Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 529

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin Staran hakemuksista (Kyläsaari)

HEL 2012-011401 T 11 01 00 00

Viitteet: Dnro:t ESAVI/746/04.08/2010 ja ESAVI/747/04.08/2010

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin Staran ympäristölupahakemuksista, jotka koskevat Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi-, esikäsittely- ja kompostointikentän toimintaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 16.4.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin Staran hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin Staran hakemusten hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon jäljempänä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

1) Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikenttä

Arabianrannan alueelle Hermannin rantatien itäpuolelle suunnitellaan ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin laajennusta. Määriteltäessä Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikentän toiminnan vaikutuspiirissä olevia tahoja huomioon tulee ottaa myös ko. Kyläsaaren aloitusasemakaava-alue, nk. Arcada II:n alue.

Toiminnalla ei saa olla sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka myöhemmin estävät tai haittaavat alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön puistoalueeksi.

Ympäristölupahakemuksessa esitetyistä toiminnoista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa alueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Työn eri vaiheissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi melun- ja pölyntorjunnasta.

Mahdollista hajuhaittaa aiheuttavat työvaiheet tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä sellaisten sääolosuhteiden vallitessa, jolloin esimerkiksi hajun kulkeutuminen häiriintyviin kohteisiin on mahdollisimman pientä. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa aiheutua terveys- eikä ympäristöhaittaa.

2) Vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialue

Lupahakemuksessa vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialueen toiminta-ajoiksi on esitetty maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin kello 7.00-18.00, pois lukien arkipyhät. Aikaisemmassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä luvassa pääasiallinen toiminta-aika oli arkisin kello 7.00-18.00, ja kello 18 jälkeen tehtävistä töistä oli määrä neuvotella erikseen viranomaisten kanssa. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminnan sijoituspaikan olosuhteet ovat lähistölle valmistuneiden asuinrakennusten vuoksi muuttuneet siten, että melua aiheuttavat toiminnat tulisi rajata aiemmassa lupapäätöksessä mainittuihin aikoihin.

Kaupunginhallitus katsoo, että Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnalle aiemmin myöntämässä ympäristöluvassa annetut toimintaa koskevat määräykset ovat pääosin edelleen soveltuvia toimintaa ohjaaviksi lupamääräyksiksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristöupahakemus liitteineen

3

Kartta

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin Staran ympäristölupahakemuksista, jotka koskevat Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi-, esikäsittely- ja kompostointikentän toimintaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 16.4.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin Staran hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin Staran hakemusten hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon jäljempänä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

1) Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikenttä

Arabianrannan alueelle Hermannin rantatien itäpuolelle suunnitellaan ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin laajennusta. Määriteltäessä Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikentän toiminnan vaikutuspiirissä olevia tahoja huomioon tulee ottaa myös ko. Kyläsaaren aloitusasemakaava-alue, nk. Arcada II:n alue.

Toiminnalla ei saa olla sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka myöhemmin estävät tai haittaavat alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön puistoalueeksi.

Ympäristölupahakemuksessa esitetyistä toiminnoista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa alueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Työn eri vaiheissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi melun- ja pölyntorjunnasta.

Mahdollista hajuhaittaa aiheuttavat työvaiheet tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä sellaisten sääolosuhteiden vallitessa, jolloin esimerkiksi hajun kulkeutuminen häiriintyviin kohteisiin on mahdollisimman pientä. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa aiheutua terveys- eikä ympäristöhaittaa.

2) Vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialue

Lupahakemuksessa vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialueen toiminta-ajoiksi on esitetty maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin kello 7.00-18.00, pois lukien arkipyhät. Aikaisemmassa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä luvassa pääasiallinen toiminta-aika oli arkisin kello 7.00-18.00, ja kello 18 jälkeen tehtävistä töistä oli määrä neuvotella erikseen viranomaisten kanssa. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminnan sijoituspaikan olosuhteet ovat lähistölle valmistuneiden asuinrakennusten vuoksi muuttuneet siten, että melua aiheuttavat toiminnat tulisi rajata aiemmassa lupapäätöksessä mainittuihin aikoihin.

Kaupunginhallitus katsoo, että Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnalle aiemmin myöntämässä ympäristöluvassa annetut toimintaa koskevat määräykset ovat pääosin edelleen soveltuvia toimintaa ohjaaviksi lupamääräyksiksi.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksista, jotka koskevat Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi-, esikäsittely- ja kompostointikentän toimintaa. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 19.4.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiselle on saatu 3.5.2013 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 16.4.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Staran hakemuksista.

