Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 539

V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, siten, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisätään uusi kohta (4) Kaupunginhallitus toteaa, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Kannattajat: Lasse Männistö

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kappaleet 4-10 ja lisätään uusi kohta (4) Kaupunginhallitus toteaa, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Jaa-äänet: 2
Juha Hakola, Arja Karhuvaara

Ei-äänet: 10
Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 3
Jorma Bergholm, Jussi Halla-aho, Tuomas Kurttila

Poissa: 0

Äänin 10 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto 12.3.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori ja 55 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että viikonloppuisin ajettavien metrojen ajoaikoja myöhennettäisiin.

Kaupunginvaltuusto on viimeksi 9.5.2012 käsitellyt valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta metroliikenteen jatkamisesta ilta-aikaan. Tuolloin kaupunginhallitus totesi seuraavaa:

’ Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että metron liikennöintiajan jatkaminen nykyisestä ei ole taloudellisesti perusteltua. Liikennöintiajan jatkaminen olisi kallista erityisesti liityntäbussiliikenteen järjestämisestä ja metroasemien aukipitämisestä aiheutuvien kustannusten takia.

Suurten tapahtumien yhteydessä sen sijaan on tarkoituksenmukaista laajentaa liikennettä liikennöintiaikaa jatkamalla.’

Khs toteaa, että metroliikenteen jatkamiselle ilta-aikaan ei edelleenkään ole taloudellisia eikä toiminnallisia perusteita. Perjantai- ja lauantai-iltaisin matkustuskysyntä on muita arki-iltoja suurempaa, mutta kuitenkin pienempää kuin päiväliikenteessä. Kustannusten kasvu olisi joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantumiseen nähden liian suuri. Liikennöinnin lisääminen kahdella tunnilla perjantai- ja lauantaiöisin lisäisi kustannuksia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän mukaan noin 400 000 eurolla vuodessa. Kustannuksia syntyisi mm. vartioinnin, valvomon ja siivouksen lisätöistä sekä kuljettajien uusista yövuoroista. Bussien yöliikennettä (N-linjat) koskevat sopimukset ovat voimassa, joten metron liikennöintiajan pidentäminen toisi päällekkäistä tarjontaa.

Automaattimetron ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät asennus- ja testaustyöt sekä rakentamisen aikaiset kuljetukset ajoitetaan yöliikennöintiaikojen ulkopuolelle, joten yöliikenteen jatkamista koskevaa kokeilua ei ole perusteltua tehdä ennen Länsimetron valmistumista.

Metron liikennöinnin pidentäminen yöaikaan on kyseenalaista myös siltä kannalta, mitä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset matkustajien kokemasta turvallisuudentunteesta osoittavat. Matkustajien tyytyväisyys metroliikenteeseen on 2012 laskenut, ja erityisesti järjestys ja turvallisuus matkalla on metron osalta koettu aikaisempaa huonommaksi.

Yöliikennekokeilun aloittamista voitaisiin harkita uudelleen Länsimetron aloitettua toimintansa, ja uusien metrolinjojen matkustuskysynnän vakiinnuttua.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto 12.3.2013

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 476

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.03.2013 § 53

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti lausua Johanna Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta metron yöliikenteen pidentämisestä seuraavaa:

Metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole toistaiseksi perusteltua paitsi palvelutaso- ja turvallisuusnäkökulmien, myöskään joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden kannalta. Mikäli metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa mahdollista vain jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin, jolloin radalla on töitä tai liikennettä vain satunnaisesti.

Käsittely

21.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä täsmensi esitystään poistamalla päätösehdotusosan viimeisen virkkeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 90

HEL 2013-000694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Metron yöliikenteen liikennöintiajan laajentamista esitetään aika ajoin kaupunginvaltuutettujen, asukkaiden ja eri sidosryhmien taholta. HKL tutki metron liikennöintiajan jatkamista vuonna 2009. "Metron yöliikenteen laajentamisselvitys" on raportoitu HKL:n julkaisusarjassa tunnuksella D: 16/2009.

