Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/57

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 514

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan uimapuvuttoman uinnin helpottamiseksi, että Yrjönkadun uimahallin käyttöä laajennetaan kesään ja yläkerta otetaan asiakaskäyttöön viikonloppuisin, ja että uimapuvuttoman uinnin mahdollisuuksia parannetaan Seurasaaressa ja että naisille järjestetään kesäisin vastaavanlainen mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin kuin miehillä on Pihlajasaaressa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että tämänhetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita karsimatta. Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus kesällä ja tulevan kesän korjaukset.

Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 28.11.2012 asia 53

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 64

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Valtuutettu Sari Näre ja useat muut valtuutetut ovat tehneet 28.11.2012 valtuustoaloitteen uimapuvuttoman uinnin helpottamiseksi Helsingissä. Aloitteessa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

-       Yrjönkadun uimahallin käyttöä laajennetaan kesään ja yläkerta otetaan asiakaskäyttöön viikonloppuisin
-       uimapuvuttoman uinnin mahdollisuuksia parannetaan Seurasaaressa
-       järjestetään naisille kesäisin vastaavanlainen mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin kuin miehillä on Pihlajasaaressa

Liikuntavirasto ylläpitää neljää yleisölle avoinna olevaa uimahallia (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) sekä Uimastadionin ja Kumpulan maauimalaa.

Kesällä 2013 uimahallien kesäseisokit ovat seuraavat:

Itäkeskus 21.6.-11.8.
Jakomäki 3.6. - 1.9.
Pirkkola 1.7. - 11.8.
Yrjönkatu 27.5. - 1.9. (2 krs. suljettu myös toukokuussa)

Samaan aikaan liikuntavirasto kuitenkin avaa maauimalat seuraavasti:

Uimastadion 6.5-15.9.
Kumpula 27.5. - 25.8.

Tämän hetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita karsimatta. Vuonna 2012 liikuntalaitososaston menojen toteumaprosentti vastaavilla aukioloajoilla oli tasan 100 %. Määrärahojen siirto muista laitoksista uimahallien aukioloaikojen laajentamiseen vaikeutuu tänä vuonna entisestään sähkön hinnan käännyttyä taas nousuun.

Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus kesällä ja tulevan kesän korjaukset. Vakinaisen henkilöstön lomat on syytä pitää pääosin kesällä, jotta ne eivät toiminnallisesti ja taloudellisesti rasita liikaa toimintaa talvikaudella. Tämän lisäksi erityisesti osa teknisestä ja kassahenkilökunnasta tarvitaan samaan aikaan maauimaloissa riittävän osaamisen varmistamiseksi. Maauimaloita ei voida operoida pelkästään kesätyöntekijöiden voimin. Tulevana kesänä Yrjönkadun uimahallin 2. kerroksen puukiuas ja sen hormi täytyy uusia, jotta ne voidaan ottaa jälleen käyttöön syyskuun alussa. Nämä työt voidaan suorittaa vain laitoksen ollessa suljettuna.          

Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566