Ympäristölupahakemukset

1) Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykentän toiminnan jatkamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

2) Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee vesipitoisten massojen käsittelyä ja välivarastointia edelleen Kyläsaaren entisellä jätevedenpuhdistamolla sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta

1) Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikenttä

Kohde sijaitsee Hermannin kaupunginosassa Kyläsaaressa osoitteessa Kyläsaarenkatu 8. Kohteessa on toiminut Kyläsaaren esikäsittely-, välivarastointi- ja kompostointikenttä vuodesta 2000 lähtien. Kohteen toiminnan ympäristöluvat ovat olleet voimassa 18.12.2003 ja 31.12.2010 saakka. Toiminta on käynnissä ja samanlaiselle toiminnalle haetaan ympäristölupaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Kenttäalueen pinta-ala on 23 650 m². Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Alue tullaan myöhemmin ottamaan asemakaavan mukaiseen käyttöön puistoalueeksi.

Kentän pohjoispuolella sijaitsee Arabianrannan kerrostaloalue. Koulujen iltapäivätoimintaa on noin 250-400 metrin päässä alueen pohjoispuolella. Kohteen luoteispuolella noin 300-400 metrin päässä sijaitsee päiväkoteja. Noin 400 metrin päässä sijaitsee kouluja. Kentän länsipuolella sijaitsee Helsingin kaupungin rakennusviraston varikkoalue. Varikkoalueen länsipuolelle rakennetun Kyläsaarenkujan varteen, Kyläsaaren aloitusasemakaava-alueelle, on vuonna 2012 valmistunut kaksi asuinkerrostaloa. Nk. Arcada II:n alueelle on tarkoitus rakentaa vielä yksi asuinkerrostalo. Kohteen itäpuolella on merenranta noin 200 metrin päässä. Rannassa on ulkoilutie. Pohjoispuolella sijaitsee Kumpulanpuro.

Kentän alueella on aiemmin ollut Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon lietekenttä. Kenttäalueen maaperässä on asfalttirakenteen alla todettu metalleja ja öljyhiilivetyjä.

Hakemuksen mukainen toiminta

Kenttä on tarkoitettu Helsingin kaupungin alueella olevien rakennuskohteiden käyttöön, joissa on esikäsittelyä vaativia maa-aineksia ja purkumateriaaleja sekä kaupungin alueelta tuleville kompostoitaville tai märille maa-aineksille, joita on tarkoituksenmukaista kompostoida tai kuivata ennen uudelleenkäyttöä tai loppusijoitusta.

Kentällä on tarkoitus välivarastoida ja seuloa maa-aineksia (sekä haitta-aineita sisältäviä että puhtaita), murskata kentälle tuodusta maa-aineksesta seulottu betonijae ja kompostoida mineraaliöljyä ja PAH-yhdisteitä sisältäviä maa-aineksia. Toiminnan tarkoitus on tehostaa eri ylijäämämaiden ja haitta-aineita sisältävien maa-ainesten hyötykäyttöä seulomalla maa-aineksesta muut jakeet (betoni, puuaines ja kivet).

Maa-aineksia ja purkumateriaaleja on tarkoitus ottaa vastaan, siirtää ja käsitellä arkisin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa viikonloppuisin kello 7.00-18.00, ei kuitenkaan arkipyhinä. Kentällä arvioidaan käyvän noin 0-20 kuorma-autoa päivittäin.

Seulonnan ja murskauksen yhteydessä saattaa syntyä pölyä, mutta pölyn leviäminen ympäristöön estetään käyttämällä kastelulaitetta. Betonin murskaus aiheuttaa melua, mutta toiminta ajoitetaan päiväsaikaan niin, että esimerkiksi liikenne on vilkkaimmillaan ja näin ollen murskaimen äänet hukkuvat todennäköisesti liikenteen äänen alle. Toiminta ei aiheuta muita päästöjä ympäristöön. Kentän toiminnasta ei synny varsinaista jätettä. Maa-ainesten seulonnassa erotellaan jakeet niin, että ne voidaan toimittaa suoraan kierrätykseen tai hyötykäyttöön.

2) Vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialue

Toiminta sijoittuu Kyläsaaren entisen jätevedenpuhdistamon alueelle tontille 21676/3 osoitteeseen Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki. Tontilla on nykyisin Staran tukikohta ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10240 merkitty ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuuden ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialueeksi (TYK).

