Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 583

Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden määrääminen

HEL 2012-013251 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan kesämaja-alueita 1.1.2013 - 31.12.2032 aikana seuraavia perusteita noudattaen:

- Lammassaaren, Lauttasaaren, Pitkäluodon ja Varissaaren asemakaavoitetut kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2032 asti lukuun ottamatta Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien majojen aloja, jotka vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

- Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa.

- Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 asti.

- Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa kohden. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa kesämajaa kohden.

- Asemakaavoitetulla kesämaja-alueella olevien yhdistysten rakennusten alojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 0,70 euron perusvuosivuokraa/m2/vuosi.

- Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 9 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

- Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja.

Päätös ei koske Lauttasaaressa olevaa sotainvalidien aluetta, jonka osalta vuokrausperusteet käsitellään erikseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 30.10.2012

2

Kesämajat yhteystiedot 2012.pdf

3

Kartta kesämaja-alueista

4

Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 9.4.2013

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

6

JHL ry:n lausunto

7

Kivinokan kannatusyhdistys ry:n lausunto

8

Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n lausunto

9

Poliisimajalaiset ry:n lausunto

10

Särkiniemen Mökkiläiset ry:n lausunto

11

Vasikkasaaren Mökkiläiset ry:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan kesämaja-alueita 1.1.2013 - 31.12.2032 aikana seuraavia perusteita noudattaen:

- Lammassaaren, Lauttasaaren, Pitkäluodon ja Varissaaren asemakaavoitetut kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2032 asti lukuun ottamatta Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien majojen aloja, jotka vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

- Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa.

- Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 asti.

- Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa kohden. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa kesämajaa kohden.

- Asemakaavoitetulla kesämaja-alueella olevien yhdistysten rakennusten alojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 0,70 euron perusvuosivuokraa/m2/vuosi.

- Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 9 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

- Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja.

Päätös ei koske Lauttasaaressa olevaa sotainvalidien aluetta, jonka osalta vuokrausperusteet käsitellään erikseen.

Esittelijä

Aikaisemmat vuokrausperusteet

Yleisten töiden lautakunta päätti 28.11.2002 kesämaja-alueiden vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavista periaatteista. Tuolloin vuokra-ajaksi määritettiin Lauttasaaren asemakaavoitetuille alueille 10 vuotta ja asemakaavoittamattomille alueille korkeintaan viisi vuotta. Lauttasaaren asemakaavoitettujen ja eräiden muiden kesämaja-alueiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2012.

Lauttasaaren asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuosivuokra on nykyisen sopimuksen mukaan 320 euroa ja muiden kesämaja-alueiden vuosivuokra 300 euroa kesämajaa kohden. Yhdistysten rakennusten alojen osalta vuokraksi vuonna 2002 vahvistettiin 7,5 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 11,5 euroa/m2/vuosi.

Yleisten töiden lautakunnan esitys

Yleisten töiden lautakunta on 30.10.2012 tehnyt esityksen kesämaja-alueiden vuokrausperusteiden määräämiseksi, koska uuden vuokrakauden alkaessa 1.1.2013 alueille on määrättävä uudet vuokrausperusteet. Vuokrausta koskeva asia käsitellään kaupunginhallituksessa, koska vuokra-ajaksi on eräiden kohteiden osalta esitetty yli 10 vuotta.

Yleisten töiden lautakunta esittää vuokratason tarkistamista rahan arvon muutosta vastaavasti. Virallinen elinkustannusindeksi, jossa lokakuu 1951 on 100, on noussut tammikuusta 2003 elokuuhun 2012 1569 pisteestä 1865 pisteeseen eli 18,8 %.

Lautakunnan esityksen mukaan asemakaavoitetut kesämaja-alueet vuokrattaisiin 30 vuodeksi eli 2042 asti. Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrattaisiin kuitenkin korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan, kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa. Asemakaavoittamattomilla kaava-alueilla olevat kesämaja-alueet vuokrattaisiin 31.12.2020 saakka. Kesämaja-alueet vuokrataan niiden nykyisille vuokralaisyhdistyksille.

Lautakunnan esitys on liitteenä 1. Esityksen liitteenä on lista kesämajoista 2012 sekä kartta maja-alueiden sijainnista. Nämä ovat liitteinä 2 ja 3.

