Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 798

Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiokäyttöön kehittämiseksi

HEL 2012-007175 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 48. kaupunginosan (Vartiosaari) Vasikkaluodon korttelialueet 48003-48006 Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan suunnittelua varten
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Widablickin kannatusyhdistys ryn hakemus

2

Widablickin kannatusyhdistys ry, varaushakemus

3

Sijaintikartta

4

Asemakaavan luonnos värillisenä

5

Havainnekuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata 48. kaupunginosan (Vartiosaari) Vasikkaluodon korttelialueet 48003-48006 Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan suunnittelua varten
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Widablickin kannatusyhdistys ry:lle varattaisiin Vasikkaluodon saarelta loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet 48003-48006 partiotoiminnan suunnittelua varten.

Esittelijä

Hakemus ja hankkeen taustaa

Widablickin kannatusyhdistys ry on 15.5.2012 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt, että sille varattaisiin Vasikkaluoto partiokäyttöä varten. Varausaikana yhdistyksellä on tarkoitus suunnitella nykyisten rakennusten kunnostaminen, uudisrakennettavat rakennukset sekä koko hankkeen hallinto ja rahoitusjärjestelyt. Hakemus ja sen liite ovat liitteinä 1 ja 2.

Widablickin kannatusyhdistys ry on yleishyödyllinen Malmin Seudun Partiolaiset ry:n kannatusyhdistys. Malmin seudun partiolaisilla ja Widablickin kannatusyhdistys ry:llä on aiemmin ollut vuokralla Villingissä sijaitseva vanha huvila Villa Widablick. Partiolaiset ovat etsineet uutta kohdetta, joka palvelisi Villa Widablickiä paremmin heidän toimintaansa, ja tämän johdosta kiinteistövirasto ehdotti Vasikkaluotoa uudeksi partiolaiskäyttöön sopivaksi saareksi. Villa Widablickin vuokranneen partiolaisyhdistyksen aktiivijäsenet ovat nyt kahden kesän ajan pyörittäneet partiotoimintaa Vasikkaluodolla huoneenvuokrasopimusten perusteella ja he ovat todenneet sen soveltuvan hyvin partiolaiskäyttöön.

Alueella voimassa olevat vuokrasopimukset

Kiinteistöviraston tilakeskus on jo kahden kesän ajan vuokrannut Vasikkaluodon viisi rakennusta Widablickin kannatusyhdistys ry:lle, ja ne ovat olleet partiolaisten käytössä. Widablickin kannatusyhdistys ry neuvottelee tällä hetkellä kaupungin kanssa rakennusten ostosta. Muuten Vasikkaluoto on Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hallinnassa.

Asemakaava- ja rakennustiedot

Vasikkaluoto muodostuu voimassa olevan asemakaavan mukaan retkeily- ja ulkoilualueesta sekä loma-asumisen (RM-1 ja RAH-1) ja kesämajojen korttelialueesta (R-1).

Vasikkaluodon kokonaispinta-ala on noin 1,6 hehtaaria, josta retkeily- ja ulkoilualueen osuus on noin 9 300 m² ja loma-asumisen ja kesämajojen korttelialueen osuus noin 6 900 m². Saarella on rakennusoikeutta yhteensä 935 k-m².

Vasikkaluodolla sijaitsee noin 1890-luvulla rakennettu päärakennus, jossa on kokoontumistiloja, kesäkäytössä olleita huoneita ja talonmiehen asunto. Saaren pohjoisosan kahdessa rakennuksessa on toisessa kolme ja toisessa neljä kesähuonetta. Tämän lisäksi saarella on yksi yksittäismaja, talousrakennuksia sekä suurehko sauna. Olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 300 k-m².

Sijaintikartta, voimassa oleva asemakaava ja havainnekuva alueesta ovat liitteinä 3, 4 ja 5.

Alueen varaaminen

Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle on perusteltua, koska kaupunki on jo pidemmän aikaa etsinyt kiinnostunutta tahoa kehittämään Vasikkaluotoa uuden asemakaavan mukaiseksi ja aktivoimaan saaren toimintaa. Widablickin kannatusyhdistys ry on kiinnostunut ostamaan ja kunnostamaan saarella olevat rakennukset ja rakentamaan lisää majoitustiloja partiolaisille heidän leiritoimintaansa varten. Partiolaistoiminta soveltuu hyvin Vasikkaluodolle ja edistää saaren retkeily- ja ulkoilukäyttöä. Ehtona pitkäaikaiselle maanvuokrasopimukselle on kuitenkin se, että Widablickin kannatusyhdistys ry ostaa kaupungilta Vasikkaluodolla sijaitsevat rakennukset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Widablickin kannatusyhdistys ryn hakemus

2

Widablickin kannatusyhdistys ry, varaushakemus

3

Sijaintikartta

4

Asemakaavan luonnos värillisenä

5

Havainnekuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 325

HEL 2012-007175 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta K4 P2 ja K4 R2, Vasikkaluoto

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi 48. kaupunginosan (Vartiosaari) Vasikkaluodon korttelialueet 48003-48006 Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan suunnittelua varten
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519

anne.kaattari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566