Kohteen pohjoispuolella on Arabianrannan asuinkerrostaloalue. Lähin asuintalo sijaitsee noin 100 metrin ja lähimmät koulut ja päiväkodit noin 300-400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Kohteen itäpuolella on Staran maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykenttä (edellä kuvattua toimintaa) ja etelä- ja länsipuolella pienyritys- ja varastoaluetta sekä kierrätyskeskus. Tontin pohjoispuolella kulkee Kumpulanpuro, ja Vanhankaupunginlahden ranta on noin 350 metrin etäisyydellä idässä.

Toiminta ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle eikä toiminta-alueella ole merkittäviä luonnonarvoja.

Hakemuksen mukainen toiminta

Kyläsaaren vanhan jätevedenpuhdistamon altaissa on toteutettu vesipitoisten massojen kuivatusta ja välivarastointia vuodesta 2004 lähtien. Altaissa on tarkoitus edelleen kuivattaa ja välivarastoida lumensulatusaltaisiin sedimentoitunutta massaa, hiekanerottimiin ja hulevesikaivoihin kertynyttä maa-ainesta ja muuta Helsingin alueelta tulevaa märkää maa-ainesta enintään 20 000 m³ vuodessa.

Hakemuksen mukaan kuivatukseen ja välivarastointiin liittyvä toiminta ajoitetaan maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin kello 7.00-18.00, pois lukien arkipyhät. Altailla arvioidaan käyvän noin 10-20 kuorma-autoa päivittäin. Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2017 loppuun asti.

Toiminnasta voi aiheutua päästöjä vesistöihin tai viemäriin massojen kuljetuksen aikana tai altaiden tulviessa. Kuljetuksen aikaiset päästöt pyritään estämään tiiviillä lavoilla ja tarvittaessa peittämällä kuormat. Altaiden tulviminen voimakkaiden rankkasateiden aikana estetään pumppaamalla säännöllisesti vettä altaista tai tarvittaessa peittämällä altaat. Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melupäästöjä. Käsiteltävät massat ovat märkiä, joten ne eivät pölyä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristöupahakemus liitteineen

3

Kartta

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 16.04.2013 § 132

HEL 2012-011401 T 11 01 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksista seuraavan lausunnon.

Kyläsaaren välivarastointi- ja kompostointikenttää koskeva ympäristölupahakemus (ESAVI/746/04.08/2010)

Kohde

Kohde sijaitsee Hermannin kaupunginosassa Kyläsaaressa osoitteessa Kyläsaarenkatu 8. Kohteessa on toiminut Kyläsaaren esikäsittely-, välivarastointi- ja kompostointikenttä vuodesta 2000 lähtien. Kohteen toiminnan ympäristöluvat ovat olleet voimassa 18.12.2003 ja 31.12.2010 saakka. Toiminta on käynnissä ja samanlaiselle toiminnalle haetaan ympäristölupaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Kenttäalueen pinta-ala on 23650 m². Kentällä välivarastoidaan, esikäsitellään ja kompostoidaan maa-aineksia sekä välivarastoidaan ja esikäsitellään purkumateriaaleja.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240. Alue tullaan myöhemmin ottamaan asemakaavan mukaiseen käyttöön puistoalueeksi.

Kentän pohjoispuolella sijaitsee Arabianrannan kerrostaloalue. Koulujen iltapäivätoimintaa on noin 250−400 metrin päässä alueen pohjoispuolella. Kohteen luoteispuolella noin 300−400 metrin päässä sijaitsee päiväkoteja. Noin 400 metrin päässä sijaitsee kouluja. Kentän länsipuolella sijaitsee Helsingin kaupungin rakennusviraston varikkoalue. Varikkoalueen länsipuolelle rakennetun Kyläsaarenkujan varteen, Kyläsaaren aloitusasemakaava-alueelle, on vuonna 2012 valmistunut kaksi asuinkerrostaloa. Nk. Arcada II:n alueelle on tarkoitus rakentaa vielä yksi asuinkerrostalo. Kohteen itäpuolella on merenranta noin 200 metrin päässä. Rannassa on ulkoilutie. Pohjoispuolella sijaitsee Kumpulanpuro.

Kentän alueella on aiemmin ollut Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon lietekenttä. Alueen maaperä on savea, jonka päällä on täyttömaata. Aluetta on täytetty jätteenpolttolaitoksen tuhkalla ja erilaisilla maa-aineksilla. Täytön paksuus on 2−5 metriä. Täytön alapuolisen savikerroksen paksuus on 20−30 metriä.

