Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

Korjattu 14.11.2013 AV (Hallintolaki 51 §) - otteen liitteistä poistettu ylimääräinen liite (nro 5)

§ 1153

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5:2

HEL 2013-009863 T 10 04 01

Rakvv 10-2473-13-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

Helsingin Energia -liikelaitos pyytää (10.7.2013) poikkeamislupaa 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 432 tilalle RN:o 5:2.

Hakijan tarkoituksena on pellettisiilon ja vastaanottorakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa. Pellettijärjestelmään kuuluvat rakennettavat rakennukset ovat vastaanottorakennus ja siihen kuuluva huoltorakennus sekä kaksi 1000 m3 maanpäällistä siiloa. Vastaanottorakennus on suunniteltu osittain maan alle, maksimissaan n. 4,5 m maanpinnan alapuolelle. Siilojen korkeus on n. 25 metriä.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hankkeella on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia. Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa alue on energiahuollon aluetta.

Hakemus

Helsingin Energia -liikelaitos aloittaa puupelletin seospolton Hanasaaren voimalaitoksella vuonna 2014. Kyseisten voimalaitosten vuosittaisesta energiantuotannosta on tarkoitus korvata 5-10 % puupelleteillä. Puupelletin seospolton aloittaminen on osa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikkaa sekä Helsingin Energian kehitysohjelmaa.

Pelletin polton aloittaminen vaatii, että voimalaitokselle rakennetaan puupellettien vastaanotto-, varastointi- ja syöttölaitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa pellettikuljetusten vastaanottopaikan, varastosiilojen ja tarvittavien kuljettimien rakentamista voimalaitosalueelle. Pelletti on suunniteltu kuljetettavaksi laitokselle kuorma-autoilla. Laitokselle tulee pellettiä noin 5-8 kuormaa päivittäin.

Kuormien purkua varten on esitetty toteutettavaksi läpiajettava hallirakennus, jossa kuormat puretaan syvennykseen, joka varustetaan pölynpoistojärjestelmällä. Pölyn kertymistä pyritään estämään rakenteellisin keinoin ja suunnittelemalla tila helposti puhdistettavaksi. Vastaanottorakennus varustetaan palosammutusjärjestelmällä ja laitevalinnoissa otetaan huomioon pölyräjähdysriskit ATEX-direktiivin mukaisesti.

Vastaanottopaikasta pelletti kuljetaan varastosiiloihin suljetuilla kuljettimilla. Siilot ovat teräsrakenteisia ja niiden tilavuus on 1000 m3. Siilot varustetaan erilaisilla palosammutusjärjestelmillä ja räjähdysluukuin. Varastosiiloista pelletti kuljetetaan pienempiin syöttösiiloihin ja edelleen polttoon.

Pelletin käsittelyjärjestelmästä ympäristöön aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia ja riskejä ovat pölyäminen, melu sekä puupölyn räjähdys- tai syttymisvaara. Hakemuksessa on esitetty haittojen estämis- ja vähentämiskeinoja, joita ovat mm. kotelointi, lämpötilan ja kaasujen seurantamittaukset, sammutusjärjestelmät ja räjähdyspaineen hallittu purku. Melua aiheuttavat laiteen ja kuljettimet on esitetty suunniteltaviksi sellaisiksi, että voimalaitoksen nykyisiä ympäristöluvan mukaisia melurajoja ei ylitetä. Koska hankealueella on alustavissa tutkimuksissa todettu maaperän kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on mahdollista, että maaperän puhdistaminen on tarpeen rakentamisen yhteydessä.

Haettu toimenpide on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä. Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kiinteistöviraston tilakeskus on antanut kannanottonsa poikkeamisasiasta. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Saadut lausunnot

Helsingin Energia -liikelaitos on keväällä 2013 pyytänyt ennakkolausunnot Hanasaaren voimalaitosalueella suunniteltujen biopolton ja teollisuuspäästödirektiivin edellyttämien muutosten toteuttamiskelpoisuudesta maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tarkoitetun toimenpidelupamenettelyn käynnistämiseksi.

Lausunnot toimenpidelupamenettelyn osalta antoivat turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Uudenmaan Ely-keskus) ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa myös pelletin varastointiin ja käsittelyyn, joihin liittyen ei esitetty kielteisiä kannanottoja.

