Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/50

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 507

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille

HEL 2012-013152 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 37 muuta valtuutettua esittävät, että nuorisoasiainkeskuksessa kehitetään peliriippuvuuteen ja pikavippiongelmiin keskittyvää virtuaalinuorisotyötä yhdessä nuorten, ja mahdollisesti rahapelitahojen kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan lausuntoon, josta ilmenee, että nuorisoasiainkeskus on vastannut pelaamisharrastuksen kasvamiseen omalla pelitoiminnallaan. Siinä painottuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Nuorisotoiminnan lausunnossa todetaankin, että pelitoimintaan liittyy ensisijassa myönteisiä piirteitä. Pienelle ryhmälle voi kuitenkin muodostua peleihin ongelmallinen suhde. Toisaalta pelitoiminta on nähty erinomaiseksi tavaksi tavoittaa erityisesti sosiaalisesti eristyvämpiä poikia.

Digitaalinen viihdepelaaminen ja rahapelaaminen on syytä erottaa ilmiöinä toisistaan. Saadut selvitykset viittaavat siihen, että rahapeliongelma olisi alaikäisten keskuudessa vähentynyt huomattavasti rahapelaamisen ikärajan muutoksen vuoksi. Rahapelaamisen tuottamien ongelmien selvittelyssä on syytä edetä yhteistyössä kansallisella tasolla. Kaupunginhallitus toteaa, että peliriippuvuutta on selvitetty mm. sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä selvityksessä, ja syksyllä 2010 avattiin ensimmäinen rahapeliongelmien hoitoon erikoistunut Peliklinikka. Peliklinikka tekee laaja-alaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden osaamista. Tähän kokonaisuuteen kytkeytyy myös lautakunnan lausunnossa mainittu Peluuri, peliongelmaisia palveleva puhelin.

Nuorisolautakunnan lausunnossa korostetaan, että rahapelaamiseen ja liikapelaamiseen liittyvät ongelmat ovat oire elämänhallinnan haasteista, joiden ratkaiseminen edellyttää nuorten hyvinvoinnin parantamisesta lähteviä ratkaisuja. Siten nämäkin haasteet kytkeytyvät laajasti nuorten kasvun tukemiseen ja mm. nuorten palveluohjauksen parantamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 110

HEL 2012-013152 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pelitoiminta on kasvava nuorisokulttuurinen ilmiö. Nuorisoasiainkeskus on reagoinut ilmiöön omalla pelitoiminnalla, jonka kärkiä ovat toimintakeskus Hapen Pelitalo sekä alueellisille nuorisotaloille sijoitetut pelaamisen etäpisteet. Pelitalossa on ollut marraskuun 2012 loppuun mennessä 7963 käyntikertaa. Nuorisoasiainkeskuksessa toimii myös peliryhmä, jossa joukko nuorisotyöntekijöitä kehittää nuorisotyöllisiä menetelmiä pelikulttuuriin. Pelitoimintaa on kehitetty osana Verkkonuorisotyön valtakunnallista kehittämiskeskusta Verkeä. Nuorisoasiainkeskuksen pelitoiminnassa painottuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen – pelaaminen samassa paikassa. Pelitoiminnan merkityksestä kertoo, että Pelitalo vakinaistetaan vuoden 2013 alusta osaksi kulttuurista nuorisotyötä.

Nuorisoasiainkeskus katsoo pelitoiminnan oleva nuorisokulttuurinen ilmiö, johon liittyy ensisijaisesti myönteisiä piirteitä ja jota tulee siksi kehittää ja vahvistaa. Nuorisotyölliseen otteeseen kuuluu kuitenkin totuudenmukainen ja aktiivinen ote pelaamisen haitallisten vaikutusten torjunnassa ja nuorten tukemisessa. Digitaalisiin viihdepeleihin ongelmallisen suhteen muodostaneet ovat kohderyhmä, jonka koko on kaikista pelaajista pieni mutta kaikista nivelvaiheen (peruskoulun loppu/toisen asteen alku) pudokkaista sen uskotaan olevan suurempi ryhmä. Tämä perustelee kohdennettuja toimia ongelmaan. Nuorisoasiainkeskus onkin kehittänyt hyviä menetelmiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Pelitoiminta on katsottu erinomaiseksi tavaksi tavoittaa erityisesti sosiaalisesti eristyvämpiä poikia. Hapessa toimiva poikien peliryhmä sekä Kallahden nuorisotalon pelikerho ovat osoittautuneet onnistuneiksi nuorisotyön metodeiksi, joiden laajentamista suunnitellaan.