Kenttäalueen maaperässä on asfalttirakenteen alla todettu metalleja ja öljyhiilivetyjä.

Toiminnan kuvaus

Kenttä on tarkoitettu Helsingin kaupungin alueella olevien rakennuskohteiden käyttöön, joissa on esikäsittelyä vaativia maa-aineksia ja purkumateriaaleja sekä kaupungin alueelta tuleville kompostoitaville tai märille maa-aineksille, joita on tarkoituksenmukaista kompostoida tai kuivata ennen uudelleenkäyttöä tai loppusijoitusta.

Maa-ainekset voivat sisältää raskasmetalleja, epäorgaanisia aineita (arseeni, bromi, boori, fluoridit, sulfidit), asbestia ja orgaanisia yhdisteitä (mineraaliöljyt, polyaromaattiset yhdisteet, polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä PCB-, PCT- ja PBB-yhdisteet, PCDD/PCDF-yhdisteet, kloorifenolit, torjunta-aineet, kompleksiset syanidit, orgaaniset tinayhdisteet ja muut heikosti haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Muiden heikosti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vastaanotosta sovitaan tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa. Kentällä ei käsitellä haihtuvia haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia.

Maa-aineksia ja purkumateriaaleja on tarkoitus ottaa vastaan, siirtää ja käsitellä arkisin kello 7.00−22.00 ja tarvittaessa viikonloppuisin kello 7.00−18.00, ei kuitenkaan arkipyhinä.

Alueella voi olla samanaikaisesti esikäsiteltäviä, välivarastoitavia tai kompostoitavia massoja yhteensä enintään 12000 m³.

Kentän käyttöhenkilökunta pitää kirjaa ainesten vastaanotosta. Kentän toiminnan tarkkailusta pidetään kirjaa. Tarkkailun kirjanpitotiedot toimitetaan Uudenmaan ely-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle vuosittain. Poikkeukselliset tilanteet tilastoidaan ja niistä ilmoitetaan viranomaisille. Hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen kuljetettavien haitta-ainepitoisten maiden kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat.

Vastaanotto ja esikäsittely

Kentälle tuodut maa-ainekset ja purkumateriaalit välivarastoidaan noin 300 m³:n kokoisiin aumoihin. Massat suojataan peittämällä. Massoja ei peitetä, jos ne tuodaan kentälle vain seulontaa varten ja/tai 3−5:n työpäivän ajaksi.

Mahdollinen esikäsittely aloitetaan, kun käsiteltävää materiaalia on aumalla niin paljon, että työn aloittaminen on tarkoituksenmukaista. Esikäsittelyllä tarkoitetaan maan tai purkumateriaalin kuivattamista, seulomista, murskaamista sekä jätejakeiden erottelua. Osa erotellusta aineksesta, kuten tiili ja asfaltti, voidaan murskata ja muut jakeet (esimerkiksi puu, kivi ja muovi) voidaan toimittaa hyötykäyttöön. Betonia ei murskata, vaan purkubetonia voidaan pulveroida kaivinkoneeseen liitettävillä pulverointipihdeillä, tällöin melu ei ole normaalia kaivinkoneen käyntiääntä suurempi. 

Märkiä massoja, esimerkiksi sedimenttejä, sade-, hulevesi- ja hiekanerotuskaivoihin kertyneitä maita sekä lumenkaatopaikkojen ruoppausmassoja, voidaan kuivattaa alueella. Kuivatettavan maan ja sedimenttien valuminen auman ulkopuolelle estetään rakentamalla murskeesta tai sepelistä reunat auman ympärille.

Välivarastointi

Välivarastoitavat maat käsitellään työvaiheittain. Kaikki työvaiheet suunnitellaan ja toteutetaan ympäristönäkökulmasta, teknisesti ja logistisesti mahdollisimman tehokkaasti.

Esikäsiteltävien ja/tai välivarastoitavien maa-ainesten kuormat tarkastetaan silmämääräisesti niiden saavuttua. Kuormien mukana tulevat siirtoasiakirjat helpottavat maan laadun, määrän ja alkuperän seurantaa. Haitta-aineita sisältävästä maasta otetaan edustavia näytteitä tarvittaessa. Jos epäillään, että kentälle tuotu maa sisältää haitta-aineita, maa-aineksesta tutkitaan epäillyn haitta-aineen pitoisuus. Näytteet otetaan aumakohtaisina kokoomanäytteinä.

