Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 793

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

HEL 2012-005367 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

-        520 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti-alueen puistot, Khn käytettäväksi

-        1 500 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen puisto-rakentamiseen ja vihertöihin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston määrärahaesitys Kamppi-Töölönlahti-alueen rakentamiseen, 5.6.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

-        520 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti-alueen puistot, Khn käytettäväksi

-        1 500 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen puisto-rakentamiseen ja vihertöihin.

Esittelijä

Kadunrakentamisen keskeisimmät työt vuonna 2013 ovat Töölönlahdenkadun ja Alvar Aallon kadun rakentaminen korttelien 2015, 2016 ja 2018 rakentamisen aikatauluun yhteen sovitettuna.

Tämän vuoden puistojen toteutusohjelman sisältyy väliaikaisen puiston suunnittelua sekä rakentamista radan varren korttelien toteutuksen yhteydessä, kukkaryhmän toteuttaminen Musiikkitalon puistoon sekä pyörätie Baanan viimeistely- ja vihertöiden valmiiksi rakentaminen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvirastolle Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 0,52 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 1,5 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarvion kohdassa 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti-alue, Khn käytettäväksi on varattu katujen rakentamiseen 520 000 euroa ja kohdassa 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti-alueen puistot, Khn käytettäväksi puistojen rakentamiseen 1 500 000 euroa. Määrärahat tulisi myöntää esityksen mukaisesti rakennusviraston käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston määrärahaesitys Kamppi-Töölönlahti-alueen rakentamiseen, 5.6.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 769

HEL 2012-005367 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion

kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti-alue, Khn käytettäväksi

-        1 900 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti–alueen puistot, Khn käytettäväksi

-        1 110 000 euroa Kamppi-Töölönlahti–alueen puisto-rakentamiseen ja vihertöihin.
 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566