Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/29

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 486

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-015134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Kotinummentielle asennettaisiin välille Vanha Tapanilantie - Erätie nopeusnäyttö liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on syksyllä 2012 valmisteltu ehdotusta seuraavien nopeusnäyttöjen sijoituskohteista. Asukkailta tulleiden palautteiden, maastohavaintojen ja liikennemäärien perusteella Kotinummentie on mukana siinä joukossa, josta lopulta valitaan uudet näyttöjen sijoituskohteet. Nopeusnäyttötaulun käyttö on perusteltua Kotinummentiellä myös siitä syystä, että kadun maaperä on suureksi osaksi savea, mikä estää rakenteellisten hidasteiden käytön kadulla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.02.2013 § 42

HEL 2012-015134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kotinummentie on katuluokitukseltaan alueellinen kokoojakatu. Kadun nopeusrajoitus on nopeusrajoitusjärjestelmän mukainen 40 km/h. Kotinummentien keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on laskettu kolmena vuonna 1990 jälkeen. Vuonna 1991 liikennemäärä oli noin 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta se nousi noin 3 800 ajoneuvoon vuonna 2003. Vuoden 2008 mittausten mukaan liikennemäärä kadulla on noin 2 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämän hetkinen arvio liikennemäärästä Kotinummentiellä välillä Vanha Tapanilantie Erätie on noin 3 100. Laskentatietojen mukaan kuorma-autojen määrä kadulla on vähentynyt kolmanneksen vuoden 2003 tasosta. Linja-autojen nykyinen määrä välillä Vanha Tapanilantie Erätie on noin 7,5 % vuoden 2003 määrästä, koska paikallisliikenteen bussit eivät nykyisin käytä reittiä.

Onnettomuustietojen mukaan Kotinummentiellä on vuosina 2004 - 2010 tapahtunut yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus polkupyöräilijälle välillä Vanha Tapanilantie - Erätie. Onnettomuus tapahtui Tapaninkyläntien risteyksessä, johon on sen jälkeen kesällä 2012 rakennettu kiertoliittymä. Jalankulkijoille tapahtuneita onnettomuuksia ei poliisin tietoon ole tullut. Autoilijoille tapahtuneita omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut muutama vuosittain.

Nopeusnäyttötauluista on saatu hyviä kokemuksia ajonopeuksien alentamisessa. Helsingin 15 ensimmäisestä kohteesta tehdyn seurannan mukaan autojen keskinopeus aleni kaikissa pisteissä näyttötaulujen asentamisen jälkeen. Keskimääräinen nopeuksien alenema oli vajaa kaksi kilometriä tunnissa. Korkeimpien nopeuksien osuus väheni selvästi enemmän. Positiivinen muutos on samaa suuruusluokkaa kuin mitä aikaisemmin on Helsingissä saavutettu nopeusrajoituksen alentamisella 10 kilometrillä tunnissa. Nykyään tauluja on yhteensä 55 kappaletta. Tauluista kerätään seurantatietoa vuosittain mm. niiden pitkäaikaisen vaikutuksen arviointia varten.

Liikennesuunnitteluosastolla on syksyllä 2012 valmisteltu ehdotusta seuraavien nopeusnäyttöjen sijoituskohteista. Asukkailta tulleiden palautteiden, maastohavaintojen ja liikennemäärien perusteella Kotinummentie on mukana siinä joukossa, josta lopulta valitaan uudet kohteet. Nopeusnäyttötaulun käyttö on perusteltua Kotinummentiellä myös siitä syystä, että kadun maaperä on suureksi osaksi savea, mikä estää rakenteellisten hidasteiden käytön kadulla.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566