Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 547

V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro 12149, Liikkalantie, Liikkalankuja)

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45459 tonttien nro 1-3 asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 kartta, päivätty 30.10.2012,  muutettu 11.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 selostus, päivätty 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

3

Ilmakuva

4

Havainnekuvat

5

Vuorovaikutusraportti 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45459 tonttien nro 1-3 asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vartioharjussa Itäväylän ja Liikkalantien–Liikkalankujan välissä. Ehdotuksessa muutetaan voimassa olevan asemakaavan yksi yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen tontti sekä kaksi teollisuus- ja varastorakennusten tonttia asuinkerrostalojen korttelialueeksi.  Kaavaehdotuksen rakennusoikeus on
5 000 k-m², kun se voimassa olevassa kaavassa on yhteensä 2 265 k-m². Enimmäiskerrosluku on vaihdellut voimassa olevassa kaavassa yhdestä kolmeen ja ehdotuksessa kolmesta neljään kerrosta.

Esittelijä

Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilojen aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1981 läntisin tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK). Kerrosluku on enintään kaksi. Muut tontit ovat yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Kerrosluku on I–III. Kaikkien tonttien rakennusoikeus on yhteensä 2 265 k-m².

Alue on yksityisomistuksessa.

Alue sijaitsee Vartioharjun pientaloalueen länsiosassa ja rajoittuu pohjoisessa Itäväylään ja länsipäässään Karhulantiehen, jonka toisella puolella on Puotilan ja sen asemanseudun kerrostalokortteleita. Alueella on kolme rakennusta, joiden valmistumisvuodet ovat 1940, 1952 ja 1955 ja joiden yhteenlaskettu kerrosala on 1 878 k-m². Korjaamo-, käytettyjen autojen myynti- ja ravintolatoiminnat käyttävät tästä noin 70 %, asuminen loput.

Itäväylän liikenne aiheuttaa melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. Tontilla 45459/2 on harjoitettu mm. korjaamotoimintaa. Korjaamotoiminta on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteena on alueen muuttaminen tehokkaampaan asumiskäyttöön hyvän palvelutason ympäristössä.

Alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Pieni kaista nykyistä korttelialuetta on merkitty kaduksi nykytilanteen mukaan. Rakennusoikeus on 5 000 k-m², ja kun alueen pinta-ala on 5 631 m², tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,89. Kerrosluku on neljä, pieneltä osin kolme.

Suunniteltu rakennus sijoittuu Itäväylän suuntaisesti nelikerroksisena massana ja tämän suhteen kolmena poikittaisena massana, jotka alarinteen puolella ovat neljän kerroksen korkuisia ja omakotikorttelien puolella mataloituivat kolmeen kerrokseen. Nämä kolme "pihataloa" näkyvät Itäväylän suuntaan niin, että niiden välissä on lasiparvekekytkös. Kaavassa on määräys perheasuntojen osuudesta.

Autopaikkojen vähimmäisvaatimus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymän laskentaohjeen mukainen ja autopaikat on sijoitettu osin ensimmäisen kerroksen/kellaritason autotalleihin, osin pihalle tontin pohjoisreunaan.

Kaavassa määrätään meluselvityksen perusteella rakennuksen ulkoseinien ääneneristävyys, ja lisäksi rakennuksen sijoittaminen tontille ja Itäväylän meluseinä tontin kohdalla suojaavat tontin ulkotiloja. Kaavassa on annettu määräys maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen tuo uusia asuntoja hyvän palvelutason alueelle. Kaupunkikuvallisesti kaavan toteuttaminen ulottaa kerrostalorakentamisen aikaisempaa idemmäs Itäväylän varressa Puotilan asemanseutua ajatellen. Uusi rakentaminen suojaa melulta myös ylempänä rinteessä olevia pientaloja.

Kaavan toteuttaminen edellyttää kunnallisteknisten johtojen siirtoa pois korttelialueelta. Vesihuollon johtosiirron kustannusarvio on ilman arvonlisäveroa noin 50 000 euroa ja tietoliikennejohdon siirron kustannukset ilman liikennejärjestelyjä ja päällystetöitä noin 20 000 euroa. Johtosiirtojen kustannuksista vastaa hankkeeseen ryhtyvä täysimääräisinä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksien johdosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin mielipide, jossa viittä kerrosta pidettiin liian korkeana rakentamisena ja ehdotettiin, ettei suunnittelualueelle kaavoitettaisi yli 3–4-kerroksisia taloja. Mielipide on otettu huomioon niin, että kerroslukua on madallettu ja se on nyt neljä, aivan pieneltä osin kolme.

