Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1157

Kulttuurijohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 25.9.2013 tekemän päätöksen filosofian maisteri Stuba Nikulan ottamisesta kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginvaltuuston 25.9.2013 tekemän päätöksen filosofian maisteri Stuba Nikulan ottamisesta kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013 ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan. Koska Nikula ei ollut päätöstä tehtäessä kaupungin palveluksessa, oli päätös ehdollinen ja edellytti selvitystä virkaan otetun terveydentilasta. Nikula on nyt esittänyt vaaditun selvityksen terveydentilastaan ja kaupunginvaltuuston ehdollisena tekemä päätös voidaan näin ollen vahvistaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Kulttuurikeskus

Virkaan valittu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.09.2013 § 302

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien 6 941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

25.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sara Paavolainen valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättänee valita Paula Tuovisen kulttuurijohtajan avoimeen virkaan seuraavin kaupunginhallituksessa vähemmistöön jääneen esityksen perustein.

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja - toimialan perusteellisen pitkäaikaisen, kansainvälisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtamiskokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lähtien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös hankaliin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaatii paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Anni Sinnemäki ja Marcus Rantala.

Toimitetussa vaalissa Stuba Nikula sai 63 ääntä ja Paula Tuovinen sai 21 ääntä.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa filosofian maisteri Stuba Nikulan avoinna olevaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 985

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien 6941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen virkaan seuraavin perustein:

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja
johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Kannattajat: Pilvi Torsti

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen virkaan seuraavin perustein: Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.
Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Jaa-äänet: 12
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 12 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.08.2013 § 100

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kulttuurijohtajan avoimeen virkaan valitaan filosofian maisteri Stuba Nikula.

Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikö terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

13.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: STUBA NIKULA

Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian maisteri, toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Kannattajat: Jukka Relander

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: STUBA NIKULA Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian maisteri, toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.  Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.  Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.  Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Jaa-äänet: 3
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Juha-Pekka Väisänen

Ei-äänet: 6
Sami Muttilainen, Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Jäsen Risto Kolanen jätti pöytäkirjaan seuraavan eriävän mielipiteen:

Perustelut Paula Tuovisen valinnan puolesta

Jätämme eriävän mielipiteen lautakunnan enemmistöpäätökseen, joka poikkeaa esittelijän perusteluista.

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja –toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja

Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä.

Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Uuden kulttuurin luoja omalla taiteilija- ja johtajaesimerkillä

Paula Tuovinen on ”uuden kulttuurin luoja” 30 vuotta, aluksi tanssijana-yrittäjänä Oulussa, sitten Helsingissä ja ulkomaita myöten ensin tanssijana, sitten pitkän ajanjakson koreografina ja viime vuosina tanssi- ja teatterialan keskeisenä kouluttajana. Tuovinen edusti Helsinkiä kulttuuripääkaupunkivuotena tanssiteoksellaan Faravidin Maa ja Blondi. Ei ole vähämerkityksellistä, että kulttuurijohtajalla on pitkä luovan taitelijan työn ja taloudellisten työskentelyedellytysten tuntemus. Uskottavuus puhua julkisesti taiteen teon ja kulttuurin harrastamisen ja leviämisen puolesta on persoonakohtaisesti uskottavaa.

Mielestämme Kulken johtoon tarvitaan kulttuurillista intohimoa. Virastossa on hyvää hallinnollista osaamista. Nyt tarvitaan sisältöjen tuntemista ja niiden kehittämistä. Tässä Tuovinen on pätevä monipuolisen kokemuksensakin perusteella. Toimiminen Teatterikorkeakoulun rehtorina on vahvistanut taiteen eri alojen tuntemusta, joka on edelleen saanut syvyyttä Taideyliopiston päätöselimissä ja työryhmissä toimimisesta.

Hyvät yhteistyöverkostot ja kansainvälinen maine

Tuovisella on hyvät verkostot taide-, kulttuuri- ja korkeakoulukentällä. Paula Tuovisella on mielestämme erittäin vahva näyttö sekä taiteen tekemisestä, sen tukemisesta ja kehittämisestä nykyaikaiseen kaupunkikulttuuriin. Hänellä on vahva hallinnollinen kokemus taidelaitoksesta ja hyvät kansainväliset verkostot. Työkokemuksensa ja koulutuksensa perusteella hänellä on hakijoista laajin ja monipuolisin taiteenalojen tuntemus.

