Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/38

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 495

V Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kansanterveysohjelman laatimisesta

HEL 2012-014530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kansanterveysohjelman laatimista väestöryhmien terveyserojen vähentämiseksi ja erityishuomion kiinnittämiseksi perusterveydenhuollon vahvistamiseen, sen maksuttomuuden laajentamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.       

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet. Terveyserojen kaventamista korostavat tavoitteet on otettu huomioon vuosien 2013 - 2016 strategiaohjelmassa.      

Sosiaali- ja terveysviraston strategiset tavoitteet linjataan kevään 2013 aikana. Terveyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista koskevat toimenpidelinjaukset sisällytetään viraston toimintasuunnitelmiin.  

Toimenpideohjelmina ovat käynnissä "Savuton Helsinki", "Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma" ja "Moniammatillinen lihavuustyöryhmä". 

Kaupunginhallitus katsoo, että erillisen kansanterveysohjelman laatiminen kaupungin ja viraston strategioiden sekä mainittujen  toimenpideohjelmien lisäksi ei ole tarkoituksenmukaista.   

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012-014530 T 00 00 03

 

Aloitteessa esitetään mm., että Helsingin kaupungille tehdään kansanterveysohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet. Nämä tavoitteet on otettu huomioon laadittaessa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2013 – 2016, jossa korostuvat terveyserojen kaventamisen tavoitteet. Strategiaohjelma tulee valtuuston käsiteltäväksi keväällä 2013. Kaupungin strategiaohjelmasta johdetut terveyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista koskevat toimenpidelinjaukset sisällytetään kaikkien virastojen toimintasuunnitelmiin.

Helsingillä on käynnissä kolme väestötason kansanterveysohjelmaa, jotka ovat ”Savuton Helsinki”, ”Vastuullisen alkoholinkäytön toimintaohjelma” ja ”Moniammatillinen lihavuustyöryhmä”. Helsingin tila ja kehitys 2013 –julkaisu sisältää terveydenhuoltolain mukaisen Helsingin kaupungin hyvinvointikertomuksen, johon on koottu helsinkiläisten terveyteen ja palvelujen käyttöön liittyviä keskeisiä tietoja.

Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan kaupunkistrategiasta erillisen kansanterveysohjelman laatimista ei pidetä tarpeellisena, tavoitteiden jo sisältyessä olemassa oleviin ohjelmiin ja suunnitelmiin.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 42

HEL 2012-014530 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet. Nämä tavoitteet on otettu huomioon laadittaessa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2013 – 2016, jossa korostuvat terveyserojen kaventamisen tavoitteet. Helsingillä on käynnissä kolme väestötason kansanterveysohjelmaa, jotka ovat ”Savuton Helsinki”, ”Vastuullisen alkoholinkäytön toimintaohjelma” ja ”Moniammatillinen lihavuustyöryhmä”. Helsingin tila ja kehitys 2013 –julkaisu sisältää terveydenhuoltolain mukaisen Helsingin kaupungin hyvinvointikertomuksen, johon on koottu helsinkiläisten terveyteen ja palvelujen käyttöön liittyviä keskeisiä tietoja.

Sosiaali- ja terveysviraston strategiset tavoitteet linjataan kevään 2013 aikana valmisteltavassa ensimmäisessä virastotason strategiassa, jossa terveydenhuoltolain mukaan määritellään se, miten vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin, edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä seurataan niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Terveyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista koskevat toimenpidelinjaukset sisällytetään viraston toimintasuunnitelmiin. Edellä mainitusta syystä sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä kaupunkistrategiasta ja virastotason strategiasta erillisen kansanterveysohjelman sisällyttämistä viraston toiminnan suunnitteluun kannatettavana.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveysvaikutusten arviointi:

Väestöön kohdistuva kansanterveystyö on laajaa toimintaa; toiminta tulee ulottaa kaikkiin hallintokuntiin ja alueella toimiviin kansanterveysjärjestöihin. Poikkihallinnollisella yhteistyöllä saadaan parhaimpia tuloksia. Terveysviranomaiset koordinoivat kansanterveystyötä.

Kansanterveyttä edistetään tehokkaimmin kohdistamalla toimenpiteitä erityisesti sosioekonomisesti heikossa asemassa olevaan väestönosaan.

Kansanterveyttä saadaan tehokkaimmin kohotettua kohdistamalla toimenpiteitä erityisesti sosioekonomisesti heikossa asemassa olevaan väestönosaan."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566