Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1155

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen

HEL 2013-010293 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa liitteestä ilmenevät virat 28.10.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttamisesta

2

Lakkautettavat virat

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee lakkauttaa liitteestä ilmenevät virat 28.10.2013 lukien.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt yhteensä 50 viran lakkauttamista. Virkojen lakkauttaminen johtuu sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 1.1.2013 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virastopäällikön virkaa alempien virkojen lakkauttamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttamisesta

2

Lakkautettavat virat

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2013 § 1130

Pöydälle 28.10.2013

HEL 2013-010293 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566