Uudenmaan Ely-keskus on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoistossa käytettäviin kemikaaleihin sekä mm. pellettijärjestelmän rakentamisen edellyttämään lupatarpeeseen. Uudenmaan Ely-keskus toteaa, että alueella ei ole asemakaavaa ja hanke on rannalla. Hanke tarvitsee rakennusluvan. Sen edellytys on Uudenmaan Ely-keskuksen MRL:n mukainen poikkeamispäätös. Uudenmaan Ely-keskus toteaa, että MRL 113 § on rakennusta koskeva määritelmä, jonka mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuden, terveellisyyden, maiseman, viihtyisyyden, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.

Tukes on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Sillä ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Pelastuslaitos on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Poikkeamisasian osalta on saatu kiinteistöviraston tilakeskuksen, Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen ja rakennusviraston lausunnot. Palmia-liikelaitoksella ja rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Kiinteistöviraston tilakeskus on ilmoittanut kannanottonaan, että tulevan pellettiaseman läheisyydessä sijaitsevat tilakeskuksen rakennukset ovat sataman entinen huoltorakennus ja Sörnäistenniemeen toteutettava Kalasataman korttelitalo, johon tulevat sijoittumaan päiväkodin ja peruskoulun tilat. Tilakeskus katsoo, että pellettiaseman suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tulee huomioida mahdolliset pölyhaitat ympäristössä.

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että siilot ja niihin liittyvät rakenteet ovat osa Hanasaari B -voimalaitoksen toimintaa. Kyseiset rakenteet liittyvät osaksi jo olemassa olevia voimalaitoksen rakenteita, eikä niillä ole merkittäviä kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Hankkeen muut vaikutukset ympäristöön arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella vähäisiksi.

Meluvaikutuksista on hakemuksen liitteessä todettu, että laitteet toteutetaan sellaisina, etteivät voimalaitoksen nykyiset melurajat ylity. Kaupunginhallitus katsoo, ettei tämä periaate ole yksin riittävä turvaamaan lähialueiden asutuksen ja muiden herkkien toimintojen hyväksyttävää melutasoa. Hanke tulee toteuttaa niin, ettei pellettijärjestelmä vaaranna lähialueiden nykyistä tai suunniteltua tulevaa asuinkäyttöä tai muuta herkkää toimintaa.

Poikkeamisen erityinen syy on hankkeen merkittävyys yhteiskunnan toiminnan kannalta sekä alueen tarkoituksenmukainen käyttö.

Haettu toimenpide ei hankkeesta esitettyjen tietojen perusteella aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta edellyttäen, että hanke toteutetaan siten, että ympäristöhaitat pysyvät hyväksyttävällä tasolla myös nykyisen ja tulevan asuinkäytön kannalta. Lisäksi tulee varmistaa, ettei lisääntyvä melu aiheuta haittaa lähialueiden tulevallekaan käytölle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ympäristökartta (Sörnäisten tila RN:o 5:2)

2

Asemapiirustus (Sörnäisten tila RN:o 5:2)

3

Havainnekuva

4

Hakijan alustavat suunnitelmat 8.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

Helsingin Energia -liikelaitos pyytää (10.7.2013) poikkeamislupaa 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 432 tilalle RN:o 5:2.

Hakijan tarkoituksena on pellettisiilon ja vastaanottorakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa. Pellettijärjestelmään kuuluvat rakennettavat rakennukset ovat vastaanottorakennus ja siihen kuuluva huoltorakennus sekä kaksi 1000 m3 maanpäällistä siiloa. Vastaanottorakennus on suunniteltu osittain maan alle, maksimissaan n. 4,5 m maanpinnan alapuolelle. Siilojen korkeus on n. 25 metriä.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hankkeella on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia. Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa alue on energiahuollon aluetta.

Hakemus

Helsingin Energia -liikelaitos aloittaa puupelletin seospolton Hanasaaren voimalaitoksella vuonna 2014. Kyseisten voimalaitosten vuosittaisesta energiantuotannosta on tarkoitus korvata 5-10 % puupelleteillä. Puupelletin seospolton aloittaminen on osa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikkaa sekä Helsingin Energian kehitysohjelmaa.

Pelletin polton aloittaminen vaatii, että voimalaitokselle rakennetaan puupellettien vastaanotto-, varastointi- ja syöttölaitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa pellettikuljetusten vastaanottopaikan, varastosiilojen ja tarvittavien kuljettimien rakentamista voimalaitosalueelle. Pelletti on suunniteltu kuljetettavaksi laitokselle kuorma-autoilla. Laitokselle tulee pellettiä noin 5-8 kuormaa päivittäin.

