Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 558

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

HEL 2012-010166 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuustoon 13.6.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Ylikahrin toivomusponsi, Kvsto 13.6.2012 § 210, asia 5

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuustoon 13.6.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Ville Ylikahri esittää toivomusponnessaan, että selvitetään mahdollisuudet lisätä neljännesvuosittain jaettavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä.

Kaupunginhallitus  viittaa saatuihin lausuntoihin, ja toteaa että ympäristömittareita voidaan soveltuvin osin sisällyttää talouden ja toiminnan seurantaraporttiin.

Talouden ja toiminnan seurantaraportin kokoamisesta neljä kertaa vuodessa vastaa talous- ja suunnittelukeskus. Seurantaraportin tarkoituksena on seurata talousarvion euromääräistä toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Hallintokuntien tulee lisäksi raportoida tiedossa olevista merkittävistä poikkeamista toimintaympäristössä sekä toteutuneista ja uhkaavista riskeistä.

Ympäristökeskus laatii Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuosittain hallintokuntien selvitysten perusteella. Tällä hetkellä tietojärjestelmissä ei ole ajantasaista tietoa ympäristöraportoinnin kattamiseksi neljännesvuosittain. Hallintokunnista voidaan kerätä sanalliset arviot ympäristöraportoinnin kannalta keskeisistä mittareista neljännesvuosittain Ympäristökeskuksen toimesta. Tässä yhteydessä voidaan puolivuosittain raportoida myös HSY:n keräämät tiedot pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvihuonepäästöistä.

Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin voidaan toteuttaa tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen sähkönkulutuksen ja jätteenkulutuksen seurannalla. Mittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa laajemmin huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset. Kehittämistä vaativia tietoja ovat esim. päästötiedot, joiden pohjalta kaupungin kasvihuonekaasupäästöt voidaan laskea.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Ylikahrin toivomusponsi, Kvsto 13.6.2012 § 210, asia 5

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedonsaajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 524

HEL 2012-010166 T 00 00 03

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Käsittely

29.04.2013 Poistettiin

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään päätösosaan:

"Lisäksi khs toteaa, että ympäristömittareiden sisällyttäminen seurantaraportin toiminnallisten mittareiden joukkoon on erittäin tärkeää. Khs kehottaakin ympäristökeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään tarvittaviin toimiin raportoinnin mahdollistamiseksi jo vuoden 2014 alusta."

Kannattajat: Jorma Bergholm

22.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566