Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/42

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 499

V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta

HEL 2012-015497 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mirka Vainikka ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki aloittaa hankkeen, jonka puitteissa omaishoitajille tarjotaan tietotaitoa omaishoitoon liittyvistä haasteista ja tukirakenteista sekä tuetaan koulutuksen käyneitä tukemaan toinen toisiaan ns. vertaistoiminnan avulla.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin omaishoidossa on järjestetty omaishoitajille suunnattuja valmennuskursseja vuosien ajan. Meneillään olevassa viraston kärkihankkeessa kyseistä toimintamallia vielä terävöitetään. Kaikille uusille omaishoitajille tarjotaan mahdollisuus osallistua valmennuskurssille. Osaan järjestettävistä kursseista voivat osallistua myös ne omaistaan hoitavat, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä.

Valmennuskurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: muistisairaudet, apuvälineet ja ergonomia, perushoito ja lääkitys, ravitsemus, yhteiskunnalliset tuet ja tukipalvelut, parisuhde ja voimavarat, omaishoitajan hyvinvoinnin avaimet.

Kaupunginhallitus yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemykseen, ettei erillistä hanketta omaishoitajien koulutukseen ja tukemiseen tarvitse käynnistää. Olemassa olevien palvelujen ja tukimuotojen jatkuvalla kehittämisellä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden alan toimijoiden kanssa päästään vastaavaan lopputulokseen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 39

HEL 2012-015497 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

"Laissa omaishoidon tuesta 2005/937 ei ole mainintaa koulutuksen järjestämisvelvoitteesta omaishoitajille. Lain 7§ edellyttää kuitenkin hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattavaksi mm. omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palvelujen määrän ja sisällön. Valtuustoaloitteen voidaan katsoa liittyvän kyseisen pykälän toteuttamiseen.

Helsingin kaupungin omaishoidossa on järjestetty omaishoitajille suunnattuja valmennuskursseja vuosien ajan. Meneillään olevassa viraston kärkihankkeessa kyseistä toimintamallia vielä terävöitetään. Vuonna 2012 valmennuskursseihin liittyviä tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 19 ja niihin osallistui 194 henkilöä.

Kaikille uusille omaishoitajille tarjotaan mahdollisuus osallistua valmennuskurssille. Osaan järjestettävistä kursseista voivat osallistua myös ne omaistaan hoitavat, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä. Kursseja järjestetään omaishoidon toimintakeskuksissa ja palvelukeskuksissa ympäri kaupunkia. Jokaisella palvelualueella on valmennuskurssien organisoimisesta vastaava työryhmä. Työryhmään kuuluu kaupungin työntekijöiden lisäksi yhteistyökumppaneita muun muassa Pääkaupunkiseudun omaiset ja läheiset ry:stä, SPR:stä sekä Ikäinstituutista.

Valmennuskurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: muistisairaudet, apuvälineet ja ergonomia, perushoito ja lääkitys, ravitsemus, yhteiskunnalliset tuet ja tukipalvelut, parisuhde ja voimavarat, omaishoitajan hyvinvoinnin avaimet.  Toiveena on, että jo kurssien aikana syntyisi vertaistukisuhteita. Kurssien tavoitteena on ohjata osallistujia osallistumaan myös omaishoidon toimintakeskuksissa ja palvelukeskuksissa kokoontuviin vertaistukiryhmiin sekä keskusten tarjoamaan muuhun tiedolliseen, liikunnalliseen ja kulttuurilliseen toimintaan. Vuonna 2012 omaishoidon toimintakeskuksissa oli yhteensä 179 vertais- ja tukiryhmätilaisuutta. Niihin osallistui 948 henkilöä. Vertaistukitoimintaa omaishoitajille tarjoavat myös omaishoitojärjestöt sekä eri sairauksiin liittyvät potilasjärjestöt.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erillistä hanketta omaishoitajien koulutukseen ja tukemiseen ei tarvitse käynnistää. Olemassa olevien palvelujen ja tukimuotojen jatkuvalla kehittämisellä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden alan toimijoiden kanssa päästään vastaavaan lopputulokseen

Terveysvaikutusten arviointi:

Omaishoitajien jaksamisen tukemisella koulutuksellisilla ja muilla tukitoimilla on positiivinen vaikutus omaishoitajien fyysiseen ja henkiseen jaksamiseen. Tiedollinen ja yhteisöllinen tuki edistää omaishoitajan terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maarit Varis, toiminnan suunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566