Asemakaavaan on viranomaiskannanottojen johdosta lisätty määräys ilman sisäänotosta pihan puolelta tai katolta. Määräys rakennuksia yhdistävien parvekkeiden kiinteästä lasituksesta Itäväylän puolella oli jo kaavaluonnoksessa.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 4.1.2013.

Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, pelastuslautakunta ja ympäristölautakunta.

Lausunnoissaan kiinteistölautakunta (10.1.2013) ja rakennusvirasto (16.1.2013) puoltavat ehdotusta. Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että tonttien ollessa eri omistajien hallussa ei kaavanmuutoksesta aiheudu sellaista merkittävää arvonnousua, että maapoliittisia neuvotteluja olisi tarpeen käydä. Asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä, ja että järjestely tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman. Pelastuslautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuntojen varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ympäristölautakunta (11.12.2012) ehdottaa, että ehdotusta tarkistettaisiin siten, että melusuojausvaatimukset myös päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla toteutuvat.

Asemakaavapiirustuksen melusuojausmääräystä on tarkistettu. Pelastuslautakunnan huomautus asuntojen varatiejärjestelyistä saatetaan rakennuttajan tietoon. Varatiejärjestelyt ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

-        Kaavakarttaan on lisätty parvekkeiden melusuojausmääräys rakennuksen lounais- ja luoteispäihin, asemakaavaselostuksen liitteenä olevan meluselvityksen perusteella.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisäksi tehty seuraava tarkistus:

-        Asuntotyyppimääräystä perheasuntojen osuudesta on muutettu viimeisimpään kaavoissa käytettyyn muotoon.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösesitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 kartta, päivätty 30.10.2012,  muutettu 11.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 selostus, päivätty 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

3

Ilmakuva

4

Havainnekuvat

5

Vuorovaikutusraportti 30.10.2012, muutettu 11.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Kaupunginmuseo

Helsingin Energia -liikelaitos

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Hankenumero 0745_2

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45459 tontteja 1-3 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12149) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 30.10.2012 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kolme liike- ja asunto- tai teollisuus- ja varastokäytössä olevaa tonttia yhdistetään ja muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Uusi rakennusoikeus on 5 000 kerros-m2.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 4.1.2013.

Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, pelastuslautakunta ja ympäristölautakunta.

Lausunnoissaan kiinteistölautakunta (10.1.2013) ja rakennusvirasto (16.1.2013) puoltavat ehdotusta. Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä, ja että järjestely tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman.

Pelastuslautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuntojen varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ympäristölautakunta (11.12.2012) ehdottaa, että ehdotusta tarkistettaisiin siten, että melusuojausvaatimukset myös päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla toteutuvat.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavakartan melusuojausmäärästä on tarkistettu. Pelastuslautakunnan huomautus asuntojen varatiejärjestelyistä saatetaan rakennuttajan tietoon. Varatiejärjestelyt ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraava muutos:

-        kaavakarttaan on lisätty parvekkeiden melusuojausmääräys rakennuksen lounais- ja luoteispäihin, asemakaavaselostuksen liitteenä olevan meluselvityksen perusteella.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisäksi tehty seuraava tarkistus:

-        asuntotyyppimääräystä perheasuntojen osuudesta on muutettu viimeisimpään kaavoissa käytettyyn muotoon.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 16.1.2013

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Yleistä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Itä-Helsingin Vartioharjussa, Itäväylän varrella. Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelin 45459 tontteja 1-3.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa tonttien käyttömahdollisuuksia rakennusoikeutta nostamalla. Muutoksen myötä kolme tonttia yhdistetään yhdeksi kerrostalotontiksi. Tonteilla on tällä hetkellä yhteensä kaksi asuinrakennusta liiketiloineen sekä yksi varasto- ja kaupparakennus. Rakennukset on rakennettu 1940- ja 1950- luvuilla. Nykyiset talot puretaan, ja yhdistetylle tontille tulee kolme uutta kerrostaloa, joissa on asunnot 120 asukkaalle.

