Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/54

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 511

V Sj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana

HEL 2012-014524 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua ovat esittäneet ohjeistuksen laatimista eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana.

Kaupunginhallitus viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon. Siitä ilmenee, että kaupungilla ei ole ikärajaa sen suhteen, minkä ikäiset henkilöt voidaan ottaa kaupungin palvelukseen. Kaupunginhallitus toteaa vielä, kaupungin vuoden 2012 henkilöstöraporttiin viitaten, että kaupungilla työskentelee yhä kasvava joukko henkilöitä, joiden virka- ja työehtosopimusten mukainen eläkkeelle jäämisen ikä on jo ylittynyt. Tämä suuntaus on kaupungin tavoitteiden mukaista. Sitä on ollut tukemassa mm. kaupungille kehitetty eri-ikäisten johtamisen toimintamalli. Kaupungissa on myös toteutettu lukuisia työkykyä ja työssä jatkamista tukevia hankkeita.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite

Päätöshistoria

Henkilöstökeskus 7.1.2013

HEL 2012-014524 T 00 00 03

Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteessa esitetään ohjeistuksen laatimista eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana.

Henkilöstökeskus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 21.12.2009, 1438 §, että eläkkeellä oleva, tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö voidaan ottaa kaupungin palvelukseen ilman yläikärajaa.

Samoin kaupungin palveluksessa olevan palveluksen jatkamisesta määräaikaisesti 68 vuoden täyttämisen jälkeen on mahdollista sopia esimiehen ja työntekijän kesken, jos työyksikön työtilanne edellyttää tilapäisen työvoiman käyttöä.

Edellä mainitut eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeellä olevan palkkaamiseen liittyvät periaatteet on annettu virastoille ja liikelaitoksille tiedoksi henkilöstökeskuksen ohjekirjeellä 7.1.2010.

Edellä mainittuun viitaten, henkilöstökeskus katsoo, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566