Nuorisoasiainkeskuksen pelitoiminta keskittyy vain ja ainoastaan digitaaliseen viihdepelaamiseen, jossa ei käytetä rahaa. Digitaalinen viihdepelaaminen on syytä erottaa ilmiönä digitaalisesta rahapelaamisesta. Nuorisoasiainkeskus korostaa, että rahapelaamiseen ja liikapelaamiseen liittyvät ongelmat ovat oire elämänhallinnan haasteista ja siksi edellyttävät nuoren hyvinvoinnin parantamisesta lähteviä ratkaisuja.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että aloitteessa nostetaan aiheellisesti esille pikavippien vauhdittama nuorten velkaantuminen. Nuorisoasiainkeskuksen tiedon mukaan rahapeliriippuvuus ja varsinkin pikavippien kautta velkaantuminen ovat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaiden ryhmässä olevia ilmiöitä. Tätä tukevat nuorisoasiainkeskuksen syksyllä 2012 tehdyt haastattelut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joiden mukaan rahapelaamisen ikärajamuutoksen jälkeen rahapeliongelma on vähentynyt huomattavasti alaikäisten keskuudessa. Samasta asiasta on raportoinut ja kertonut mm. peliriippuvuuteen keskittyvän Peluuri-hankkeen selvitykset. Peluurin puhelinpalveluun soittaneista peliongelmaisista vain 10-20 prosenttia on puhunut pikavipeistä. Peliklinikan avohoitopotilaista noin puolella on ollut ongelmia pikavippivelkaantumisen kanssa. Alle 25-vuotiaiden nuorten määrä asiakkaista on kohtuullisen pieni.

Ongelmapelaajista digitaalisten viihdepelien kontekstissa nuorisoasiainkeskuksessa on jo tehty selvitystyötä. Tieto rahapelaamisen tuottamista ongelmista nuorten keskuudessa on kuitenkin osittain puutteellista. Siksi pohdittaessa uusia tukitoimia rahapeleissä velkaantuneille nuorille tulisi selvittää, kuinka isosta ryhmästä on kyse liittyen rahapeliongelmaisiin.

Uudistettu nuorisolaki edellyttää kuntia parantamaan ja selkeyttämään nuorten palveluohjausta. Koska Suomessa toimii jo Peluurin kaltaisia, rahapeliongelmiin pureutuvia toimijoita, nuorisolautakunta näkee kansallisen yhteistyön viisaana etenemismallina. Tätä puolustaa myös verkkomaailman kuntarajoja ylittävä luonne. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että kumppanuuksissa oikea nuorisoalan vastuutoimija olisi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukseen sijoitettu Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke.  Nuorisoasiainkeskus katsoo, että toimenpiteet pitää kohdistaa juuri velkaantumisen ehkäisyyn sekä nuorten elämänhallinnallisten taitojen vahvistamiseen. Lisäksi nuorisoasiainkeskus näkee mahdollisena, että nuorten velkaneuvontaan hakeutuvien keskuudesta voidaan tavoittaa rahapeliongelmaisia ja ohjata heidät oikeaan korjaavaan palveluun.

Aloitteessa ehdotetaan pelin itse-evaluatiivisen pelin kehittämistä. Nuorisoasiainkeskuksen kokemus on osoittanut, että omien pelien tai verkkoympäristöjen kehittäminen osoittautuu usein kalliiksi ja teholtaan vähäiseksi tavaksi tavoittaa nuoria. Siksi esimerkiksi Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke keskittyy toimintaan niissä ympäristöissä, joita nuoret jo käyttävät. Nuorisoasiainkeskuksen kokemusten mukaan ammattilaisten palkkaaminen pelikehittämiseen on erittäin kallista ja toimivan sovelluksen tuottaminen julkisilla varoilla harvoin onnistuu. Nuorisoasiainkeskuksen kokemuksen mukaan nuorten osallistaminen ulkopuolelta määritettyihin pelikehittämisprojekteihin on äärimmäisen vaikeaa. Nuorisoasiainkeskus katsookin, että valtuutettujen esille nostamaan ilmiöön tulee reagoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa ja toteuttaa työ sekä kohtaavana pienryhmätyönä että nuorten jo käyttämissä ympäristöissä.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566