Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 599

V 29.5.2013, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja 

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS-valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja 

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Esittelijä

Risto Ranki (Kok.) pyytää (15.5.2013) vapautusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta luottamustehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 Risto Rankin jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston on valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS-valtuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 30.01.2013 § 26

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Seija Muurinen

Ossi Mäntylahti

Risto Ranki

Lea-Riitta Mattila

Maija Anttila

Sara Paavolainen 

Kalle Könkkölä

Pirkko Telaranta

Outi Alanko-Kahiluoto

Risto Nyberg

 

Käsittely

30.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Valtuutettu Emma Kari oli ehdottanut

jäseneksi Kalle Könkkölä (vpj), varalle Pirkko Telaranta
jäseneksi Outi Alanko-Kahiluoto, varalle Risto Nyberg

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt valita jäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaupunginhallituksen ehdotuksen ja edellä mainitun täydennyksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 21.01.2013 § 69

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Seija Muurinen

Ossi Mäntylahti

Risto Ranki

Lea-Riitta Mattila

Maija Anttila

Sara Paavolainen 

_____________________

______________________

_____________________

______________________

 

14.01.2013 Pöydälle

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566