Kesämaja-alueet

Helsingillä on yhdeksän kesämaja-aluetta, joilla on yli 1 600 kesämajaa. Kesämaja-alueet ovat seuraavat (suluissa kesämajojen lukumäärät):

Lauttasaari 388 kpl):

Lauttasaaren Särkiniemen-Veijarivuoren ja Länsiulapanniemen kesämaja-alueilla on voimassa olevat asemakaavat (10360 ja 10365). Kesämajoille on hyväksytty rakentamistapaohjeet. Kesämajoille osoitetut alueet voidaan vuokrata HKL-kesämajat ry:lle, Poliisimajalaiset ry:lle ja Särkiniemen mökkiläiset ry:lle. Siirrettäviä majoja on 23 kpl.

Sotainvalidien kesämaja-alue:

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille ja heidän leskillensä 1.1.2010 - 31.12.2015 väliseksi ajaksi ja että majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä. Lauttasaaren asemakaavoissa kesämajoille osoitettujen alueiden ulkopuolella olevista kesämajoista on siirretty tälle alueelle 30 kesämajaa. Siirtämättä on vielä edellä mainitut 23 kesämajaa Särkiniemestä ja neljä poliisien alueelta.

Sotainvalidien alue ei ole mukana nyt käsittelyn kohteena olevassa esityksessä, koska kaupunginhallituksen päätöstä koskeva valitusasia on kesken.

Lammassaari (106+22 kpl):

Lammassaaressa on 2009 voimaan tullut asemakaava (11775). Kesämajoille on keväällä 2012 hyväksytty rakentamistapaohjeet. Asemakaavassa osoitetun kesämaja-alueen ulkopuolella on 17 kesämajaa, jotka tulee siirtää kaavan osoittamalle alueelle. Paikat näille on osoitettu. Asemakaava mahdollistaa lisäksi 22 uuden kesämajan rakentamisen. Uudet paikat arvotaan avoimen haun perusteella. Kesämajoille osoitettu alue voidaan vuokrata Raittiusyhdistys Koitto ry:lle.

Vasikkasaari (51 kpl):

Vasikkasaaren asemakaavassa (10600) on rakennusaloja yksityisten vapaa-ajan asuntojen lisäksi matkailuelinkeinoa palvelevia rakennuksia varten. Asemakaavan toteuttaminen ei ole käynnistynyt vielä. Kesämaja-alue voidaan vuokrata Vasikkasaaren mökkiläiset ry:lle.

Varis- ja Pitkäluoto (20 kpl):

Kruunuvuorenrannan eteläosan 10.10.2012 hyväksytyssä asemakaavassa (12080) Varis- ja Pitkäluodolle on osoitettu kesämaja-alue. Kaava on lainvoimainen.  Alue voidaan vuokrata Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:lle.

Satamasaari (109 kpl):

Satamasaareen laaditaan asemakaavaa, joka varmistaa kesämajatoiminnan jatkumisen. Kaava saataneen kaupunkisuunnittelulautakuntaan keväällä 2013.  Alue voidaan vuokrata Satamasaarelaiset ry:lle.

Stansvik (23+30 kpl):

Stansvikinnummen asemakaava on valmisteilla. Uuden kylän mökit (30 kpl) on tarkoitus siirtää Vanhan kylän alueelle. Asemakaava ei vielä ole tullut voimaan eikä kesämajojen rakentamistapaohjeita ole vielä hyväksytty. Alue voidaan vuokrata Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Helsinki ry:lle.

Kivinokka (608 kpl):

Kivinokka on selvitysaluetta, jonne laaditaan osayleiskaavaa. Kesämaja-alueet on vuokrattu yleisten töiden lautakunnan päätöksin Kivinokkalaiset ry:lle ja Helsingin Ponnistus ry:lle vuoden 2020 loppuun sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n Helsingin yhteisjärjestölle vuoden 2013 loppuun saakka. Viimeksi mainittu alue voidaan vuokrata edelleen JHL:lle.

Sipoon Hanskinen (66 kpl):

Sipoon kunnanvaltuusto on 13.6.2012 hyväksynyt saariston ja rannikon osayleiskaavan. Päätöksestä on tehty 18 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hanskinen on osayleiskaavassa loma-aluetta, jolle saa rakentaa yhteisön käyttöön loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue voidaan vuokrata Hanskisen mökkiläiset ry:lle ja Helsingin Kala- ja Erätoverit ry:lle.

Espoon Varsasaari (235 kpl):

Espoon eteläosien yleiskaava on voimassa. Tekeillä on saariston osayleiskaava, jossa alue on tarkoitettu virkistyskäyttöön. Alue voidaan vuokrata Varsasaari-yhdistys ry:lle.

