Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1146

Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

HEL 2013-009340 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023037) ja terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023031) nimikkeen terveysinsinööriksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023037) ja terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023031) nimikkeen terveysinsinööriksi.

Esittelijä

Ympäristölautakunta esittää, että ympäristökeskuksen terveystarkastajan virkojen (vakanssit nro 023037 ja 023031) nimikkeet muutetaan nimikkeeksi terveysinsinööri.

Molemmat vakanssit on tällä hetkellä sijoitettu ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan vastuualueelle. Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikkö on osastotasoinen yksikkö. Kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013 hyväksyä Helsingin kaupungin ympäristötoimen muutetun johtosäännön, jonka mukaan virastossa on 1.1.2014 lukien seuraavat osastot: elintarviketurvallisuusosasto, ympäristöterveysosasto, ympäristönsuojeluosasto sekä hallinto- ja tukipalvelut –osasto. Vakanssit nro 023037 ja 023031 tulevat 1.1.2014 lukien sijoittumaan ympäristöterveysosastolle.

Kaupunginhallituksen 27.10.2003 (1224 §) hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen (16.1.2012) mukaisesti viran nimikkeen voi muuttaa kaupunginhallitus tai -valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävän vaativuus- ja organisaatiotasoon.

Terveystarkastajan virka, vakanssi nro 023037

Terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023037) kelpoisuusehdot on vahvistettu 7.4.2009. Viranhaltijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Muutettaessa terveystarkastajan virka terveysinsinöörin viraksi myös kelpoisuusehdot tultaisiin muuttamaan siten, että viranhaltijalta edellytettäisiin soveltuvaa insinöörin tutkintoa ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Nimikkeen muutoksen myötä tehtävät muuttuisivat merkittävästi vaativimmaksi. Terveysinsinöörin tehtävässä olisi keskeistä lakisääteisen kunnallisen kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatiminen, sen toteuttaminen sekä tulosten arviointi. Tehtävään kuuluisi myös terveydensuojelulain mukaista valvontaa sekä valvontaprojektien suunnittelu ja toteutus ja julkaisujen kirjoittaminen ja lisäksi muita yksikön (1.1.2014 alkaen osaston) toimialaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävien suorittaminen sisältää julkisen vallan käyttöä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä arvioida kuluttajapalvelujen turvallisuutta sekä terveyshaitan esiintymistä, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Tehtävässä on hallittava mittalaitteiden käyttö ja osattava käyttää yleisimpiä atk-ohjelmia.

Viran tehtäväkohtainen palkka olisi viraston palkkalinjan mukaisesti 2946,65 €/kk. Vaativuuden kasvamisesta aiheutuviin muutoksiin tehtäväkohtaisessa palkassa on varauduttu yksikön (1.1.2014 alkaen osaston) talousarviossa.

Terveystarkastajan virka, vakanssi nro 023031

Terveystarkastajan viran (vakanssi nro 023031) kelpoisuusehdot on vahvistettu 25.5.2004. Viranhaltijalta edellytetään soveltuvaa teknikon tai insinöörin tutkintoa ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Muutettaessa terveystarkastajan virka terveysinsinöörin viraksi myös kelpoisuusehdot tultaisiin muuttamaan siten, että viranhaltijalta edellytettäisiin soveltuvaa insinöörin tutkintoa ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Nimikkeen muutoksen myötä tehtävät muuttuisivat merkittävästi vaativimmaksi. Terveysinsinöörin tehtävässä olisi keskeistä osallistuminen lakisääteisen kunnallisen terveydensuojelun valvonnan valvontasuunnitelman laatimiseen, sen toteuttamiseen sekä tulosten arviointiin. Tehtävä edellyttäisi myös syvällistä ammattitaitoa terveydensuojelun valvonnassa, kuten uima-allasvesien valvonnassa. Tehtävään kuuluisi lisäksi valvontaprojektien suunnittelu ja toteutus sekä julkaisujen kirjoittaminen ja lisäksi muita yksikön (1.1.2014 alkaen osaston) toimialaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä on hallittava mittalaitteiden käyttö ja osattava käyttää yleisimpiä atk-ohjelmia. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä arvioida terveyshaitan esiintymistä, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Tehtävien suorittaminen sisältää julkisen vallan käyttöä.

Viran tehtäväkohtainen palkka olisi viraston palkkalinjan mukaisesti 2909,74 €/kk. Vaativuuden kasvamisesta aiheutuviin muutoksiin tehtäväkohtaisessa palkassa on varauduttu yksikön (1.1.2014 alkaen osaston) talousarviossa.

Henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ovat antaneet 19.6.2013 puoltavan lausunnon vakanssien nro 023037 ja 023031 nimikkeiden muutosesityksistä ehdolla, että henkilöillä on insinöörin tutkinto. Kaupungin linjauksen mukaan insinöörin nimikkeen käyttäminen edellyttää insinöörin tutkintoa.

Molemmilla vakanssien nro 023037 ja 023031 tämänhetkisillä haltijoilla on insinööri AMK-tutkinto.

Vakanssien haltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikkeen muuttamiselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 242

HEL 2013-009340 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen terveystarkastajan virkojen (vakanssinrot 023037 ja 023031) nimikkeet muutetaan nimikkeeksi terveysinsinööri.

Esittelijä

va. ympäristöterveyspäällikkö

Riikka Åberg

Lisätiedot

Riitta Blomqvist, terveystarkastaja, puhelin: +358 9 310 31524

riitta.blomqvist(a)hel.fi

Leea Kultanen, johtava terveystarkastaja, puhelin: +358 9 310 31522

leea.kultanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566