Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1058

Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014

HEL 2013-009518 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014. Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten työllistymiseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan opetusviraston käyttövaroista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Berliini 14. - 17.1.2014 - ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin, Saksaan 14. - 17.1.2014. Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten työllistymiseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan opetusviraston käyttövaroista.

Esittelijä

Opetuslautakunta on 27.8.2013, 147 § esittänyt kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi lautakunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Berliiniin, Saksaan. Luottamushenkilöiden osalta matkan kokonaiskustannukset ovat alustavan arvion mukaan 2200 euroa henkilöä kohden. Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista, lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Berliini 14. - 17.1.2014 - ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 147

HEL 2013-009518 T 01 02 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan (yhteensä 12 henkilöä) tekemään matkoineen neljän päivän virkamatkan Berliiniin Saksaan 14.1.-17.1.2014 opetuslautakunnan toimialaan liittyviin, ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista varten.

Käsittely

27.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Nyman teki seuraavan ehdotuksen: "Opetuslautakunta katsoo, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kalliisiin virkamatkoihin ei ole varaa. Lautakunta päättää luopua omista eduistaan yhteisen hyvän puolesta, ja säästää varat opetuksen parantamiseen ja lasten sekä nuorten hyvinvointiin. Lautakunta kuitenkin valtuuttaa opetusviraston viranhaltijat selvittämään Saksan koulutusjärjestelmää ja pitämään siitä esityksen lautakunnan jäsenille. Perustelut ovat seuraavat:
a) edellinen lautakunta jätti matkan säästösyistä väliin, eikä taloudellinen tilanne ole ainakaan parantunut
b) veronmaksajien rahat pitää käyttää opetukseen, eikä lautakunnan jäsenten kuluihin
c) nykyaikana tietoa ja informaatiota voi hankkia internetin ja sähköpostin välityksellä, eikä koko lautakunnan raahaaminen paikalle ole tarpeellista
d) poliitikkojen täytyy toimia esimerkillisesti huonossa taloudellisessa tilanteessa ja luopua omista eduistaan ja itsekkäistä pyrkimyksistään
e) kustannukset ovat peräti 2 200 euroa/henkilö eli yht. 26 400 euroa, sillä rahalla on todellakin parempaa käyttöä esim. homekoulut yms.
f) tarvittaessa Saksasta voitaisiin kutsua 1-2 asiantuntijaa esitelmöimään ko. aiheista. Olisi paljon halvempi ratkaisu."

Kannattaja jäsen Rydman

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Nymanin ehdotus

Jaa-äänet: 8
Jäsenet Ekman, Jalovaara, Korolainen, Leoni, Nordman, Raittinen, Razmyar, puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto

Ei-äänet: 3
Jäsenet Nyman, Palm, Rydman

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 8-3.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Hanna Björkman, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 82610

hanna.bjorkman(a)edu.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566