Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1223

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen. 

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 2
Björn Månsson, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 8 - 5 (2 tyhjää) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää valtuustolle ja selkeästi yksilöi virkamiehilleen maksamansa (tai kaupunkikonserniin kuuluvien osien maksamat) palkkiot sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin heidät on valittu virka-asemaan perustuen.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on 13.9.2004, 1119 § päättänyt kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioita koskevista periaatteista. Muodolliset päätökset hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista tehdään kunkin yhtiön ja säätiön omissa päätöksentekoelimissä kyseisiä periaatteita noudattaen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle puheenjohtajan tehtävän hoidosta lisäksi kuukausittaisina erinä maksettava vuosipalkkio. Palkkioiden määrät on sidottu kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 385 § hyväksymään kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio on 200 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185 euroa.

Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista kokouspalkkioista 23.2.2009, 265 §. Päätöksessä määritellään kokouspalkkiot kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen, muun ratkaisuvaltaa käyttävän hallintoelimen sekä toimielimen, jolla ei ole ratkaisuvaltaa, kokousten osalta. Kokouspalkkiot koskevat virka-ajan ulkopuolella järjestettäviä kokouksia. Voimassaoleva kokouspalkkio on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta 54 euroa, muun ratkaisuvaltaa käyttävän hallintoelimen osalta 44 euroa ja ilman ratkaisuvaltaa olevan toimielimen osalta 35 euroa.

Kaupunginhallitus on 10.5.2010, 592 §, antanut ohjeen tilapäisistä toimielimistä. Ohjeessa tilapäisellä toimielimellä tarkoitetaan komiteaa, ohjaus-, seuranta- tai muuta vastaavaa ryhmää, neuvottelukuntaa, neuvostoa, työryhmää, tilapäistä jaostoa sekä muuta kuin johtosäännössä määrättyä toimikuntaa.

Ohjeessa määritellään tilapäisten toimielinten palkkioihin liittyvät periaatteet. Kaupungin toimielimen asettaman tilapäisen jaoston, toimikunnan, komitean, neuvottelukunnan tai neuvoston sekä ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota ja korvauksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio on puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

Kaupungin viranhaltijalla tai työntekijällä voi olla sivutoimi. Sivutoimella tarkoitetaan palvelussuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista henkilöllä on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista, jota henkilö tekee päätyönsä lisäksi.

Kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 381 § hyväksymän hallintosäännön (viimeisin muutos 19.6.2013, 246 §) 17 §:ssä annetaan sivutoimilupaa koskevat määräykset. Henkilöstökeskus on lisäksi antanut ohjeen sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta 26.11.2012.

Hallintosäännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta sekä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1172

Pöydälle 11.11.2013

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566