Välivarastoitavat maat kootaan noin 2,5 metriä korkeiksi ja 6 metriä leveiksi aumoiksi, joiden pituus vaihtelee välivarastoitavan maan määrän mukaan. Puhtaiden maa-ainesten sekoittuminen mahdollisesti haitta-aineita sisältävien maa-ainesten kanssa estetään aumoja koottaessa. Laadultaan erilaiset maat pidetään eri aumoissa. Eri haitta-aineita ja eritasoisesti pilaantuneita maita ei sekoiteta keskenään. Kentän vastaava hoitaja pitää kirjaa haitta-ainepitoisten maa-ainesten sijainnista ja määrästä.

Haitta-aineita sisältävät ja pölyävät aumat pyritään pitämään peitettyinä. Eri työvaiheet tehdään niin, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä, tarvittaessa pölyäminen estetään massoja kastelemalla.

Kompostointi

Kompostoitavat maat voidaan sijoittaa 40 erilliseen noin 20 metriä pitkään aumaan. Aumat rakennetaan asfalttipinnalle.

Kompostoitavat massat esikäsitellään seulomalla. Seosaineena käytetään yleensä puuhaketta tai puunkuorta. Komposteihin lisätään lannoitteita ja tarvittaessa kalkkia pH:n säätöön sekä vettä kosteuden säätöön. Aumat peitetään pressuilla sekoituksen jälkeen. Kompostiaumoja voidaan ilmastaa. Massojen määrästä, alkuperästä, tuontiajasta ja haitta-ainepitoisuuksista pidetään kirjaa.

Aumoja käännetään esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla, pyöräkuormaajalla tai auman yli kulkevalla kääntölaitteella noin neljä kertaa huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana.

Aumoista otetaan kokoomanäytteitä rakennettaessa ja kääntämisen jälkeen. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa tarvittavien yhdisteiden pitoisuudet, kuten öljykompostien mineraaliöljypitoisuus (keskiraskaat ja raskaat jakeet), PAH-yhdisteiden pitoisuus, muiden orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet, raskasmetallien pitoisuudet. Lisäksi pH, typpipitoisuus ja fosforipitoisuus tutkitaan tarvittaessa. Kompostien yleistä toimintaa voidaan seurata mittaamalla pH, lämpötila ja kosteus sekä haitta-ainepitoisuudet kenttämittauksin.

Kompostoitavat maa-ainekset sisältävät biologisesti hajoavia orgaanisia haitta-aineita. Ne voivat sisältää myös raskasmetalleja ja heikosti haihtuvia biologisesti hajoamattomia orgaanisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007) mukaiset ylemmät ohjearvot. Kompostoitavien massojen mineraaliöljypitoisuus on enintään 20000 mg/kg ja polyaromaattisten yhdisteiden summapitoisuus on enintään 2000 mg/kg.

Kompostoinnin tavoitteena ovat valtioneuvoston asetuksen (VNA 214/2007) mukaiset alempien ohjearvojen alittavat haitta-ainepitoisuudet.

Kompostointi voidaan toteuttaa myös suljettuna prosessina kontissa tai vastaavanlaisessa umpinaisessa säiliössä. Bioreaktorin käyttösuunnitelma toimitetaan viranomaiselle tarkastettavaksi kuukautta ennen menetelmän käyttöönottoa.

Toiminnan vaikutukset

Asiaton liikkuminen alueella on estetty noin kaksi metriä korkealla metalliverkkoaidalla ja lukittavin portein.

Alue on pinnoitettu 110 mm:ä paksulla asfaltilla, jonka alla on rakennekerroksia. Kentän sadevedet ohjataan pinnan kallistuksin joko kentän asfaltoituun ympärysojaan, josta vedet virtaavat ojassa oleviin kaivoihin, tai suoraan kallistuksilla kentän keskellä sijaitseviin kaivoihin. Kaivoista vedet johdetaan viemärin kautta hiekanerottimen ja öljynerottimen läpi kaupungin viemäriverkkoon. Ulkopuolisten valumavesien pääsy kentälle on estetty rakenteellisin keinoin.

Kentän toimintaan liittyvät ympäristöriskit muodostuvat asfalttipinnan tai viemärin rikkoutumisesta, jolloin suotovedet saattaisivat levitä maaperään. Mahdollisen vahingon sattuessa ryhdytään viipymättä tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi ja vahingon toistumisen estämiseksi. Vahingosta ilmoitetaan viipymättä Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen ja Uudenmaan ELY-keskukseen. Kentän asfalttipinnoitteen kuntoa valvotaan säännöllisesti.

