Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 983

V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 297 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen 4.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12126 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Juha Hakola, Tarja Tenkula, Tatu Rauhamäki

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 kartta, päivätty 4.12.2012, muutettu 11.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 selostus, päivätty 4.12.2012, muutettu 11.4.2013

3

Vuorovaikutusraportti 4.12.2012, täydennetty 11.4.2013

4

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 297 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen 4.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12126 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Tontti sijaitsee Kallion Hakaniemessä, osoitteessa Siltasaarenkatu 6-10, Paasivuorenkatu 4-6.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa korttelin 297 tontilla 12 päivittäistavaramyymälän rakentamisen HOK-Elannon tavaratalon kellarikerrokseen ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ja huollon uudelleenjärjestelyt.  Kaavamääräyksellä on määrätty ilmanvaihtolaitteiden korkein sallittu melutaso viereisten rakennusten seinällä. Arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelema kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalorakennus suojellaan. Asemakaavan muutosehdotuksessa on varaukset maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin.

Tontin rakennusoikeudessa, 30 650 kerrosneliömetriä, on lisäystä 4 922 kerrosneliömetriä nykyiseen asemakaavaan verrattuna. Lisäyksestä on noin 300 kerrosneliömetriä kerroksiin sijoittuvaa ja noin 3 800 kerrosneliömetriä yläkellariin sijoittuvaa myymälätilaa. Lisäksi maanalaisiin tiloihin sijoittuu rakennusoikeuteen laskettavia uusia huolto- ja lastaustiloja. Asemakaavan muutosehdotuksen tonttitehokkuus on noin e = 4,77.

Esittelijä

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta ja myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Kaavaehdotus on yleiskaavan mukainen.

Tontti on yksityisomistuksessa ja aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut omistajalta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 11.1.–11.2.2013. 

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Helsingin Energialla -liikelaitoksella, pelastuslautakunnalla, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä, kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksiköllä, yleisten töiden lautakunnalla ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Helen Sähköverkko Oy esittää, että jakelumuuntamolle tehdään merkintä kaavakarttaan ja sen selostukseen. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen ja kiinteistön omistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella lisätty määräys sähkönmuuntoaseman sijoittamisesta tontille sekä tarkistettu tontin rakennusoikeuslukua jatkosuunnittelun johdosta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen. 

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ehdollisena allekirjoitetun maankäyttösopimuksen 9.9.2013. Maankäyttösopimus sisältyy esityslistan oheismateriaaliin.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 kartta, päivätty 4.12.2012, muutettu 11.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 selostus, päivätty 4.12.2012, muutettu 11.4.2013

3

Vuorovaikutusraportti 4.12.2012, täydennetty 11.4.2013

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Ksv 0793_2

11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 297 tonttia 12 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 4.12.2012 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin 297 tontilla 12 päivittäistavaramyymälän rakentamisen tavaratalon kellarikerrokseen ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ja huollon uudelleenjärjestelyt. Kaavamääräyksellä on määrätty ilmanvaihtolaitteiden korkein sallittu melutaso viereisten rakennusten seinällä. Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalorakennus suojellaan. Asemakaavan muutoksessa on varaukset maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin. Tontin rakennusoikeudessa 30 650 kerrosneliömetriä on lisäystä 4 922 kerrosneliömetriä nykyiseen asemakaavaan verrattuna. Lisäyksestä on noin 300 kerrosneliömetriä kerroksiin sijoittuvaa ja noin 3 800 kerrosneliömetriä yläkellariin sijoittuvaa myymälätilaa. Lisäksi maanalaisiin tiloihin sijoittuu rakennusoikeuteen laskettavia uusia huolto- ja lastaustiloja. Asemakaavan muutoksen tonttitehokkuus on noin e = 4,77.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 11.1.–11.2.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö, pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Helsingin Energialla (8.2.2013), pelastuslautakunnalla (29.1.2013), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (22.2.2013), kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksiköllä (8.1.2013), yleisten töiden lautakunnalla (19.2.2013) ja ympäristökeskuksella (15.2.2013) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Helen Sähköverkko Oy toteaa (12.2.2013), että muutosalueen tavaratalokorttelin sähkönjakelu on toteutettu keskijänniteliittymänä tavaratalokiinteistön omasta muuntamosta. Asiakkaan muuntamo sijaitsee Paasivuorenkatu 4-6 puoleisessa toimistorakennuksessa, jonka yläkellaritasolla on myös Helen Sähköverkon jakelumuuntamotila. Jakelumuuntamo palvelee muutosalueen ulkopuolista sähkönjakelua. Helen Sähköverkko Oy esittää, että jakelumuuntamolle tehdään merkintä kaavakarttaan ja sen selostukseen. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen muuta huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa (21.3.2012), että kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajien kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajien kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

-        kaavakarttaan on lisätty määräys sähkönjakelumuuntamon sijoittamisesta tontille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        tontin rakennusoikeusluku on muutettu vastaamaan tarkistettua viitesuunnitelmaa 31 500 kerrosneliömetristä lukuun 30 650 kerrosneliömetriä.  

