Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 999

HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013 – 2016 ja toimittaa sen esityksenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdotus HYKS-alueen järjestämissuunnitelmaksi 2013-2016

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013 – 2016 ja toimittaa sen esityksenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Esittelijä

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Terveydenhuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Valmisteilla olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevaa lainsäädäntöuudistusta ei ole otettu huomioon tässä järjestämissuunnitelmassa.

Järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestämissuunnitelma on sovittu laadittavaksi sairaanhoitoalueittain ja aluekohtaisista suunnitelmista kootaan sairaanhoitopiiritason yhteenveto HUSin valtuustossa hyväksyttäväksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä ko. kuntien ja HYKSin kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien (ao. apulaiskaupunginjohtajat tai toimialajohtajat) kokouksen (PKS-Soster) asettamassa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hallintopäällikkö ja sihteerinä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hallintoylilääkäri. Kukin kunta oli nimennyt työryhmään edustajakseen johtavan ylilääkärin tai terveydenhuollon vastaavan johtajan. HUSin edustajana ryhmässä oli HUSin perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu mm. järjestämissuunnitelman laadinnan koordinointi sairaanhoitopiiritasolla.

PKS-Soster hyväksyi kokouksessaan 31.5.2013 osaltaan järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksenteossa hyväksyttäväksi. Liitteenä oleva järjestämissuunnitelmaehdotus tulee hyväksyä samansisältöisenä kaikissa HYKS-alueen kunnissa.

HUS on pyytänyt kuntia toimittamaan esityksensä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi 30.9.2013 mennessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ehdotus HYKS-alueen järjestämissuunnitelmaksi 2013-2016

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 970

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 259

HEL 2013-008301 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013 – 2016 (liite 1).

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566