Kentälle ajetaan Kyläsaarenkadulta. Liikenteen määräksi arvioidaan noin 0−20 kuorma-autoa päivässä. Työkoneiden ja ajoneuvojen pakokaasut aiheuttavat päästöjä ilmaan.

Kuljetukset, kuormien purku ja lastaus, esikäsittely ja varastointi aiheuttavat pölypäästöjä. Pölypäästöjä ehkäistään kastelemalla alueen teitä ja varastokasoja. Osa välivarastokasoista on peitettyinä. Esikäsittelyn aiheuttamaa pölyämistä vähennetään laitevalinnoilla, koteloinneilla ja kastelulla.

Melua syntyy liikenteestä, massojen purkamisesta, kuormauksesta, siirtämisestä, esikäsittelystä ja kompostiaumojen kääntämisestä. Melupäästöjä vähennetään kalusto- ja työkonevalinnoilla. Seulakoneet ja murskaimet sijoitetaan mahdollisimman kauas lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Melumittauksia tehdään tarvittaessa. Toiminta ei aiheuta tärinää.

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Toiminta ei aiheuta suoria päästöjä vesistöön. Kentän vesiä seurataan näytteenotoin kolme kertaa vuodessa. Vesinäytteistä analysoidaan öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, kloridin, sulfaatin ja liukoisten alkuaineiden pitoisuudet sekä kiintoaineksen määrä ja pH.

Työkoneiden polttoaine varastoidaan maanpäällisissä kaksoisvaippasäiliöissä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, pinnanmittauslaite ja ylitäytön estin. Polttoainetta varastoidaan korkeintaan 2000 litraa kerralla.

Kentän toiminnasta ei synny varsinaista jätettä. Maa-ainesten seulonnassa erotellaan jakeet niin, että ne voidaan toimittaa suoraan kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Öljynerotuskaivo tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Kentän ojat, kourut, linjat ja kaivot pestään ja tyhjennetään tarvittaessa. Toimenpiteistä kertynyt sakka toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Toiminnalle asetettava vakuus

Toiminnanharjoittaja esittää, että ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 a-c §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella käsiteltävän jätteen koostumus ja ympäristövaikutukset tunnetaan, jätettä aiotaan käyttää vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eikä hankkeesta tule aiheutumaan merkittäviä jätehuoltokustannuksia.

Täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara hakee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta alueella tarkoitetun kompostointi- ja välivarastointitoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran Kyläsaaren esikäsittely-, välivarastointi- ja kompostointikentän toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat.

Määriteltäessä toiminnan vaikutuspiirissä olevia tahoja tulee ottaa huomioon myös Hermannin rantatien itäpuolelle rakentuva Kyläsaaren aloitusasemakaava-alue, nk. Arcada II:n alue.

Ympäristölupahakemuksessa esitetyistä toiminnoista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa alueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Työn eri vaiheissa on noudatettava Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi melun- ja pölyntorjunnasta.

Mahdollista hajuhaittaa aiheuttavat työvaiheet tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä sellaisten sääolosuhteiden vallitessa, jolloin esimerkiksi hajun kulkeutuminen häiriintyviin kohteisiin on mahdollisimman pientä. 

Hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia riittävästi oikean vastaanottopaikan varmistamiseksi. Maa-ainesten kuljetuksesta ei saa aiheutua terveys- eikä ympäristöhaittaa. Vaarallista jätettä, pilaantunutta maa-ainesta sekä jätteeksi luokiteltua pilaantumatonta maa-ainesta luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana siirtoasiakirja.

Toiminnalla ei saa olla sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka myöhemmin estävät tai haittaavat alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttöön puistoalueeksi.

Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Hakijan esittämä vakuuden asettamatta jättäminen on ympäristönsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Vesipitoisten massojen käsittely- ja varastointialuetta koskeva ympäristölupahakemus (ESAVI/747/04.08/2010)

Kohde

Toiminta sijoittuu Kyläsaaren entisen jätevedenpuhdistamon alueelle tontille 21676/3 osoitteeseen Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki. Tontilla on nykyisin Staran tukikohta ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10240 merkitty ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuuden ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialueeksi (TYK).

Kohteen pohjoispuolella on Arabianrannan asuinkerrostaloalue. Lähin asuintalo sijaitsee noin 100 metrin ja lähimmät koulut ja päiväkodit noin 300−400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Kohteen itäpuolella on Staran maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykenttä (edellä kuvattua toimintaa) ja etelä- ja länsipuolella pienyritys- ja varastoaluetta sekä kierrätyskeskus. Tontin pohjoispuolella kulkee Kumpulanpuro, ja Vanhankaupunginlahden ranta on noin 350 metrin etäisyydellä idässä.