Selvityksen perusteella metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole perusteltua palvelutaso- ja turvallisuusnäkökulmien lisäksi joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden kannalta. Metron jatkettua yöliikennettä ei lisäksi olisi tarkoituksenmukaista aloittaa ennen automaattimetron ja Länsimetron käyttöönottoa mm. yöaikana tapahtuvien asennus- ja testaustöiden sekä rakentamisen aikaisten kuljetusten vuoksi.

Nykytilanteessa N-bussilinjat luovat Helsingin keskustasta Itä-Helsinkiin myöhäisillan liikenteessä lähes poikkeuksetta metroa ja liityntälinjaa nopeamman yhteyden. Metro on N-linjastoa nopeampi yöaikaan ainoastaan aivan metroasemien välittömään läheisyyteen päättyvillä matkoilla. Metron liikennöintiajan jatkaminen parantaisi aivan metroaseman välittömässä läheisyydessä asuvien palvelutasoa, mutta huonontaisi liityntälinjojen varassa olevien palvelutasoa nykytilanteeseen verrattuna. Valtaosalla matkoista palvelutaso heikkenisi pidentyneiden matka-aikojen seurauksena.

Metron yöliikenteen jatkaminen edellyttäisi merkittävää vartioinnin lisäystä asemille ja metrojuniin. Metro koetaan joukkoliikennevälineistä turvattomimmaksi, erityisesti öiseen aikaan. Metroa käyttävistä matkustajista noin 68 % tuntee toisinaan turvattomuutta, kun bussiliikenteessä osuus on 37 %. Turvattomuutta aiheuttava asia metrossa on se, että vaunuissa ei ole näkyvissä liikennehenkilökuntaa. Metrossa ja metroasemilla tapahtuu häiriöitä eniten viikonloppuiltoina.

Matkustuskysyntä vähenee metroliikenteessä alle päiväliikenteen kysynnän klo 19 jälkeen. Perjantai- ja lauantai-illat poikkeavat kuitenkin muista arki-illoista. Perjantaisin klo 21.00–23.30 tehdään 60 % muita arkipäiviä enemmän matkoja, lauantaisin 35 % enemmän. Tällöinkin kysyntä on alle puolet päiväliikenteen tuntien kysynnästä.

Metron liikennöinnin päättymisen jälkeen busseilla hoidettavassa liikenteessä pystytään tarjonta mitoittamaan kysynnän mukaan. Bussitarjontaa voidaan edelleen optimoida tasapainottamalla perjantai- ja lauantaiöiden liikennetarjontaa kysyntää vastaavaksi.

Mikäli metron palveluaikaa haluttaisiin laajentaa, olisi se tarkoituksenmukaisinta tehdä aloitteessa esitetysti jatkamalla metron liikennöintiaikaa kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Jos metro liikennöisi yöaikaan pidempään, lyhenisi metroradan huoltoon ja kunnossapitoon käytettävissä oleva aika. Myös vaunujen siivous- ja huoltoajat lyhenisivät, jolloin tarvittavat toimet tulisi suorittaa nykyistä suuremmalla henkilöstömäärällä. Metron yöliikenteen laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 - 722 000 euroa toteutusmallista riippuen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Käsittely

19.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron liikennöintiajan jatkaminen lisäisi kustannuksia noin 400 000 euroa vuodessa.
LISÄYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron yöliikenteen laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 – 722 000 euroa toteutusmallista riippuen.

POISTETAAN koko kappale 9.
TILALLE:
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.
 

Kannattajat: Hennariikka Andersson

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappale 8, POISTETAAN lause: Metron liikennöintiajan jatkaminen lisäisi kustannuksia noin 400 000 euroa vuodessa.
LISÄYS, kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Metron yöliikenteen laajentaminen lisää vuotuisia liikennöintikustannuksia 27 000 – 722 000 euroa toteutusmallista riippuen. POISTETAAN koko kappale 9.
TILALLE:
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.
 

Jaa-äänet: 1
Matti Niiranen

Ei-äänet: 8
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Tom Packalén, Elina Palmroth-Leino, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566