Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 554

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

HEL 2013-000667 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, jäljelle jääneestä 822 500 euron määrärahasta 818 400 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Opetusviraston käyttöön 386 600 euroa

Nuorisotoimen käyttöön 100 200 euroa

Kulttuurikeskuksen käyttöön 271 600 euroa

Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 60 000 euroa

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttösuunnitelma_kevät_13

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talpa

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, jäljelle jääneestä 822 500 euron määrärahasta 818 400 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Opetusviraston käyttöön 386 600 euroa

Nuorisotoimen käyttöön 100 200 euroa

Kulttuurikeskuksen käyttöön 271 600 euroa

Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 60 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 4.2.2013 oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 euron määrärahasta                  5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013. Käyttämättä jääneen määrärahan osalta sovittiin, että käyttösuunnitelma tuodaan Khs:een erikseen. Määrärahaa jäi käyttämättä 822 500 euroa.

Helmikuun määrärahapäätöksensä yhteydessä Khs päätti, että Lasu-rahoista tuodaan selvitys maaliskuun loppuun mennessä. Helmikuun päätöksen jälkeen jäljelle jääneiden määrärahojen 822 500 kohdennuksessa on huomioitu vuoden 2014 talousarvion raamivalmistelu ja siihen liittyvät Khn kannanotot. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 2013- 2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma hyväksyttiin             24.4. 2013 valtuustossa. Strategiaohjelman lapsia ja nuoria koskevat tavoitteet on esitetty kohdassa 1 Hyvinvoiva helsinkiläinen.  Strategiaohjelman tavoitteet ja strategiaohjelman hyväksymisen yhteydessä tehdyt ponnet on osaltaan huomioitu näissä määrärahojen kohdennuksissa. Tätä käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhtä aikaisesti ja kohdennuksissa on myös huomioitu Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan erillismäärärahan kohdennukset.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttösuunnitelma_kevät_13

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talpa

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Opev

Nk

Kulke

Sote

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 152

HEL 2013-000667 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 euron määrärahasta 5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien parantumisen edistämiseksi 3 132 500 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 3 002 500 euroa

opetusviraston käyttöön 130 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 2 045 000 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 230 000 euroa

opetusviraston käyttöön 435 000 euroa

nuorisotoimen käyttöön 820 000 euroa

liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa

kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

Määrärahaa jää 822 500 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma tulee päätöksentekoon myöhemmin kevätkaudella.

Lasu-rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sen loppuun lisätään: Lasu-rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566