Tuovinen on osallistunut puhujana kansainvälisiin kulttuuri- ja taidekokouksiin, mikä on erityisesti Helsingin kulttuurijohtajan julkiseen sisältörooliin hyvin kuuluvaa. Hänellä on englanninkielinen johtamisen Executive Master of Business Administration tutkinto. Koulutusala, kulttuuriantropologia, on tehtävän sisällöllisen hoidon takia hyvin relevantti. Hakija vakuutti haastattelussa tuntevansa sekä Helsingin monikulttuurisuuden, kulttuuripolitiikan sisällön (kulttuuriavustukset, kehittämisprojektit, taitelijoiden tuki) että kulttuuripalveluiden kehittämisen (talojen tulevaisuus, alueilla tapahtuva kulttuurityö) haasteet.

Hänellä on kansainvälistä työkokemusta Danish National School for Contemporary Dancen johtamisesta. Lisäksi hänellä on julkishallinnon tehtäviin hankittua täydennyskoulutusta.

Syksyn 2004 ja syksyn 2013 valinnat

Ennen kuin Kulken johtaja edellisen kerran valittiin Sj I-C B tilasi syksyllä 2004 TIEKE:n tutkija T C:lta selvityksen kaupungin taidepoliittisesta, kulttuuriteollisuuspoliittisesta ja elinkeinopoliittisesta roolista tulevaisuudessa. Tarkoitus oli jatkaa Kulttuurikaupunkisäätiö 2000 itsenäistä organisaatiota, erityisesti sen mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta, mikä ei onnistunut. Osin tähän pyrkimykseen liittyen lautakunnassa (Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 18.11.2004, Kaupunginhallitus 29.12.2004, kaupunginvaltuusto 15.12.2004) korostui Kaapelin johtaja P T:n valinta ohi Kulken sisältä tulleen ansioituneen hakijan J L:n. Tämä herätti ihmettelyä silloin kulttuuripiireissä (Helsingin Uutiset 1.12.2004), mutta strateginen linjaus oli yhdessä perusteltu. *

**********

Tämän hakuprosessin osalta vastaavaa muutostarveselvitystä ei ole tehty. Kaupungin kulttuuristrategia 2012–2017 tai Helsingin valtuuskauden strategia 2013–2017 ei tuo esiin muutostarpeita Kulken rooliin. Lautakunta ei käsitellyt tällaista muutosta hausta päättämisen tai henkilöhaastatteluun kutsuttavien valinnan 16.4.2013 yhteydessä. Kulken nykyisellä tehtäväkuvalla ja johtajan hakuilmoituksen perusteella Paula Tuovinen sopii tähän tehtävään parhaiten.

Lautakunnan enemmistön hyväksymässä vastaesityksessä tuodaan vasta esille perusteluja toisenlaiseen Kulken johtajan tehtäväkuvaan, joka menee ohi hakuilmoituksessa ilmaistuihin julkisiin valintaperusteluihin. Hakijoiden ja koko prosessin oikeusturva voi näin vaarantua.

Paula Tuovisella on kärkihakijoista paras työtehtäviensä kautta saavutettu monipuolinen osaaminen ja kokemus taiteen ja kulttuurin alan tehtävistä, toiminnoista ja johtamisesta virkaan.

”Lisätään naisjohtajien määrää”

Kaupungin strategiassa vuosille 2017–2017 on kohta ”Naisjohtajien määrää on lisättävä”. Se sisältyy lukuun ”Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö” (toiseksi viimeinen pallukka). Linjaus kuuluu:

”Kaupunki on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki toteuttaa järjestelmällisesti sukupuolivaikutusten arviointia ja edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisätään naisjohtajien määrää.”

On myös syytä viitata tasa-arvolain 6 §:ään, jossa työnantajaa velvoitetaan edistämään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Tämä on kaupungin strategiassa olevan lausekkeen ”juridinen pohja”, samalla kun naisjohtajien määrän lisääminen on myös selkeä henkilöstöpoliittinen tavoite. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen aliedustettuna olevan ryhmän puolesta sanotaan myös 1.10.2012 voimaan tulleissa ”Henkilöstöhankinnan periaatteissa” (s.2).

Lisäksi voi viitata tasa-arvolain syrjintäkieltopykälään eli 8 §:ään. Sen mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Tästä poikkeaminen vaatii erityiset perusteet.

Kelpoisuudeltaan ansioitunein voidaan jättää valitsematta vain, jos hän ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuva. Tällaista väittämää ei ole Paula Tuovisen osalta esitetty. Lisäksi tasavertaisessakin tilanteessa työnantajan tulee nimittää aliedustettuun ryhmään kuuluva eli nainen, sillä naisjohtajien määrä kaupungissa on olennaisesti miehiä vähäisempi.

Kannattajat: Juha-Pekka Väisänen

16.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yhteispalvelupäällikkö

Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566