Toiminta ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle eikä toiminta-alueella ole merkittäviä luonnonarvoja.

Toiminnan kuvaus

Ympäristölupaa haetaan vesipitoisten massojen kuivatukseen, esikäsittelyyn ja välivarastointiin entisen jätevedenpuhdistamon sakeutusaltaissa (3 kpl). Maanpäälliset betonirakenteiset altaat on rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat tilavuudeltaan kukin noin 1000 m3. Altaat ovat pyöreitä ja halkaisijaltaan noin 18 metriä. Syvyys on reunan kohdalla noin kolme metriä ja keskellä noin viisi metriä. Altaat on aiemmissa tarkastuksissa todettu hyväkuntoisiksi ja altaat tullaan toiminnan aikana tarkastamaan niiden tyhjennysten yhteydessä.

Altaissa kuivatetaan ja välivarastoidaan ruopattuja sedimenttejä, Helsingin kaupungin lumenkaatopaikkojen lumensulatusaltaisiin sedimentoituneita massoja, hiekanerottimiin ja hulevesikaivoihin kertyvää maa-ainesta ja muita vastaavia Helsingin kaupungin alueelta peräisin olevia märkiä massoja enintään 20000 m3 vuodessa. Altaita voidaan käyttää myös märkien savisten massojen geoteknisten ja muiden rakennettavuusominaisuuksien parantamiseen esim. stabiloimalla.

Massojen kuivatusprosessi suoritetaan haihduttamalla, pohjarakennekuivatuksella ja/tai pystysalaojakuivatuksella tai muulla vastaavan lopputuloksen antavalla tekniikalla, kuten pohjaveden pumppausputkistolla tai ns. geotekstiilillä. Tarvittaessa kuivatettaviin massoihin lisätään saostuskemikaaleja, joiden avulla massan kuivuminen tehostuu. Vaihtoehtoisesti massoja voidaan stabiloida tai laskeuttaa kemikaaleilla. Ennen kemikaalilisäystä varmistetaan, ettei kemikaali aiheuta haittaa massojen loppusijoituksessa. Viranomaiselle esitetään toimenpiteestä suunnitelma ennen kemikaalilisäyksen toteuttamista.

Massoista erottuva vesi valuu pohjaviemärin kautta umpisäiliöön tai vesi pumpataan massaan asennettavalla uppopumpulla tai pystysalaojan pohjalta. Suotovedet pumpataan noin 10 m3:n säiliöön tai vaihtoehtoisesti entisen jätevedenpuhdistamon noin 800 m3:n betoniseen prosessivesisäiliöön. Säiliöistä voidaan ottaa näytteitä. Jos veden haitta-ainepitoisuudet alittavat HSY Veden asettamat pitoisuusrajat, vesi voidaan pumpata jätevesiviemäriin. Tarvittaessa vesi johdetaan puhdistus- ja suodatuslaitteiston läpi viemäriin tai toimitetaan erilliseen käsittelyyn.

Käsiteltävät massat voivat sisältää raskasmetalleja, arseenia, booria, bromia, fluoridia, sulfidia, TBT:tä, mineraaliöljyjä, PAH-yhdisteitä, PCB-/PCT-/PBB-yhdisteitä, FCDD/F-yhdisteitä, kloorifenolia ja muita heikosti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joita sisältävien massojen vastaanotosta sovitaan erikseen Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Osittain massojen haitta-ainepitoisuudet voivat ylittää myös ongelmajätteen raja-arvon esimerkiksi öljyhiilivetyjen osalta. Vastaanotettavien maiden öljyhiilivetyjen enimmäispitoisuus on 20000 mg/kg. Jos pitoisuudet ovat suuremmat, asiasta neuvotellaan erikseen Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Ennen massojen kuljettamista asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan niistä analysoidaan ne haitta-aineet, joilla massojen oletetaan tai tiedetään olevan pilaantuneita.

Hakemuksen mukaan kuivatukseen ja välivarastointiin liittyvä toiminta ajoitetaan maanantaista perjantaihin klo 7.00−22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin klo 7.00−18.00, pois lukien arkipyhät. Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2017 loppuun asti.