Lisäksi kesämaja-alueilla on vähäisiä kaupungin omistamia rakennuksia ja rakennelmia, jotka vuokrataan kesämajayhdistyksille niiden käyttöön. Kesämaja-alueilla on yhdistysten omistamia saunoja ja muita rakennuksia, joiden alat vuokrataan yhdistyksille.

Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan 30.11.2012, että asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuokra-aika saisi olla korkeintaan kaksikymmentä vuotta. Lammassaaren siirrettävien majojen alojen vuokra-aikaa ei tulisi jatkaa. Vasikkasaaren osalta asemakaavan toteutumisen edistämiseksi yhden vuoden vuokra-aika olisi tarkoituksenmukainen. Koska Kivinokan maankäyttöä ollaan suunnittelemassa, ei Kivinokkaa tulisi ottaa mukaan, mutta koska suurin osa Kivinokan kesämaja-alueista on sopimuksen piirissä vuoteen 2020 asti, tulee nyt uusittavien sopimusten takarajana olla 2020.

Kesämajayhdistykset kannattavat lausunnoissaan yleisten töiden lautakunnan esittämää vuokra-aikaa 31.12.2042 asti. Perusteluina mainitaan mm. investointisuunnitelmat joillakin kesämaja-alueilla. Siirtyville kesämajoille yhdistyksiltä tuli kannatusta yleisten lautakunnan esitykselle viiden vuoden vuokra-ajasta.

Yleisten töiden lautakunta on 9.4.2013 antanut lausuntonsa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon ja kesämajayhdistysten kannanottojen johdosta. Lautakunta viittaa vuokra-aikojen osalta 30.10.2012 tekemäänsä esitykseen. Lautakunta päätti asiasta yksimielisesti vastoin esittelijän esitystä.

Lautakunnan esittelijän esityksessä vuokra-ajan päättymisajankohdaksi ehdotetaan 31.12.2032 Lauttasaaren, Lammassaaren sekä Varisluodon ja Pitkäluodon asemakaavoitettujen alueiden osalta sekä korkeintaan kolmeksi vuodeksi Vasikkasaaren alueella sekä Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien kesämajojen alojen osalta. Kivinokassa päättynyttä sopimusta ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2030 saakka.

Esityslistateksti 9.4.2013, josta käy ilmi lautakunnan esittelijän esitys perusteluineen on liitteenä 4. Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on liitteenä 5 ja yhdistysten lausunnot liitteinä 6 - 11.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että tähän asti asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuokrasopimukset ovat olleet enintään kymmenen vuoden pituisia ja muilla kuin asemakaavoitetuilla alueilla lyhyempiä. Nyt asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuokra-aikaa ehdotetaan pidennettäväksi huomattavasti, lautakunnan ehdotuksessa 30 vuodeksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan todennut, että kolmenkymmenen vuoden vuokra-aika on kaavoituksen näkökulmasta liian pitkä. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä maankäytön joustavuuden, yleisen virkistyskäytön ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi vuokra-ajan tulisi olla kohtuullinen sekä vuokraajan että maanomistajan näkökulmasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto onkin ehdottanut korkeintaan 20 vuoden vuokra-aikaa asemakaavoitetuille kesämaja-alueille ja siirrettävien majojen aloille hyvin lyhyttä (Vasikkasaari) sopimusta tai sitä, ettei sopimusta jatkettaisi (Vasikkasaari). Lausunnossa viitataan myös valmisteilla olevaan yleiskaavatyöhön.

Kesämajayhdistysten kannalta riittävän pitkä vuokra-aika olisi tarpeen mm. alueilla toteutettavien kesämajoja palvelevien investointien takia. Joissakin yhdistysten kannanotoissa viitataan myös siirtolapuutarha-alueiden sopimuksiin, jotka ovat 30 vuoden pituisia. Siirtolapuutarhojen sopimukset ovat voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Siirtolapuutarha-alueet eroavat kuitenkin kesämaja-alueista mm. siten, että siirtolapuutarha-alueet ovat rajattuja alueita, niillä olevat mökit ovat kooltaan suurempia ja niihin liittyy oma pihapiiri toisin kuin kesämajoilla. Myös vuokrataso on korkeampi.

Uuden yleiskaavan laatimistyö on käynnistynyt. Vuoden 2016 aikana päätettäväksi tulevalla yleiskaavalla ohjataan yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua noin vuoteen 2030 saakka.