Kaavaselostukseen on tehty vastaavat tarkistukset.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

 

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 21.03.2013 § 136

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 T3, Siltasaarenkatu 6-10, Paasivuorenkatu 4-6

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kallion korttelin nro 297 tontin nro 12 (Hakaniemen tavaratalo ja toimistorakennukset) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12126 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta ovat tehneet tontin 11297/12 määräosin omistavat Kiinteistö Oy Paasivuorenkatu 4-6, Kiinteistö Oy Siltasaarenkatu 8-10 ja Kiinteistö Oy Siltasaarenkatu 6.

Kaavamuutoksen tavoitteena on liike- ja toimistokiinteistön kehittäminen, arvokkaan tavaratalon suojelu, huoltoliikenteen ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ajanmukaistaminen kiinteistön toiminnan edellyttämällä tavalla ja niin, että naapureille aiheutuvat meluhäiriöt vähenevät. Tavoitteena on myös varautuminen maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin.

Kaavamuutoksessa liikerakennusten tontista 11297/12 (AL) muodostetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), jolla sallitaan sijoittaa enintään 4 500 k-m² liiketilaa ensimmäiseen kellarikerrokseen. Tontin rakennusoikeus on 31 300 k-m², josta lisäystä on 5 572 k-m² voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna.

Kaavamuutos korottaa tontin 11297/12 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajien kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajien kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 21.2.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 60

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 29.01.2013 § 35

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 23

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Kallion korttelin 297, tontin 12 asemakaavan muutosta.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.1.2013

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Hakaniemen Hakaniemen HOK-Elannon tavarataloa ja toimistorakennusten kiinteistöä koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen. Asemakaavan muutoksen taustalla on tavaratalon kellarikerrokseen suunniteltava päivittäistavaramyymälä, ilmanvaihtolaitteiden rakentaminen tavaratalon ullakolle sekä huoltopihan ja ajoluiskan kattaminen. Lisäksi tavaratalorakennus suojellaan asemakaavamääräyksellä.

Asemakaavan muutoksella tullaan suojelemaan entinen Elannon (nyk. Sokos) tavaratalo julkisivuiltaan ja kadunpuoleiselta vesikatoltaan. Rakennuksessa on tapahtunut vuosien mittaan lukuisia muutoksia sisällä, mutta sen julkisivut ovat säilyneet verrattain hyvin. Suojelumääräyksessä korjausten tavoitteeksi on otettu lähtökohdaksi palauttaminen alkuperäiseen tai siihen verrattavaan suuntaan. Korjaus-, muutos- tai lisärakentamistyöt eivät saa heikentää rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

4.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.12.2012 § 434

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Ksv 0793_2, Siltasaarenkatu 6-10, Paasivuorenkatu 4-6, karttaruutu G3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 4.12.2012 päivätyn 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 297 tontin 12 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12126 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

-        hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Rämö

-        laskutus, hallintokeskus, Maunula

-        laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 5.9.2012

HEL 2011-004890 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 15.8.2012 pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Hakaniemen HOK-Elannon tavaratalon ja toimistorakennuksen asemakaavan muutosluonnoksesta. Muutosalue sijaitsee 11. kaupunginosassa (Kallio), osoitteessa Siltasaarenkatu 6-10 ja Paasivuorenkatua 4-6.

HOK-Elanto Hakaniemen tavaratalon (Sokos Hakaniemi) ja toimistorakennusten kiinteistössä suunnitellaan päivittäistavaramyymälää kellarikerrokseen, ilmanvaihtolaitteiden rakentamista tavaratalorakennuksen ullakolle ja huoltopihan ja ajoluiskan kattamista. Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalo-rakennus on tarkoitus suojella asemakaavamääräyksellä.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on varattu kulkuyhteydet rakennuksen kautta maanalaisen raideliikenteen asematiloihin ja yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot

Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566