Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 574

V Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala 4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala 4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 (139 §) varannut Mittakodit Oy:lle tontit 34130/4 ja 34117/3 vapaarahoitteisten Hitas II –ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten, ensimmäisen 31.12.2014 saakka ja toisen 31.12.2015 saakka ehdolla, että tontin 34130/4 rakentaminen aloitetaan 31.12.2014 mennessä.

Asemakaavatiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta (AP II). Tontin 34130/4 rakennusoikeus on 1 700 k-m² ja tontin 34117/3 rakennusoikeus on 2 100 k-m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa kutakin asuntoa kohti rakentaa enintään 7 m² asunnon ulkopuolista varastotilaa.

Autopaikat sijoitetaan tontille.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden vahvistaminen on ajankohtaista, koska rakennustyöt ensimmäisellä tontilla on tarkoitus aloittaa kesällä 2013.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (asia nro 21, 238 §) Maunulan omakotitalotonttien maanvuokrista. Päätöksen mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 33.

Pientalotonttien 34117/3 ja 34130/4 vuosivuokra voitaisiin tässä määritellä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa. Hintatasossa 2/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 658 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,63 e/kk/m².

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 199

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 T4, Halkosuontie 16 / Palosuontie 1c, Halkosuontie 18 / Palosuontie 4c

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala
4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566