Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 978

V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Brahenkentän skeittipaikka vakinaistetaan ottaen huomioon melun torjunta ja asukkaille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Brahenkentän skeittipaikka vakinaistetaan ottaen huomioon melun torjunta ja asukkaille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Kannattajat: Hannu Oskala

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Puhakan palautusehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

2

Kyselyn tulokset - Brahenkenttä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Brahenkentän skeittipuisto vakinaistettaisiin virallisena skeittipaikkana.

Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti päiväohjearvon (55 bB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona olisi melusuojauksen rakentaminen.

Skeittiohjelman tulevassa päivityksessä ja leikkipuisto Brahen peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita.

Skeittiohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen rakentumisen edetessä. Kallion aluetta palvelevat tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis ja Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Lisäksi Suvilahden alueella on väliaikainen skeittipaikka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

2

Kyselyn tulokset - Brahenkenttä

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 891

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 116

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Liikuntaviraston ylläpitämät skeittipaikat sijaitsevat liikuntapuistoissa tai niiden läheisyydessä. Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä mm. liikuntaviraston ylläpitämä Eläintarhan Micropolis -skeittipuisto.

Leikkipuisto Brahe ei ole liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta. Aluetta hallinnoi rakennusvirasto. Liikuntalautakunnalla ei ole lisättävää yleisten töiden lautakunnan 23.4.2013, § 186 antamaan lausuntoon. 

Esittelijä

Esittelijä esittää, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelijän esityksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Yleisten töiden lautakunta 23.04.2013 § 186

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa rakennusviraston skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä.

Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Skeittiohjelmassa ei ole esitetty skeittipaikkaa leikkipuisto Braheen.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja kiinteistövirastosta.

Skeittiohjelman päivityksen yhteydessä ja leikkipuisto Brahen peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa tullaan tutkimaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita. Selvitys tehdään yhteistyössä alan harrastajien, alueen muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Peruskorjauksen tarkempi ajankohta riippuu leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen ajankohdasta ja käytettävissä olevista resursseista.

Leikkipuisto Brahen alueelle sijoittuvasta skeittipuistosta on laadittu ympäristömeluselvitys, jossa todetaan, että sijoitettaessa alueelle skeittitoimintaa, tulee samassa yhteydessä rakentaa meluesteitä varmistamaan asuinympäristön riittävän alhainen melutaso. Leikkipuisto Brahessa ei ole aluetta, jossa Helsingin skeittiohjelmassa linjattu ehto 100 metrin vähimmäisetäisyydestä skeittipaikasta lähimpiin asuinrakennuksiin toteutuisi.

Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis sekä Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Rullalautaliitto on yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttanut väliaikaisen skeittipaikan Sörnäisiin Suvilahden voimalan viereen. Skeittiohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen rakentumisen edetessä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin seikoin.

Käsittely

23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kappaleen viisi toinen virke kuulumaan seuraavasti: "Selvitys tehdään yhteistyössä alan harrastajien, alueen muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 18.04.2013 § 37

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 15.10.2009 kaupungin poikkihallinnollisen skeittityöryhmän laatiman skeittiohjelman vuosille 2010–2014. Skeittiohjelma, joka on tarkoitettu ohjeellisena noudatettavaksi, sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Kaupungin skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. Brahenkentällä sijaitsevaa skeittipaikkaa ei ole mainittu nykyisessä skeittiohjelmassa.

Skeittiohjelman mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan lähes viidennes 10–15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien keskuudessa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja vertaistoimintaa. Lisäksi harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse tapahtumia, kursseja ja kilpailuja pienillä resursseilla.

Skeittiohjelmassa todetaan, että skeittaus on vakiintunut lasten ja nuorten harrastuksena ja sen merkitys liikuntamuotona on tunnustettu. Rullalautailun edistämiseksi on Suomeen syntynyt kymmeniä yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti järjestäen mm. kilpailuja ja kursseja. Skeittaus on erinomainen liikuntamuoto, sillä se kehittää tasapainoa ja kehonhallintaa. Uusien liikuntasuositusten mukaan kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä: skeittilaudan kanssa liikkuvalla suositus täyttyy huomaamatta.

Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Toisaalta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin olisi oltava niin paljon, ettei melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän kanssa suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutuksesta.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Merja Hovi

Lisätiedot

Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566