Toiminnan vaikutukset

Toiminnasta voi aiheutua päästöjä vesistöihin tai viemäriin massojen kuljetuksen aikana tai altaiden tulviessa. Kuljetuksen aikaiset päästöt pyritään estämään tiiviillä lavoilla ja tarvittaessa peittämällä kuormat. Altaiden tulviminen voimakkaiden rankkasateiden aikana estetään pumppaamalla säännöllisesti vettä altaista tai tarvittaessa peittämällä altaat. Massoista erottuvan veden viemäröintikelpoisuus ja mahdollinen puhdistustarve selvitetään näytteenotolla.

Altaissa ei esikäsitellä eikä varastoida helposti haihtuvia yhdisteitä sisältäviä massoja. Muista massoissa mahdollisesti olevista haitta-aineista ei synny merkittäviä päästöjä ilmaan. Käsiteltävät massat ovat märkiä, joten niiden käsittelystä ei aiheudu pölyhaittoja. Massojen kuivuttua ne kuljetetaan tarvittaessa viereiselle esikäsittely-, välivarastointi- ja kompostointikentälle, jossa niistä erotellaan seulomalla tai välppäämällä eri jakeet hyödynnettäväksi tai kuljetettavaksi loppusijoitukseen.

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittävää melua tai tärinää. Liikenteen määräksi arvioidaan 10−20 kuorma-autoa päivässä, kun altaille tuodaan tai sieltä viedään massoja. Pääosin altailla on käynnissä kuivatusprosessi, jolloin liikennettä ei ole. Altaissa olevien massojen käsittelyssä tarvitaan kuitenkin koneita ja laitteita.

Asiaton liikkuminen alueella on estetty aidalla ja lukituilla porteilla.

Toiminnan aikana tarkkailtavia asioita ovat alueelle poistettavien massojen määrät, alkuperä ja toimituspaikka, kuivatuksessa muodostuvien ja viemäriin pumpattavien vesien määrät ja ajankohdat, näytteenoton analyysitulokset sekä onnettomuudet ja poikkeamat suunnitelmista. Altaista poistettavien massojen laatu selvitetään kerran kuivatuksen aikana kokoomanäytteillä niin, että yksi kokoomanäyte vastaa noin 300 m3:a poistettua massaa. Näytteistä analysoidaan ne haitta-aineet, joita massoissa epäillään tai tiedetään olevan ja analyysitulokset esitetään vuosiraportin yhteydessä Uudenmaan ely-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnalle asetettava vakuus

Toiminnanharjoittaja esittää, että ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 a-c §:n mukaista vakuutta ei aseteta, koska alueella käsiteltävän jätteen koostumus ja ympäristövaikutukset tunnetaan, jätettä aiotaan käyttää vakiintuneella tavalla maanrakennuksessa eikä hankkeesta tule aiheutumaan merkittäviä jätehuoltokustannuksia.

Täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamiselle ennen uuden luvan lainvoimaisuutta alueella harjoitetun massojen kuivatus- ja välivarastointitoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran Kyläsaaren vesipitoisten massojen käsittely- ja välivarastointialuetta koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi seuraavat näkökohdat.

Lupahakemuksessa on esitetty toiminta-ajoiksi maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 ja tarvittaessa lauantaista sunnuntaihin klo 7.00–18.00, pois lukien arkipyhät. Aiemmassa luvassa (UUS-2005-Y-183-121) pääasiallinen toiminta-aika oli arkisin klo 7.00−18.00 ja klo 18 jälkeen tehtävistä töistä oli määrä neuvotella erikseen viranomaisten kanssa. Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan sijoituspaikan olosuhteet ovat lähistölle valmistuneiden asuinrakennusten vuoksi muuttuneet siten, että melua aiheuttavat toiminnat pitäisi rajata aiemmassa lupapäätöksessä mainittuihin aikoihin.

Pilaantuneita massoja tulee käsitellä ainoastaan tiiviiksi pinnoitetulla alueella.

Massoista suotautuvien ja vesisäiliöön johdettavien vesien viemäriin johtamiseen on oltava HSY Veden lupa. Viemäriin johdettavien vesien laatua tulee tarkkailla säännöllisesti HSY Veden antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnalle aiemmin myöntämässä ympäristöluvassa (UUS-2005-Y-183-121) annetut toimintaa koskevat määräykset ovat pääosin edelleen soveltuvia toimintaa ohjaaviksi lupamääräyksiksi.

Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Hakijan esittämä vakuuden asettamatta jättäminen on ympäristönsuojelulain 43 a §:n perusteella mahdollista.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566