Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/25

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 482

V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Eija Loukoila ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Vuosaaren sillan liikenneturvallisuutta tulisi parantaa laskemalla ajonopeudet 50 km/h ja ohjaamalla mopoliikenne ajokaistoille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren silta on mukana kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. Vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat laaditaan niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 5.3.2013 hyväksymän pyöräliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien sijaan. Tätä puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän väheneminen reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet. Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 km/h jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että talousarvion 2013 investointiosassa katu- ja väyläinvestointeihin on varattu noin 106 miljoonaa euroa, josta siltojen peruskorjaukseen noin 6 miljoonaa euroa. Vuosaaren silta ajoittuu suunnitelmakaudelle 2013-2016 siltojen peruskorjaushankkeena, jolla ylläpidetään kohteen rakenteellista kelpoisuutta. Tämä asettaa omat reunaehtonsa siltaan kohdistuvien hankkeiden toteuttamiselle. Investointiohjelmasta päätetään syksyllä talousarvion yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.03.2013 § 80

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Vuotie on pääkatu, jonka länsiosassa sijaitseva Vuosaaren silta toimii sisääntuloväylänä Vuosaareen. Vuosaaren sillan kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Arkivuorokauden liikennemäärä sillalla on noin 28 000 moottoriajoneuvoa, vajaat 2 000 pyöräilijää ja noin 500 jalankulkijaa. Vuosaaren satamaan suuntautuva raskas liikenne käyttää sekä tulo- että poistumistienään pääasiallisesti Kehä III:n tunneliyhteyttä. Vuosina 2004 - 2010 Vuosaaren sillan kohdalla tapahtui kahdeksan liikenneonnettomuutta, joista yksi johti pyöräilijän loukkaantumiseen. Pyöräilijä ajoi tuolloin pyörätien sijasta ajoradalla.

Vuosaaren sillan leveys on vajaat 19 metriä. Autoliikenteelle on kaksi kapeaa (leveys 3 metriä) ajokaistaa suuntaansa. Sillan molemmissa reunoissa on 3,15 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Liikennesuunnitteluosastolla tutkittiin vuonna 2001 vaihtoehtoja mopolla ajon sallimiseksi Meripellontiellä ja Vuotiellä. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti sallia mopolla ajon Vuosaaren sillan pohjoisreunassa lähinnä reittien jatkuvuuden takia.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2004 alentaa useiden asuntokatujen ja kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuosina 2005 ja 2009 edelleen alentaa eräiden katuosuuksien nopeusrajoitusta. Vuotien länsipään nopeusrajoituksen alentamisesta 60:stä 50:een kilometriin tunnissa keskusteltiin. Nopeusrajoitus jätettiin kuitenkin ennalleen, koska kyseisellä osuudella ei ole tasoliittymiä.

Vuosaaren silta on mukana liikennesuunnitteluosaston investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi myös lautakunnassa 5.3.2013 hyväksyttyä pyöräliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien sijaan. Tätä puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän väheneminen reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet.

Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566