Kuormien purkua varten on esitetty toteutettavaksi läpiajettava hallirakennus, jossa kuormat puretaan syvennykseen, joka varustetaan pölynpoistojärjestelmällä. Pölyn kertymistä pyritään estämään rakenteellisin keinoin ja suunnittelemalla tila helposti puhdistettavaksi. Vastaanottorakennus varustetaan palosammutusjärjestelmällä ja laitevalinnoissa otetaan huomioon pölyräjähdysriskit ATEX-direktiivin mukaisesti.

Vastaanottopaikasta pelletti kuljetaan varastosiiloihin suljetuilla kuljettimilla. Siilot ovat teräsrakenteisia ja niiden tilavuus on 1000 m3. Siilot varustetaan erilaisilla palosammutusjärjestelmillä ja räjähdysluukuin. Varastosiiloista pelletti kuljetetaan pienempiin syöttösiiloihin ja edelleen polttoon.

Pelletin käsittelyjärjestelmästä ympäristöön aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia ja riskejä ovat pölyäminen, melu sekä puupölyn räjähdys- tai syttymisvaara. Hakemuksessa on esitetty haittojen estämis- ja vähentämiskeinoja, joita ovat mm. kotelointi, lämpötilan ja kaasujen seurantamittaukset, sammutusjärjestelmät ja räjähdyspaineen hallittu purku. Melua aiheuttavat laiteen ja kuljettimet on esitetty suunniteltaviksi sellaisiksi, että voimalaitoksen nykyisiä ympäristöluvan mukaisia melurajoja ei ylitetä. Koska hankealueella on alustavissa tutkimuksissa todettu maaperän kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on mahdollista, että maaperän puhdistaminen on tarpeen rakentamisen yhteydessä.

Haettu toimenpide on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä. Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kiinteistöviraston tilakeskus on antanut kannanottonsa poikkeamisasiasta. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Saadut lausunnot

Helsingin Energia -liikelaitos on keväällä 2013 pyytänyt ennakkolausunnot Hanasaaren voimalaitosalueella suunniteltujen biopolton ja teollisuuspäästödirektiivin edellyttämien muutosten toteuttamiskelpoisuudesta maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tarkoitetun toimenpidelupamenettelyn käynnistämiseksi.

Lausunnot toimenpidelupamenettelyn osalta antoivat turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Uudenmaan Ely-keskus) ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa myös pelletin varastointiin ja käsittelyyn, joihin liittyen ei esitetty kielteisiä kannanottoja.

Uudenmaan Ely-keskus on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoistossa käytettäviin kemikaaleihin sekä mm. pellettijärjestelmän rakentamisen edellyttämään lupatarpeeseen. Uudenmaan Ely-keskus toteaa, että alueella ei ole asemakaavaa ja hanke on rannalla. Hanke tarvitsee rakennusluvan. Sen edellytys on Uudenmaan Ely-keskuksen MRL:n mukainen poikkeamispäätös. Uudenmaan Ely-keskus toteaa, että MRL 113 § on rakennusta koskeva määritelmä, jonka mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuden, terveellisyyden, maiseman, viihtyisyyden, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.

Tukes on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Sillä ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Pelastuslaitos on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Poikkeamisasian osalta on saatu kiinteistöviraston tilakeskuksen, Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen ja rakennusviraston lausunnot. Palmia-liikelaitoksella ja rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Kiinteistöviraston tilakeskus on ilmoittanut kannanottonaan, että tulevan pellettiaseman läheisyydessä sijaitsevat tilakeskuksen rakennukset ovat sataman entinen huoltorakennus ja Sörnäistenniemeen toteutettava Kalasataman korttelitalo, johon tulevat sijoittumaan päiväkodin ja peruskoulun tilat. Tilakeskus katsoo, että pellettiaseman suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tulee huomioida mahdolliset pölyhaitat ympäristössä.

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että siilot ja niihin liittyvät rakenteet ovat osa Hanasaari B -voimalaitoksen toimintaa. Kyseiset rakenteet liittyvät osaksi jo olemassa olevia voimalaitoksen rakenteita, eikä niillä ole merkittäviä kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Hankkeen muut vaikutukset ympäristöön arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella vähäisiksi.

Meluvaikutuksista on hakemuksen liitteessä todettu, että laitteet toteutetaan sellaisina, etteivät voimalaitoksen nykyiset melurajat ylity. Kaupunginhallitus katsoo, ettei tämä periaate ole yksin riittävä turvaamaan lähialueiden asutuksen ja muiden herkkien toimintojen hyväksyttävää melutasoa. Hanke tulee toteuttaa niin, ettei pellettijärjestelmä vaaranna lähialueiden nykyistä tai suunniteltua tulevaa asuinkäyttöä tai muuta herkkää toimintaa.

