Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

03.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 655

V 19.6.2013 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin avoinna olevaan kaupunginorkesterin intendentin virkaan 6350,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kadambi ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avoimen työpaikan tiedot, työavain 16-1-12

2

Lehti-ilmoitus 23.12.2012

3

Intendentin hakuilmoitus_General Manager.pdf

4

Hakijaluettelo intendentti

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa musiikin maisteri Gita Kadambin avoinna olevaan kaupunginorkesterin intendentin virkaan 6350,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Kadambi ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto myönsi 7.11.2012 kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltaselle eron virasta 20.11.2012 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 kehottaa Helsingin kaupunginorkesterin johtokuntaa julistamaan intendentin viran haettavaksi Helsingin kaupunginorkesterin johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 5877,24 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginorkesterin johtosäännön 12 §:n mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioida perustuslain 125 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet eli taito, kyky ja koeltu kansalaiskunto.

Kaupunginorkesterin johtosäännön mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä ja riittävä musiikkielämän tuntemus. Intendentti toimii kaupunginorkesterin virastopäällikkönä.

Virka on ollut julkisesti haettavana 21.12.2012 – 18.1.2013. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä sekä International Arts Manager -ammattilehdessä ja verkkosivustolla. Hakuilmoitukset ovat liitteenä.

Hakuajan kuluessa virkaa haki 29 hakijaa, joista 26 täytti kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista neljä täytti kelpoisuusvaatimukset. Kaikilla haastatelluilla on musiikkielämän tuntemusta sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Yhteenvedot hakijoista ja haastatteluihin kutsutuista ansioineen ovat esityslistan liitteenä.

Hakijoiden haastatteluihin osallistuivat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, orkesterin johtokunnan puheenjohtaja Wille Rydman ja varapuheenjohtaja Ville Sinnemäki, ylikapellimestari John Storgårds, orkesterivaltuuskunnan puheenjohtaja Pasi Pirinen sekä kaupunginorkesterin vs. virastopäällikkö, hallintopäällikkö Hannu Linna ja johtokunnan sihteeri, viestintä- ja markkinointipäällikkö Marianna Kankare-Loikkanen.

Hakemusten, hakijoista tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen perusteella musiikin maisteri Gita Kadambi nousee koulutuksen, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella etusijalle. Hänellä on myös laajin hallinto- ja johtamiskokemus sekä monipuolisin musiikkielämän tuntemus. Hän on laaja-alaisesti näkemyksellinen ja kehittämishaluinen sekä nauttii suurta luottamusta orkesterikentällä.

Gita Kadambi on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa sekä Master of Music  -tutkinnon London College of Music -korkeakoulussa sekä YLE:n johtamistaidon opiston esimiesten valmennusohjelman. Hän on toiminut musiikkijärjestäjänä Suomen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla, jossa hän työskenteli myös apulaisohjaajana ja tuottajana. Hän toimi Radion sinfoniaorkesterin apulaisintendenttinä 2005-2010. Hän on toiminut Yleisradion henkilöstöhallinto HR-päällikkönä 2010-12 ja Luovat sisällöt ja Julkaisut- yksikössä HR-partnerina vuodesta 2012 alkaen.

Kaupunginorkesterin johtokunnan esitys intendentin virkaan valittavasta on yksimielinen. Esittelijä yhtyy kaupunginorkesterin
johtokunnan päätösesityksen.

Hakemukset ja muu materiaali ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avoimen työpaikan tiedot, työavain 16-1-12

2

Lehti-ilmoitus 23.12.2012

3

Intendentin hakuilmoitus_General Manager.pdf

4

Hakijaluettelo intendentti

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.05.2013 § 20

HEL 2012-017600 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginorkesterin intendentin avoinna olevaan virkaan valitaan musiikin maisteri Gita Kadambi.

Esittelijä

Vs. virastopäällikkö

Hannu Linna

Lisätiedot

Hannu Linna, Vs. virastopäällikkö, puhelin: 358931022702

hannu.linna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566