Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 632

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta

HEL 2013-004031 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta tehtyyn valitukseen:

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus kohdistuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen kaupunginvaltuutetun aloitteesta Helsingin kanipolitiikan muuttamiseksi. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013.

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi valituksen tutkittavaksi, tulee kaupungille varata erikseen tilaisuus lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HAO:n lausuntopyyntö 15.3.2013

Otteet

Ote lausunnon HAO:lle toimittamista varten

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta tehtyyn valitukseen:

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus kohdistuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen kaupunginvaltuutetun aloitteesta Helsingin kanipolitiikan muuttamiseksi. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013.

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi valituksen tutkittavaksi, tulee kaupungille varata erikseen tilaisuus lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Esittelijä

Valtuutettu Hannele Luukkainen on 12.9.2012 tehnyt aloitteen, joka koskee kaupungin kanipolitiikan muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on 13.2.2013 § 40 päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Eräät helsinkiläiset ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus pyytää 15.3.2013 kaupunginhallitusta hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valituksen johdosta sekä varaa kaupunginhallitukselle kaupungin puhevallan käyttäjänä tilaisuuden antaa selityksensä asiassa 15.4.2013 mennessä. Määräaikaan on saatu pidennystä 31.5.2013 saakka.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

Asiassa on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on päätöshistoriassa.

Hallinto-oikeudelle tulisi esittää oikeuspalvelujen lausunnosta ilmenevin perustein, että valitus jätetään tutkimatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HAO:n lausuntopyyntö 15.3.2013

Otteet

Ote lausunnon HAO:lle toimittamista varten

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 13.5.2013

HEL 2013-004031 T 03 01 01

Oike PK 20130674

Hallintokeskus on pyytänyt Oikeuspalveluilta lausuntoa seuraavista asiakirjoista ilmenevästä asiasta:

- kunnallisvalitus 13.3.2013 Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemään päätökseen liittyen 16 valtuutetun aloitteeseen Helsingin kanipolitiikan muuttamisesta

- Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.2.2013, päätös valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteesta kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta (§ 40)

Eräät helsinkiläiset ovat valittaneet kaupunginvaltuuston 13.2.2013 päätöksestä (§ 40) liittyen 16 valtuutetun aloitteeseen Helsingin kanipolitiikan muuttamisesta.

Valittajat ovat vaatineet, että päätös on mitätöitävä ja asia on palautettava uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi.

Valittajat ovat esittäneet, että asiaa ei ole arvioitu täysipainoisesti ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä ja käsittely on tapahtunut virheellisesti, virheellisessä järjestyksessä eikä asiaa ole arvioitu täysipainoisesti. Asiaan liittyviä asiantuntijalausuntoja ei ole pyydetty riittävän laajasti, jotta asiaa olisi voitu valmistella ja esitellä täysipainoisesti eri asiat ja näkökulmat huomioiden. Asia on valmisteltu puutteellisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on sivuuttanut ja jättänyt huomiotta asian käsittelyssä oikaisuvaatimuksen, joka oli tehty kaupunginhallitukselle 11.2.2013. Se olisi pitänyt käsitellä ja saattaa kaupunginvaltuuston tietoon. Kaupunginvaltuusto ei ole myöskään huomioinut poliisille joulukuussa 2012 tehtyä tutkintapyyntöä asiaan liittyviin ongelmiin, epäkohtiin ja eläinsuojelurikoksiin ym. mahdollisiin lainrikkomuksiin liittyen.

Kaupunginvaltuusto on myös jättänyt huomioimatta rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös 3.5.2012 merkitä tiedoksi Sari Järven ym. aloitteen kanien ja muiden jäniseläinten puolesta. Asiassa ei ole huomioitu asukkaiden tekemiä aloitteita. Asia olisi tullut merkitä ja tuoda tiedoksi. Kuntalaisten mielipide on huomioitava. Kaupunginvaltuuston olisi tullut pyytää yhdeltä tai useammalta ulkopuoliselta lausuntoa asiaan.

Asia on viety puutteellisesti valmisteltuna päätettäväksi. Valtuuston jäsenille ei ole annettu todellista ja täysipainoista kuvaa. Asiaa olisi tullut selvittää laajemmin. Asiassa on tapahtunut huolimattomuutta, salailua ja puutteellista tai puolueellista valmistelua ja asukkaiden mielipiteen sivuuttaminen.

Oikeuspalvelut toteaa lausuntonaan, että hallinto-oikeutta tulisi pyytää jättämään valitus tutkimatta, seuraavin perustein.

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajien hallinto-oikeudelle tekemä valitus kohdistuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen. Päätös koskee 16 kaupunginvaltuutetun tekemää aloitetta Helsingin kanipolitiikan muuttamisesta. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Lain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lain 95 §:n 2 momentin mukaisesti kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013.

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin.

Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi valituksen tutkittavaksi, hallinto-oikeutta tulisi pyytää varaamaan kaupungille erikseen tilaisuus lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Lisätiedot

Tiina Virtanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64684

tiina.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566