Poikkeamisen erityinen syy on hankkeen merkittävyys yhteiskunnan toiminnan kannalta sekä alueen tarkoituksenmukainen käyttö.

Haettu toimenpide ei hankkeesta esitettyjen tietojen perusteella aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta edellyttäen, että hanke toteutetaan siten, että ympäristöhaitat pysyvät hyväksyttävällä tasolla myös nykyisen ja tulevan asuinkäytön kannalta. Lisäksi tulee varmistaa, ettei lisääntyvä melu aiheuta haittaa lähialueiden tulevallekaan käytölle.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain 1257/2010 (Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2–4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin kaupunki.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa lausunnon MRL:n mukaisen poikkeamishakemuksen johdosta silloin, kun toimivalta lain mukaan kuuluu valtion viranomaiselle. Haettu poikkeaminen koskee MRL:n 171 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista uudisrakennuksen rakentamista ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa. Näin ollen toimivalta poikkeamisen ratkaisussa on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Esittelijä puoltaa hakemusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ympäristökartta (Sörnäisten tila RN:o 5:2)

2

Asemapiirustus (Sörnäisten tila RN:o 5:2)

3

Havainnekuva

4

Hakijan alustavat suunnitelmat 8.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.10.2013

HEL 2013-009863 T 10 04 01

Rakvv 10-432-13-S

Hakija

Helsingin Energia (jättöpäivämäärä 10.7.2013)

Rakennuspaikka

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 432 tila RN:o 5:2 (osoite)

Haettu toimenpide

Pellettisiilon ja vastaanottorakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole asemakaavaa. Pellettijärjestelmään kuuluvat rakennettavat rakennukset ovat vastaanottorakennus ja siihen kuuluva huoltorakennus sekä kaksi 1000 m3 maanpäällistä siiloa. Vastaanottorakennus on suunniteltu osittain maan alle, maksimissaan n. 4,5 m maanpinnan alapuolelle. Siilojen korkeus on n. 25 metriä.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että hankkeella on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Säännökset, joista poiketaan

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia. Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavassa 11.11.2009 alue on energiahuollon aluetta.

Selostus

Helsingin Energia aloittaa puupelletin seospolton Hanasaaren voimalaitoksella vuonna 2014. Kyseisten voimalaitosten vuosittaisesta energiantuotannosta on tarkoitus korvata 5-10 % puupelleteillä. Puupelletin seospolton aloittaminen on osa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikkaa sekä Helsingin Energian kehitysohjelmaa.

Pelletin polton aloittaminen vaatii, että voimalaitokselle rakennetaan puupellettien vastaanotto-, varastointi- ja syöttölaitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa pellettikuljetusten vastaanottopaikan, varastosiilojen ja tarvittavien kuljettimien rakentamista voimalaitosalueelle. Pelletti on suunniteltu kuljetettavaksi laitokselle kuorma-autoilla. Laitokselle tulee pellettiä noin 5-8 kuormaa päivittäin.

Kuormien purkua varten on esitetty toteutettavaksi läpiajettava hallirakennus, jossa kuormat puretaan syvennykseen, joka varustetaan pölynpoistojärjestelmällä. Pölyn kertymistä pyritään estämään rakenteellisin keinoin ja suunnittelemalla tila helposti puhdistettavaksi. Vastaanottorakennus varustetaan palosammutusjärjestelmällä ja laitevalinnoissa otetaan huomioon pölyräjähdysriskit ATEX-direktiivin mukaisesti.

Vastaanottopaikasta pelletti kuljetaan varastosiiloihin suljetuilla kuljettimilla. Siilot ovat teräsrakenteisia ja niiden tilavuus on 1000 m3. Siilot varustetaan erilaisilla palosammutusjärjestelmillä ja räjähdysluukuin. Varastosiiloista pelletti kuljetetaan pienempiin syöttösiiloihin ja edelleen polttoon.

Pelletin käsittelyjärjestelmästä ympäristöön aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia ja riskejä ovat pölyäminen, melu sekä puupölyn räjähdys- tai syttymisvaara. Hakemuksessa on esitetty haittojen estämis- ja vähentämiskeinoja, joita ovat mm. kotelointi, lämpötilan ja kaasujen seurantamittaukset, sammutusjärjestelmät ja räjähdyspaineen hallittu purku. Melua aiheuttavat laiteen ja kuljettimet on esitetty suunniteltaviksi sellaisiksi, että voimalaitoksen nykyisiä ympäristöluvan mukaisia melurajoja ei ylitetä. Koska hankealueella on alustavissa tutkimuksissa todettu maaperän kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on mahdollista, että maaperän puhdistaminen on tarpeen rakentamisen yhteydessä.

