Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1150

Vanhainkoti Antinkodin siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

HEL 2013-007487 T 02 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan vanhainkoti Antinkodin apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

Rakennuksen tiedot:

Antinkoti

Osoite: Kivitaskuntie 1

Kiinteistötunnus: 91-39-90-15

Rakennustunnus: 19557

Pinta-ala: 5893 m²

Arvo: 5 179 148 euroa.

Rakennuksen arvona on käytetty rakennuksen kirjanpitoarvoa. Tontti, jolla rakennus sijaitsee, tullaan vuokraamaan luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ARA-perusteisesti.

Apporttiluovutus saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto apporttisiirroista tilakeskukselle

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan vanhainkoti Antinkodin apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

Rakennuksen tiedot:

Antinkoti

Osoite: Kivitaskuntie 1

Kiinteistötunnus: 91-39-90-15

Rakennustunnus: 19557

Pinta-ala: 5893 m²

Arvo: 5 179 148 euroa.

Rakennuksen arvona on käytetty rakennuksen kirjanpitoarvoa. Tontti, jolla rakennus sijaitsee, tullaan vuokraamaan luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ARA-perusteisesti.

Apporttiluovutus saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.12.2010 (283 §) ostaa Seniorisäätiöltä seuraavat vanhuspalveluun tarkoitetut rakennukset: Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti, Osmonkallio, Pakilakoti (Suovatalo) ja Pakilakoti (Heinätalo). Rakennukset siirrettiin tilakeskuksen omistajahallintoon järjestettäväksi lopulliseen käyttöön. Näistä rakennuksista on Mariankoti siirretty vuoden 2012 lopussa Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

Vanhainkoti Antinkoti soveltuu tilakeskuksen kartoituksen mukaan hyvin siirrettäväksi apporttiomaisuutena, koska Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot toteuttaa erityisasumishankkeita ARA:n korkotukilainoilla ja avustuksilla (valtion tukema asuntolaina uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin sekä asuntojen hankintaan). Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot on Helsingin kaupungin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö ja saa ylläpidosta sekä korjaushankkeista arvonlisäveropalautuksen. Kiinteistöviraston tilakeskuksen tekninen yksikkö tuottaa kiinteistön ylläpitopalvelut siirron jälkeen apporttisopimuksen yhteydessä tehtävän ylläpitosopimuksen mukaisesti.

Selvitys siirtoon liittyvästä mahdollisesta varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain (29.11.1996/931) 43 b §:ssä on säädetty määräaikaisesta verovapaudesta kuntien rakennejärjestelyihin liittyen. Sen mukainen verovapaus päättyy vuoden 2016 lopussa. Verovapaus edellyttää, että kiinteistö on pääasiallisesti ollut välittömästi esim. sosiaalihuolto-, terveyden- tai sairaanhoidon käytössä ja että apporttiluovutus tapahtuu samaan käyttötarkoitukseen kunnan omistamalle kiinteistöyhtiölle. Vastaavia apporttiomaisuuden siirtoja on tehty Helsingin kaupungin sekä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen välillä aikaisemmin ja varainsiirtoverosta on vapauduttu.

Maanvuokrasopimus

Koska Antinkoti tontteineen on nyt kaupungin suorassa omistuksessa, tontti tulee rakennuksen luovutuksen yhteydessä vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. Vuokrasopimusehdot tulee tällöin laatia ehdoin, joita sovelletaan valtion tukemassa tuotannossa.

Sosiaali- ja terveysvirasto on 8.10.2013 esittänyt kiinteistövirastolle kiinteistön omistuksen siirtoa liitteenä 1 olevassa lausunnossa, jossa rakennuksen siirtoa apporttiomaisuutena ja soveltuvuutta sekä muutosta palveluasumiseen on arvioitu ja puollettu.

Määrärahatarve

Rakennuksen apporttiluovutuksessa kaupunki saa rakennuksen kirjanpitoarvon suuruisen osakeosuuden, jonka kattamiseksi on tarpeen osoittaa vastaavansuuruinen määräraha. Tämä edellyttää lisämäärärahan osoittamista osakehankintaan. Apporttiluovutus voidaan siksi tehdä vain ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitukseen lisämäärärahan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto apporttisiirroista tilakeskukselle

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 17.10.2013 § 526

HEL 2013-007487 T 02 07 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan vanhainkoti ”Antinkodin” apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

Rakennuksen tiedot:

Antinkoti

Osoite: Kivitaskuntie 1

Kiinteistötunnus: 91-39-90-15

Rakennustunnus: 19557

Pinta-ala: 5 893 m²

Arvo: 5 179 148 euroa.

Rakennuksen arvona on käytetty rakennuksen kirjanpitoarvoa. Tontti, jolla rakennus sijaitsee, tullaan vuokraamaan luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ARA-perusteisesti.

Apportti toteutuessaan edellyttää valtuuston talousarvioon liittyvää rahoituspäätöstä.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566