Alueelta on lyhyt kävelymatka Puotilan metroasemalle ja Itäkeskukseen. Asemakaavan muutos on Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaista kaupunkirakenteen tiivistämistä ja eheyttämistä.

Rakennusvirasto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

28.8.2012 Lausunto annettu

Esittelijätiedot

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 10.01.2013 § 9

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Kiinteistökartta K5 S3, Liikkalantie 2 ja 4, Liikkalankuja 2 ja 4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vartiokylän korttelin nro 45459 tonttien nrot 1-3 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12149 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaava-alueen tontit ovat yksityisten omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen alue tehokkaampaan asumiskäyttöön.

Kaavamuutoksessa kolme rakennettua teollisuus-, varasto-, liike- ja/tai asuinkäytössä olevaa tonttia 45459/1-3 yhdistetään ja muodostetaan uudeksi asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontiksi 45459/7. Tontin rakennusoikeus on yhteensä 5 000 k-m² ja tonttitehokkuus on e=0,89. Lisäksi asemakaavan muutoksessa korttelialueen tontista 45459/1 on merkitty noin 44 m² katualueeksi.

Asemakaavan toteuttaminen katualueen osalta edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 45459/1 omistajan välillä. Järjestely tullaan valmistelemaan kaavan saatua lainvoiman.

Koska kullakin tontilla on eri omistaja eikä tonttien omistajille koidu kaavasta kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.12.2012 § 161

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asuntojen varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.12.2012 § 356

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Itäväylän meluhaittojen vuoksi rakennusosien välisten parvekkeiden väylän puoleiset lasitukset on määrätty toteutettaviksi kiinteinä. Parvekkeet avautuvat varsinaisesti suojaisemman sisäpihan puolelle. Selostuksesta ei kuitenkaan ilmene, koskeeko suojausvaatimus myös päätyjen parvekkeita, jotka ovat melulle alttiina. Meluhaittojen torjumiseksi on edelleen annettu määräys, jonka mukaan  asuntojen ikkunat eivät saa sijoittua yksinomaan pohjoiseen, Itäväylän suuntaan. Itäväylän ja Karhulantien kulmauksessa ulkomelutaso on korkea myös päädyssä ja sisäpihan puolellakin, jolloin tavoitteena pidettävää asuinhuoneiden avautumista myös hiljaiseen suuntaan ei saavuteta. Asemakaavaehdotusta tulisi tarkistaa siten, että melusuojausvaatimukset myös päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla toteutuvat.

 

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.10.2012 § 379

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Ksv 0745_2, Liikkalantie 2 ja 4 sekä Liikkalankuja 2 ja 4, karttaruutu K5/S3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti:

-        lähettää 30.10.2012 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45459 tonttien 1–3 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12149 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn mielipiteeseen.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Vartiainen

- laskutus, hallintokeskus, Maunula

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

Esittelijä

asemakaava-arkkitehti

Annukka Lindroos

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 12.9.2012

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Helsingin Energian kannanotto on liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.8.2012

HEL 2011-004252 T 10 03 03

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen pientalokorttelin muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lähiympäristö Liikkalantien eteläpuolella on pientalovaltaista aluetta, Karhulantien ja Itäväylä välissä on uudehkoja kerrostaloja. Kaavamuutoksella mahdollistetaan vastaava kehitys Liikkalantien ja Itäväylän rajaamassa korttelissa.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, ettei kaava-alueella sijaitsevalla entisellä pankki- ja liikerakennuksella ole kaavamuutoksessa säilymisedellytyksiä. Kaksikerroksisen aikakaudelleen tyypillistä pienimittakaavaista liikearkkitehtuuria edustavan rakennuksen suunnitteli arkkitehti Niilo Kokko. Rakennuslupa on myönnetty vuonna 1954. Rakennuksessa sijaitsi alun perin Kansallisosakepankin konttori, myymälätiloja ja toinen kerros oli varattu asuntoja varten. Rakennus on jäänyt Itäväylältä tarkasteltaessa lähes näkymättömiin meluaidan taakse, joten tärkeä osa sen kaupunkikuvallista merkitystä on menetetty.

Lisätiedot

Saresto Sari, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566