Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1245

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi palvelusetelikäytäntöjen kustannusten ja vaikutusten tutkimisesta

HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.5.2013 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.5.2013 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä

Käsitellessään palvelusetelikokeilun vakinaistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen (Thomas Wallgren)". 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.   

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymän ponnen mukainen tutkimus ja arvio on tarkoitus tehdä.     

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 368

HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kannattaa valtuutettu Thomas Wallgrenin esittämää toivomuspontta palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisten kustannusten ja muiden vaikutusten tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelusetelien käyttöä seurataan ja arvioidaan, ja että sosiaali- ja terveysvirasto ehdottaa, että kaupunki tilaa yhteistyössä Tietokeskuksen kanssa valtuustokauden loppuun mennessä yliopistotasoiseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen. 

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelusetelien käytön laajentamisen yhteydessä on tärkeää arvioida palvelusetelin käytön vaikutuksia terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, jotta voidaan ennalta tunnistaa ja välttää mahdolliset haitalliset vaikutukset. Erityinen huomio on kiinnitettävä ns. haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, jotta vältetään sosiaalinen eriytyminen ja turvataan tasa-arvoinen palvelujen saanti.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2013 § 161

HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Sosiaaliviraston toteuttama palvelusetelikokeilu on koskenut lasten päivähoidossa kerhotoimintaa, joka on päivähoitolain mukaista leikkitoimintaa. Sosiaalilautakunta päätti lasten kerhotoiminnan palvelusetelikokeilun käynnistämisestä 14.9.2010 (376 §). Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille erikseen määrätyin edellytyksin. Kokeilun väliraportissa 15.2.2013 on todettu, että palvelusetelillä tuotettu yksityinen kerhotoiminta on ollut hyvin pienimuotoista. Syyskuussa 2013 palvelusetelikerhoja oli 1 ja siinä oli 13 lasta. Pääosa kerhotoiminnasta on leikkipuistoissa ja kunnallisissa päiväkodeissa tapahtuvaa maksutonta kerhotoimintaa. Kunnallisia kerhoja oli syyskuussa 108 ja niissä oli 1 128 lasta.

Palveluseteli on 1.1.2014 alkaen yksi kerhotoiminnan järjestämistapa kunnallisen kerhotoiminnan lisäksi. Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta kerhotoiminta muodostaa pienen osuuden. Varhaiskasvatusvirastossa ei ole suunnitteilla palvelusetelien käytön laajentamista päivähoidon muihin palveluihin. 

Varhaiskasvatuslautakunta huolehtii suomenkielisten lasten päivähoidosta ja opetuslautakunta ruotsinkielisten lasten päivähoidosta. Varhaiskasvatuslautakunta pitääkin tärkeänä, että päivähoidossa olevat suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelusetelin käyttöön.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että palvelusetelikäytäntöä seurataan ja arvioidaan ja puoltaa hyväksyttyä toivomuspontta. Varhaiskasvatusvirasto tulee tekemään yhteistyössä tietokeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston sekä opetusviraston kanssa valtuustokauden loppuun mennessä tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen. Virastot sopivat erikseen tarkemmasta työnjaosta tietokeskuksen kanssa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 145

HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvia tehtäviä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. Sosiaalivirasto ja terveysvirasto ovat kokeilleet vuosina 2010–2012 palvelusetelin käyttöä.

Opetuslautakunnan toimialuetta sosiaaliviraston toteuttama palvelusetelikokeilu on koskenut lasten kerhotoiminnan osalta, joka on päivähoitolain mukaista leikkitoimintaa. Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville erikseen määrätyin edellytyksin. Kokeilun väliraportissa 15.2.2013 todetaan, että kokonaisuutena arvioiden palvelusetelillä tuotettu yksityinen kerhotoiminta on ollut pienimuotoista. Palveluntuottajia oli neljä ja asiakkaita vajaa kymmenen.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että vakinaisena aloitettavaa palvelusetelikäytäntöä seurataan ja arvioidaan ja puoltaa hyväksyttyä toivomuspontta, että kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen.

Opetuslautakunta huolehtii ruotsinkielisten lasten päivähoidosta ja varhaiskasvatuslautakunta suomenkielisten lasten päivähoidosta. Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että päivähoidossa olevat suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelusetelin käyttöön. Kotihoidossa olevien kerhotoiminnan järjestämiseen tarkoitettujen palvelusetelien käyttäjiä on tällä hetkellä niin pieni määrä, että valmisteltaessa palvelusetelien käytön hallinnollista prosessia otetaan yhtenä vaihtoehtona huomioon palvelusetelien käytännön toteuttaminen kummallekin kieliryhmälle yhden viraston toimesta.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Keijo Lax, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86339

keijo.lax(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566