Haettu toimenpide on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (15.8.2013). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kiinteistöviraston tilakeskus on antanut kannanottonsa poikkeamisasiasta. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Saadut lausunnot

Helsingin Energia on keväällä 2013 pyytänyt ennakkolausunnot Hanasaaren voimalaitosalueella suunniteltujen biopolton ja teollisuuspäästödirektiivin edellyttämien muutosten toteuttamiskelpoisuudesta lausunnonantajan toimivallan näkökulmasta tarkasteltuna maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun toimenpidelupamenettelyn käynnistämiseksi.

Vastauksen antoivat TUKES, Pelastuslaitos ja ELY- keskus. Lausuntopyynnössä pyydettiin kannanottoa myös pelletin varastointiin ja käsittelyyn. Kielteistä kannanottoa tähän ei yksikään lausunnonantaja ole ilmaissut.

Uudenmaan Ely-keskus on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoistossa käytettäviin kemikaaleihin sekä mm. pellettijärjestelmän rakentamisen edellyttämään lupatarpeeseen.

Uudenmaan Ely-keskus toteaa, että alueella ei ole asemakaavaa ja hanke on rannalla. Hanke tarvitsee rakennusluvan. Sen edellytys on Uudenmaan Ely-keskuksen MRL:n mukainen poikkeamispäätös. Ely-keskus toteaa, että MRL 113 § on rakennusta koskeva määritelmä, jonka mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuden, terveellisyyden, maiseman, viihtyisyyden, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Pelastuslaitos on lausunnossaan ottanut kantaa teollisuuspäästödirektiivin mukaiseen typenpoiston kemikaaliriskeihin. Lausunnossa ei ole esitetty pellettijärjestelmää koskevia kannanottoja.

Kiinteistöviraston tilakeskus (6.9.2013), Palmia-liikelaitos (2.9.2013) sekä rakennusvirasto (3.9.2013) ovat antaneet lausuntonsa poikkeamisasiasta. Palmialla sekä Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Kiinteistöviraston tilakeskus on ilmoittanut kannanottonaan, että tulevan pellettiaseman läheisyydessä sijaitsevat tilakeskuksen rakennukset ovat sataman entinen huoltorakennus ja Sörnäistenniemeen toteutettava Kalasataman korttelitalo, johon tulevat sijoittumaan päiväkodin ja peruskoulun tilat. Tilakeskus esittää, että pellettiaseman suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä huomioidaan mahdolliset pölyhaitat ympäristössä.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (15.8.2013). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että siilot ja niihin liittyvät rakenteet ovat osa Hanasaari B voimalaitoksen toimintaa. Kyseiset rakenteet liittyvät osaksi jo olemassa olevia voimalaitoksen rakenteita, eikä niillä ole merkittäviä kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Hankkeen muut vaikutukset ympäristöön arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella vähäisiksi. Meluvaikutuksista on hakemuksen liitteessä esitetty, että laitteet toteutetaan sellaisina, että voimalaitoksen nykyiset melurajat eivät ylity. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että esitetty periaate ei ole yksin riittävä turvaamaan lähialueiden asutuksen ja muiden herkkien toimintojen hyväksyttävää melutasoa. Hanke tulee toteuttaa niin, ettei pellettijärjestelmä vaaranna lähialueiden nykyistä tai suunniteltua tulevaa asuinkäyttöä tai muuta herkkää toimintaa.

Poikkeamisen erityinen syy on hankkeen merkittävyys yhteiskunnan toiminnan kannalta sekä alueen tarkoituksenmukainen käyttö.

Haettu toimenpide ei hankkeesta esitettyjen tietojen perusteella aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen, että hanke toteutetaan siten, että ympäristöhaitat pysyvät hyväksyttävällä tasolla myös nykyisen ja tulevan asuinkäytön kannalta ja varmistetaan, että lisääntyvä melu ei aiheuta haittaa lähialueiden tulevallekaan käytölle.

 

 

 

 

Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 3.9.2013

HEL 2013-009863 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa Parrukadun poikkeamisasiasta 6.9.2013 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa poikkeamisasiassa.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566