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten tekemisestä.

5

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden siirtokustannuksista.

6

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon omistuksessa.

7

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden luovuttamisesta varauksensaajalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Varattavat alueet

2

Sijaintikartta

3

Rakennusosakeyhtiö Hartelan varaushakemus liitteineen

4

Voimassa oleva asemakaava

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rakennusosakeyhtiö Hartela

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata Rakennusosakeyhtiö Hartelalle liitteen 4 mukaiset kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA -hanke) suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2      

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden maanomistajien kanssa.

3

Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

4

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten tekemisestä.

5

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden siirtokustannuksista.

6

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon omistuksessa.

7

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden luovuttamisesta varauksensaajalle.

Tiivistelmä

Rakennusosakeyhtiö Hartela (jäljempänä Hartela) pyytää hakemuksessaan, että yhtiölle varattaisiin karttaliitteessä 1 kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet tilaa vievän kaupan keskittymän (POPA-hanke) suunnittelua varten.

Hartela on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen selvityksen ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä visiosuunnitelman.

Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².

Hartela on sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.

Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia IKEA:n sijoittamista osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta kohtaan. 

POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus täyttää tilaa vaativan (tiva) kaupan palveluvajaus Helsingissä. Helsingissä ei tällä hetkellä ole Ikea-tavarataloa eikä selkeää kodin- ja sisustustarvikekauppojen keskittymää, Itä-Helsingissä sijaitsevaa Lanterna-keskusta lukuun ottamatta. Helsinkiläiset asioivat Espoossa ja Vantaalla kehäteiden varsilla.

Pasilaan sijoittuva kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja urheilutarvikeliikkeiden keskittymä parantaisi helsinkiläisten ostosmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset, mikä tekisi suunnitellun kaupallisten palveluiden keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla kulkuyhteyksillä.

Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli 100 000 k-m²). Yhdessä Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen kanssa se muodostaisi yhden seudun vetovoimaisimmista kaupallisista alueista. Hartelan mukaan Ikea-tavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen rakentaminen alkaisi heti, kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014. Hanke mahdollistaisi Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja hankkeen käynnistymisellä olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.

Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet on tarkoitus vuokrata tai myydä varauksensaajalle kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin.

Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa näiden kanssa tehtyjä maankäyttösopimuksia tarkistetaan. 

Varaus ehdotetaan tehtäväksi 30.6.2015 saakka muutoin päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

Esittelijä

Hakemus

Rakennusosakeyhtiö Hartela pyytää, että yhtiölle varattaisiin kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vievän kaupan keskittymän (POPA-hanke) suunnittelua varten.

Sijaintikartta on liitteenä 2 ja hakemus liitteineen liitteenä 3.

Hankealueen asemakaava ja maanomistus

Pohjois-Pasilan eteläosaan sijoittuvalla hankealueella on voimassa asemakaavamuutos nro 11395.

Kaavamuutos mahdollistaa alueen muuttamisen nykyisestä varikko- ja varastokäytöstä työpaikka-alueeksi, jonka toteutuksen on odotettu tapahtuvan vähitellen pitkällä aikavälillä alueen nykyisten toimintojen siirtyessä muualle.

Hankealueelle on kaavoitettu seitsemän toimitilojen korttelialueen tonttia (KTY, korttelit 17099 ja 17100, 94 000 k-m²) ja kaksi muuta toimitilojen korttelialueen tonttia (KTY-1, kortteli 17098, 29 000 k-m², ja KTY-2, kortteli 17097, 12 500 k-m²) sekä Eckerönpuisto ja kadut. 

Alueen maanomistajia ovat Itella Real Estate Oy (kortteli 17099 ja 17100 pääosa), VR-yhtymä Oy (kortteli 17098), Senaatti-Kiinteistöt (kortteli 17100 osa) ja Helsingin kaupunki (kortteli 17097 ja yleiset alueet).

Asemakaava on liitteenä 4.

Hankekuvaus

Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².

Yhtiö on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen selvityksen (11.6.2013) ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä visiosuunnitelman (22.8.2013). Selvitys ja suunnitelma ovat hakemuksen liitteinä.

Yhtiö on myös sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.

Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia IKEA:n sijoittamisesta osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta kohtaan. 

Varausesitys ja sen perustelut

Esittelijä puoltaa Hartelan varaushakemusta siinä ja sen liitteissä esitetyin perustein.

Esittelijän mielestä POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus lisätä tilaa vievän kaupan palveluiden tarjontaa kaupungin alueella. Helsingissä ei tällä hetkellä ole Ikea-tavarataloa eikä selkeää kodin- ja sisustustarvikekauppojen keskittymää, Itä-Helsingissä sijaitsevaa Lanterna-keskusta lukuun ottamatta. Helsinkiläiset asioivat Espoossa ja Vantaalla kehäteiden varsilla.

Pasilaan sijoittuva kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja urheilutarvikeliikkeiden keskittymä parantaisi helsinkiläisten ostosmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset, jotka toisivat tilaa vievän kaupan keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla kulkuyhteyksillä. Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli 100 000 k-m²). Yhdessä Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen kanssa se muodostaisi yhden seudun vetovoimaisimmista kauppa-alueista.

Hartelan mukaan Ikea-tavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen rakentaminen alkaisi heti, kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014. Hanke mahdollistaisi Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja hankkeen käynnistymisellä olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.

Varauksen ehdoiksi tulisi asettaa, että hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

Suunnittelussa tulisi painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet vuokrataan tai myydään kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon omistuksessa.

Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa heidän kanssaan tehtyjä maankäyttösopimuksia tarkistetaan. 

Varaus olisi voimassa 30.6.2015 saakka muutoin päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Varattavat alueet

2

Sijaintikartta

3

Rakennusosakeyhtiö Hartelan varaushakemus liitteineen

4

Voimassa oleva asemakaava

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rakennusosakeyhtiö Hartela

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 10.10.2013 § 508

HEL 2013-012307 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta G5 R1, Postintaival

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi Rakennusosakeyhtiö Hartelalle liitteen nro 4 mukaiset kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA-hanke) suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2      

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden maanomistajien kanssa.

3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

4

Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

5

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten tekemisestä.

6

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden siirtokustannuksista.

7

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon omistuksessa.

8

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden luovuttamisesta varauksensaajalle.

Lautakunta toteaa, että Rakennusosakeyhtiö Hartela (jäljempänä Hartela) pyytää hakemuksessaan (22.8.2013), että yhtiölle varattaisiin kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vievän kaupan keskittymän (POPA-hanke) suunnittelua varten.

Hartela on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen selvityksen (11.6.2013) ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä visiosuunnitelman (22.8.2013).

Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².

Hartela on sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.

Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia IKEA:n sijoittamista osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta kohtaan. 

Lautakunta puoltaa Hartelan varaushakemusta siinä ja sen liitteissä esitetyin perustein.

Lautakunnan mielestä POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus täyttää Helsingissä nykyisin tutkitusti oleva tilaa vaativan (tiva) kaupan palveluaukko. Helsingissä ei tällä hetkellä ole Ikea-tavarataloa eikä selkeää kodin- ja sisustustarvikekauppojen keskittymää, Itä-Helsingissä sijaitsevaa Lanterna-keskusta lukuun ottamatta. Helsinkiläiset asioivat Espoossa ja Vantaalla kehäteiden varsilla. Pasilaan sijoittuva kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja urheilutarvikeliikkeiden keskittymä parantaisi helsinkiläisten ostosmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset, jotka toisivat tiva-keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla kulkuyhteyksillä. Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli 100 000 k-m²). Yhdessä Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen kanssa se muodostaisi yhden seudun vetovoimaisimmista kauppa-alueista. Hartelan mukaan Ikea-tavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen rakentaminen alkaisi heti, kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014. Hanke mahdollistaisi Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja hankkeen käynnistymisellä olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.

Varauksen ehdoiksi tulisi asettaa, että hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

Suunnittelussa tulisi painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja ympäristöasioita.

Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet vuokrataan tai myydään varauksensaajalle kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin.

Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa heidän kanssaan tehtyjä maankäyttösopimuksia tarkistetaan. 

Varaus olisi voimassa 30.6.2015 saakka muutoin päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

(L1117-52R)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566