Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 877

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemän päätöksen musiikin maisteri Gita Kadambin ottamisesta kaupunginorkesterin intendentin virkaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että Gita Kadambi on ottanut viran vastaan 1.8.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemän päätöksen musiikin maisteri Gita Kadambin ottamisesta kaupunginorkesterin intendentin virkaan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että Gita Kadambi on ottanut viran vastaan 1.8.2013 lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2013 ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin kaupunginorkesterin intendentin virkaan. Koska Kadambi ei päätöstä tehtäessä ollut kaupungin palveluksessa, oli päätös ehdollinen ja edellytti selvitystä virkaan otetun terveydentilasta.

Hallintosäännön 14 §:n nojalla kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginvaltuuston tekemän ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen. Kadambi on nyt esittänyt vaaditun selvityksen terveydentilastaan ja kaupunginvaltuuston ehdollisena tekemä päätös voidaan vahvistaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginorkesteri

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.06.2013 § 257

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin avoinna olevaan kaupunginorkesterin intendentin virkaan 6350,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kadambi ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 655

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin avoinna olevaan kaupunginorkesterin intendentin virkaan 6350,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kadambi ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.05.2013 § 20

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginorkesterin intendentin avoinna olevaan virkaan valitaan musiikin maisteri Gita Kadambi.

Esittelijä

Vs. virastopäällikkö

Hannu Linna

Lisätiedot

Hannu Linna, Vs. virastopäällikkö, puhelin: 358931022702

hannu.linna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566