Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 981

V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Seija Muurinen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan yhteisen kuntoutusjakson tarjoamista omaishoitopariskunnille. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että omaishoitoa ja omaishoitoperheiden tukea on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty. Jatkossa edetään valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten lainsäädännön muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi. 

Omaishoitopariskunnilla on mahdollisuus hyödyntää eri palveluntuottajien kuntoutusjaksoja. Sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelin vakinaistamisen yhteydessä 1.1.2014 lukien on mahdollista arvioida, voidaanko aloitteessa mainittuja palveluja suunnitella palvelusetelitoiminnan piiriin.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 915

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.05.2013 § 128

HEL 2013-003799 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Omaishoitajien jaksamista tuetaan monin keinoin, ja omaishoitoa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.  Omaishoitoperheille tarjottavan kotiavun kotiavustajien määrää on lisätty, osa-aikainen yö- tai päivähoitovaihtoehto on otettu käyttöön, palveluohjausta on tehostettu ja palvelusetelivaihtoehto on laajentunut omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon lisäksi myös muuhun lyhytaikaishoitoon.

Omaishoitopariskuntien yhteisiä hoito-, loma- ja tai kuntoutusjaksoja tarjoavat yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry sekä Kansaneläkelaitos. Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry tarjoaa jäsenilleen omaishoitopariskuntien yhteisen lomaviikon hyvin edullisesti 280 eurolla ja Kansaneläkelaitoksen omaishoitopariskuntien kuntoutuskurssit ovat maksuttomia.

Vuonna 2011 Sosiaalivirastossa selvitettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa myös mahdollisuutta tarjota palvelusetelillä omaishoitopariskunnille yhteinen hoitojakso. Tuolloin palvelusetelivaihtoehdon ei kuitenkaan arvioitu olevan riittävän houkutteleva muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos palveluseteli vakiinnutetaan yhdeksi palvelujen järjestämisvaihtoehdoksi Helsingissä vuodesta 2014 alkaen, arvioidaan mahdolliset uudet palvelusetelivaihtoehdon piiriin otettavat palvelut erikseen.

Valtuustoaloitteessa viitataan Oulunkylän kuntoutussairaalan tiloihin, jotka ovat osittain epätarkoituksenmukaiset sairaalan nykyiseen toimintaan. Näiden tilojen osalta ovat kuitenkin käynnistymässä muutostyöt, joiden jälkeen myös nämä tilat soveltuvat sairaalatoimintaan.

Omaishoitoa tullaan kehittämään valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten lainsäädännön muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi.

Terveysvaikutusten arviointi

Omaishoitajien ja omaishoidettavien terveydentilan seurannalla ja oikea-aikaisella kuntoutuksella on vaikutusta omaishoitosuhteen jatkumiselle ja hoitajan ja hoidettavan hyvinvoinnille ja toimintakyvylle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566