Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 792

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen

HEL 2012-005365 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

-        2 800 000 euroa Töölönlahden alueen esirakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

rakennusviraston määrärahaesitys Töölönlahti -alueen esirakentamiseen, 5.6.2013

2

Yleisten alueiden esirakentamisurakat v. 2013, 30.5.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

-        2 800 000 euroa Töölönlahden alueen esirakentamiseen.

Esittelijä

Töölönlahden alueen (asemakaava nro 10920 / Kvsto 27.2.2002) esirakentaminen jatkuu radanvarren kortteleiden rakentamiseen liittyvällä katu- ja puistoalueiden esirakentamisella.

Tonttien saaminen rakentamiskelpoisiksi sekä alueen katujen ja puistojen rakentaminen edellyttävät yhtäaikaista esirakentamista tonteilla, niihin rajatuvilla Alvar Aallon kadulla ja Töölönlahdenkadulla sekä puistoalueella.

Toteutettavan esirakentamisen laajuus on rajattu tonttien rakentamisen lähtökohdista. Vuonna 2011 alkaneeseen esirakentamiseen on myönnetty yhteensä 5,4 milj. euroa. Vuonna 2013 toteutetaan kortteleihin 2015 ja 2018 liittyvät loput esirakennustyöt tarvittavine maaperän kunnostuksineen ja tilapäisine liikennejärjestelyineen. Näihin toimenpiteisiin tarvitaan yhteensä 2,8 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntää rakennusviraston käyttöön Töölönlahti-alueen esirakentamiseen
2,8 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että Töölönlahden alueen esirakentamiseen on varauduttu vuoden 2013 talousarviossa ja että tarvittava
2 800 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion alakohdasta
8 01 02 08,Töölönlahden esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

rakennusviraston määrärahaesitys Töölönlahti -alueen esirakentamiseen, 5.6.2013

2

Yleisten alueiden esirakentamisurakat v. 2013, 30.5.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 768

HEL 2012-005365 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

-        4 700 000 euroa Töölönlahden esirakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566