Esittelijä katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston ja yleisten töiden lautakunnan esittelijän 9.4.2013 esittämä korkeintaan 20 vuoden vuokra-aika olisi mm. meneillään olevan yleiskaavatyön sekä tulevan yleiskaavan ajatellun ohjausvaikutusajan kannalta tarkoituksenmukainen asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden osalta. Tähänastisiin vuokrakausiin nähden kaksi kertaa pidempää vuokra-aikaa voidaan pitää myös kesämajayhdistysten tarpeiden kannalta riittävänä. Kahdenkymmenen vuoden sopimukset koskisivat siten Lauttasaaren, Lammassaaren, Varisluodon ja Pitkäluodon asemakaavoitettuja alueita.

Lauttasaaren ja Lammassaaren siirrettävien mökkien osalta esittelijä pitää kolmen vuoden vuokra-aikaa perusteltuna. Kolme vuotta on kohtuullinen siirtymäaika kesämajojen omistajien kannalta. Kaupunki osoittaa alueilta uudet paikat siirtymään joutuville.

Vasikkasaaren asemakaava, joka sisältää myös matkailua palvelevaa rakentamista, on valmis, mutta sen toteuttamista vasta harkitaan. Vuokra-aikaa ei näin ollen ole syytä määritellä kovin pitkäksi. Tarkoituksenmukainen vuokra-aika olisi tässä vaiheessa korkeintaan kolme vuotta.

Kivinokan alueella olevat JHL ry:n Helsingin yhteisjärjestön kesämaja-alueiden osalta 31.12.2020 päättyvä vuokra-aika on perusteltu, koska myös voimassa olevat kaksi muuta sopimusta päättyvät vuoden 2020 lopussa.

Sotainvalidien alueen osalta kaupunginhallituksen vuonna 2011 päättämiä vuokrausperusteita koskeva valitusasia on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Alue ei sisälly nyt käsittelyssä olevaan esitykseen. Alueen kohtalo ratkaistaan vasta sitten, kun valitusasia on käsitelty loppuun.

Asemakaavoittamattomat alueet (Satamasaari, Stansvik, Espoon Varsasaari ja Sipoon Hanskinen) on tarkoituksenmukaista vuokrata 31.12.2020 saakka kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 saakka.

Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa kohden. Yhden kesämajanpaikan indeksiin sidotuksi vuosivuokraksi muodostuu yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen mukaan 20 euroa x (1865:100) = 373 euroa. Vuokra muuttuu vuosittain indeksin muutosta vastaavasti. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa kesämajaa kohden.

Yleisten töiden lautakunnan mukaan esitettyä vuokratasoa voidaan pitää kohtuullisena, kun sitä verrataan siirtolapuutarhapalstojen vuosivuokraan, joka on noin 520 euroa 400 m2:n palstasta mökkeineen. Kesämajamokkien keskimääräinen koko on 12 - 16 m2, eikä niillä ole omaa pihapiiriä.

Yhdistysten rakennusten alojen ja kaupungin rakennusten vuokria on perusteltua korottaa vastaavasti. Asemakaavoitetulla kesämaja-alueella olevien yhdistysten rakennusten alojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 0,70 euron perusvuosivuokraa/m2/vuosi. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 9 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja.

Kesämaja-alueiden vuokraukset tuodaan vielä erikseen yleisten töiden lautakunnan päätettäväksi vuokrausperusteiden hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 30.10.2012

2

Kesämajat yhteystiedot 2012.pdf

3

Kartta kesämaja-alueista

4

Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 9.4.2013

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

6

JHL ry:n lausunto

7

Kivinokan kannatusyhdistys ry:n lausunto

8

Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n lausunto

9

Poliisimajalaiset ry:n lausunto

10

Särkiniemen Mökkiläiset ry:n lausunto

11

Vasikkasaaren Mökkiläiset ry:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 09.04.2013 § 154

HEL 2012-013251 T 10 01 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta viittaa vuokra-aikojen osalta kaupunginhallitukselle 30.10.2012 § 486  tekemäänsä esitykseen.

Lauttasaaren ja Lammassaaren sekä Varis- ja Pitkäluodon kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2042 asti lukuun ottamatta siirrettävien majojen aloja, jotka vuokrataan korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa.

Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne vuokrataan 31.12.2042 asti.

Käsittely

09.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Dennis Pasterstein: Yleisten töiden lautakunta esittää vuokra-aikojen osalta kaupunginhallitukselle 30.10.2012 § 486 tekemänsä esityksen mukaista päätöstä.

Kannattajat: Aura Kostiainen

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Dennis Pastersteinin vastaehdotuksen.

26.03.2013 Pöydälle

30.10.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Palautettiin

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566