Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 611

Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa asemakaavan muutosehdotukseen nro 12174 liittyen (tontti 10291/4)

HEL 2013-005051 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistölautakunnan ehdollisesti Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen (myöhemmin Senaatti-kiinteistöt) kanssa tekemän 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 291 tontteja nro 4 ja 5 koskevan liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Maankäyttösopimus, verokampus

2

Asemakaavan muutosehdotus nro 12174 (tarkistettu versio)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Senaatti-kiinteistöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kiinteistölautakunnan ehdollisesti Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen (myöhemmin Senaatti-kiinteistöt) kanssa tekemän 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 291 tontteja nro 4 ja 5 koskevan liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen.

Esittelijä

Tonttien 10291/ 4 ja 5 omistaja Senaattikiinteistöt on hakenut tonteilleen asemakaavamuutosta, jolla tontin 10291/4 käyttötarkoitusta muutetaan hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta toimitilakäyttöön (KTY), tontin rakennusoikeus nousee 20 900 k-m²:ksi ja toimitilatontilta 10291/5 poistetaan osa vanhojen suojelurakennusten suojelumerkinnöistä. Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.

Asemakaavamuutoksesta koituu tontin omistajalle merkittävää hyötyä, joten Senaatti-kiinteistöjen kanssa on käyty maapoliittiset neuvottelut kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti.

Neuvottelujen tuloksena kiinteistölautakunta on solminut Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteenä 1 olevan sopimuksen, joka tulee voimaan ehdolla, että myös kaupunginhallitus hyväksyy sen. Sopimuksen perusteella omistaja suorittaisi kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 787 750 euroa.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kolmella prosentilla vuodessa.

Sopimus on laadittu noudattaen kaupunginhallituksen päätöstä ja vakiintunutta käytäntöä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Maankäyttösopimus, verokampus

2

Asemakaavan muutosehdotus nro 12174 (tarkistettu versio)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Senaatti-kiinteistöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 191

HEL 2013-005051 T 10 01 00

Kiinteistökartta H3 P4, Kaikukatu 5 / Haapaniemenkatu 6

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nrot 4 ja 5 omistajan Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen (myöhemmin Senaatti-kiinteistöt) kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa nro 12174 tontin 10291/4 käyttötarkoitusta muutetaan hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta toimitilakäyttöön (KTY). Toimitilatontilta 10291/5 poistetaan osa vanhojen suojelurakennusten suojelumerkinnöistä.

Tontin 10291/4 käyttötarkoituksen muutoksesta seuraa tontin omistajalle merkittävää hyötyä, ja maapoliittiset neuvottelut on käyty Senaatti-kiinteistöjen kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti.

Senaatti-kiinteistöjen kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen nro 12174 johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaisi kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 787 750 euroa.

(MA110-4)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566