Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1145

Kahden viran perustaminen ympäristökeskukseen

HEL 2013-011919 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 1.1.2014 lukien perustaa ympäristökeskukseen seuraavat uudet virat:

1. vakanssi nro 128052 elintarviketurvallisuuspäällikkö
tehtäväkohtainen palkka 5 583,34 euroa / kk

2. vakanssi nro 128053 ympäristönsuojelupäällikkö
tehtäväkohtainen palkka 5 583,34 euroa / kk

Samalla kaupunginhallitus päätti 1.1.2014 lukien lakkauttaa seuraavat virat:

1. vakanssi nro 512216 ympäristöpäällikkö

2. vakanssi nro 023004 ympäristöpäällikkö.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee 1.1.2014 lukien perustaa ympäristökeskukseen seuraavat uudet virat:

1. vakanssi nro 128052 elintarviketurvallisuuspäällikkö
tehtäväkohtainen palkka 5 583,34 euroa / kk

2. vakanssi nro 128053 ympäristönsuojelupäällikkö
tehtäväkohtainen palkka 5 583,34 euroa / kk

Samalla kaupunginhallitus päättänee 1.1.2014 lukien lakkauttaa seuraavat virat:

1. vakanssi nro 512216 ympäristöpäällikkö

2. vakanssi nro 023004 ympäristöpäällikkö.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013 kumota kaupunginvaltuuston 9.5.2001 hyväksymän Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön ja hyväksyä Helsingin kaupungin ympäristötoimen uuden johtosäännön, joka on voimassa 1.1.2014 lukien.

Johtosäännöllä virastolle vahvistettiin uusi organisaatio. Organisaatiorakenteen näkökulmasta uudistus ei aiheuta muutoksia, vaan viraston osastotasoisten yksiköt muuttuvat osastoiksi.

Kumotun johtosäännön mukaan virastossa on ollut seuraavat osastotasoiset yksiköt: ympäristövalvontayksikkö, ympäristöterveysyksikkö, ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö sekä hallintoyksikkö. Ympäristövalvontayksikön päällikkönä on ollut ympäristöpäällikkö (aik. ympäristövalvontapäällikkö), ympäristöterveysyksikön päällikkönä ympäristöterveyspäällikkö, ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikön päällikkönä ympäristöpäällikkö (aik. ympäristötutkimuspäällikkö) ja hallintoyksikön päällikkönä hallintopäällikkö.

Uuden johtosäännön mukaan virastossa on seuraavat osastot: elintarviketurvallisuusosasto, ympäristöterveysosasto, ympäristönsuojeluosasto sekä hallinto- ja tukipalvelut -osasto. Elintarviketurvallisuusosaston päällikkönä on elintarviketurvallisuuspäällikkö, ympäristöterveysosaston päällikkönä ympäristöterveyspäällikkö, ympäristönsuojeluosaston päällikkönä ympäristönsuojelupäällikkö ja hallinto- ja tukipalvelut -osaston päällikkönä hallintopäällikkö.

Koska elintarviketurvallisuusosaston elintarviketurvallisuuspäällikön (vakanssi nro 128052) ja ympäristönsuojeluosaston ympäristönsuojelupäällikön (vakanssi nro 128053) virat ovat uusia, tulee ne esittää perustettavaksi. Samalla esitetään lakkautettaviksi ympäristövalvontayksikön ympäristöpäällikön virka (vakanssi nro 023004) sekä ympäristöterveysyksikön ympäristöpäällikön virka (vakanssi nro 512216).

Uuden johtosäännön mukainen ympäristöterveysosaston ympäristöterveyspäällikön viran (vakanssi nro 019003) nimike säilyy entisellään, vaikka virkaan kuuluvien tehtävien sisältö muuttuu ympäristöterveysosaston tehtäväalueen muutoksen myötä. Tehtävät määritellään myöhemmin vahvistettavassa toimintasäännössä.

Hallintopäällikön viran osalta ei tapahdu muutoksia, jotka tulisi huomioida tässä yhteydessä.

Elintarviketurvallisuuspäällikön virka tullaan täyttämään ulkoisen hakumenettelyn kautta, ympäristönsuojelupäällikön ja ympäristöterveyspäällikön virat täytetään sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta.

Elintarviketurvallisuuspäällikön, ympäristönsuojelupäällikön ja ympäristöterveyspäällikön virkojen palkkaus on määritelty HAY - järjestelmän mukaisen vaativuusarvioinnin perusteella. Vaativuusluokaksi määrittyi 20, jonka mukainen kokonaispalkka on vähintään 5 583,34 euroa / kk.

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus puoltavat ympäristölautakunnan esitystä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 25.10.2013

HEL 2013-011919 T 01 01 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että ympäristölautakunnan (17.9.2012) esittämät perustettavat uudet virat 1.1.2014 alkaen – elintarviketurvallisuuspäällikkö ja ympäristösuojelupäällikkö- ovat ympäristökeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelman mukaiset ja ao. määrärahat on varattu virkojen täyttämiseen ympäristökeskuksen vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että ao. virkojen perustamisessa on huomioitu perustellusti ympäristökeskuksen uudelleen organisointi Kaupunginvaltuusto on 25.9.2013 hyväksynyt ympäristölautakunnan esityksestä uuden ympäristötoimen johtosäännön. Johtosäännöllä virastolle vahvistetaan uusi organisaatio, ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lisäksi, että edellä esitetyt virkajärjestelyt eivät tuota lisäkustannuksia, koska samalla ympäristölautakunta esittää lakkautettavaksi 1.1.2014 kaksi ympäristöpäällikön virkaa. Organisaatiorakenteen näkökulmasta uudistus ei aiheuta muutoksia, vaan virastossa on jatkossakin neljä osastotasoista yksikköä.

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Henkilöstökeskus 22.10.2013

HEL 2013-011919 T 01 01 00

Henkilöstökeskus puoltaa ympäristölautakunnan esitystä uusien elintarviketurvallisuuspäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön virkojen perustamista ympäristökeskukseen 5 583,34 euron kokonaispalkalla, joka perustuu johdon HAY- vaativuudenarviointijärjestelmään.

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.09.2013 § 274

HEL 2013-011919 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskukseen perustetaan 1.1.2014 alkaen seuraavat kaksi virkaa:

-        elintarviketurvallisuuspäällikkö

-        ympäristönsuojelupäällikkö

Lisäksi lautakunta päätti esittää, että virkojen kokonaispalkaksi määrättäisiin Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 20 mukaisesti vähintään 5 583,34 euroa.

Vielä lautakunta päätti esittää, että seuraavat virat lakkautetaan 1.1.2014 alkaen:

-        ympäristöpäällikkö (vak.nro 512216)

-        ympäristöpäällikkö (vak.nro 023004)

Käsittely

17.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pertti Forss, Päivi Kippo-Edlund

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 32000

pekka.kansanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566