Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 631

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2013 § 97 / Vt Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esityslistalla mainituin perustein jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen 28.1.2013 tekemää päätöstä valtuutettu Hannele Luukkaisen kanipolitiikkaa koskevasta aloitteesta, koska kaupunginhallituksen päätös koskee vain valmistelua.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 10.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla mainituin perustein jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen 28.1.2013 tekemää päätöstä valtuutettu Hannele Luukkaisen kanipolitiikkaa koskevasta aloitteesta, koska kaupunginhallituksen päätös koskee vain valmistelua.

Esittelijä

Valtuutettu Hannele Luukkainen on 12.9.2012 tehnyt aloitteen, joka koskee kaupungin kanipolitiikan muuttamista.

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen em. päätöksestä on 10.2.2013 tehty oikaisuvaatimus, joka on liitteenä 1. Oikaisuvaatimuksen on tehnyt kuusi kuntalaista. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kaupunginhallitusta oikaisemaan päätöksensä, koska oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä asia on valmisteltu puutteellisesti ja pintapuolisesti.

Esittelijä toteaa, että kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kunnan viranomaisen toiselle kunnan viranomaiselle tekemä esitys on asian valmistelua, joten siihen ei voida hakea muutosta eikä sitä voida vaatia oikaistavaksi.

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 10.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 97

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566