Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/52

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 509

V Sj / Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloite yhteistyön lisäämisestä alueen taidekorkeakoulujen kanssa

HEL 2012-013139 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttler ja 17 muuta valtuutettua viittaavat aloitteessaan kulttuurin ja taiteen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnille. Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä Helsingin alueen taidekorkeakoulujen kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin. Niissä yhdytään ajatukseen siitä, että kulttuurilla ja taiteella on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja taideyliopistojen välillä onkin ollut vilkasta ja aloitteessa mainitut yhteistoiminnan muodot ovat jo monin tavoin käytössä. Ajatus yhteistyön tiivistämisestä saa myös selvää kannatusta, siihen näyttää olevan selvää valmiutta niin lautakunta- kuin virastotasollakin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin ym. aloite

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 418

HEL 2012-013139 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä kulttuurilla ja taiteella on tärkeä rooli. Sosiaalivirastolla on nykyisellään monimuotoista yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden ja taidekorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kaudella 2009–2012 on kehitetty hallintokuntien yhteistyönä lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastetoimintaa, joka on kohdennettu erityisesti sosioekonomisesti heikommille alueille (positiivisen diskriminaation kriteerit). Kerhotoiminnan tuottamisessa on ollut mukana taiteen perusoppilaitoksia. Tulevaisuudessa tavoitteena on aloittaa yhteistyö myös taidealan korkeakoulujen kanssa mm. koululaisten kerhotoiminnan osalta.

Sosiaaliviraston aluetyön yksikössä on tehty yhteistyötä taidekorkeakoulujen kanssa mm. erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Taidekorkeakoulujen edustajia on mukana alueellisissa yhteistyöverkostoissa, ja monessa uudessa kehittämishankkeessa kulttuurialan toimijoilla on oma roolinsa. Tervalammen kuntoutuskeskuksen naisten yhteisössä on toteutettu viiden kerran työpaja Aalto-yliopiston taideteollisen yksikön kanssa elo-syyskuussa 2012. Projekti oli osa Art Degrowth -tutkimusprojektia. Taidealojen ja -menetelmien liittäminen osaksi ihmisen muutostyötä mm. päihdehuollossa on antoisaa. Maahanmuuttoyksikössä on järjestetty yhteistyössä Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa taideterapiaryhmä lapsille. Aalto-yliopiston muotoilun koulutuksen kanssa on tehty savuttomuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä (savuttomat puistot, Helsingissä Ruttopuisto). Elokuvataiteen opiskelijoiden kanssa valmistettiin asunnottomuuteen liittyviä lyhytelokuvia, jotka saivat erittäin hyvän vastaanoton.

Taidekorkeakoulujen opiskelijoita on työllistetty harjoittelijoiksi, mm. Hakasalmen huvilan näyttelyprojektiin sekä Uusix-verstaille, joissa opiskelijat suunnittelivat tuotteita kierrätysmateriaaleista kuntouttavaan työtoimintaan. Kehitysvammaisten Pasilan toimintakeskus on tehnyt useita näytelmäprojekteja alan ammattilaisten kanssa. Viimeisin toteutettiin Metropolia- ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijan johdolla syksyllä 2011. Aluetyön yksikössä on ollut useita kulttuurialan työntekijöitä työllistettynä tuottamassa alueellisia kulttuuripalveluja.

Yhteistyö kulttuurialan toimijoiden kanssa kehittyy jatkuvasti. Uusix-verstailla on alkamassa uusi projekti taideteollisen korkeakoulun kanssa. Tässä projektissa järjestetään suunnittelukilpailu taide- ja muotoilijaopiskelijoille. Kilpailun kohteena on uuden Finnairin pääkonttorin sisäänkäyntiaula. Taideteos valmistetaan Uusix-verstailla.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa suunnitellaan yhteistyötä sosiaalitoimiston tilojen uudistamiseen niin palvelumuotoilun kun arkkitehtuurin keinoin. Jälkimmäisestä asiasta valmistellaan yhteistä hakemusta ”Innovatiivinen Helsinki” – ohjelmaan ja useita opiskelijoita on jo ilmoittautunut kiinnostuneeksi tekemään opinnäytetyötään tässä hankkeessa. Myös Metropolian esittävän taiteen kanssa suunnitellaan yhteistyötä liittyen draaman käyttöön vanhusten palveluissa.  Saman koulutusohjelman kanssa järjestettiin vuosi sitten sosiaalialan osaamiskeskusten 10-vuotisjuhlat. Myös musiikin koulutusohjelman kanssa on valmisteltu yhteinen rahoitushakemus, jossa vanhustenpalveluihin tarjotaan erilaisia musiikkiin liittyviä kokeiluja

Taiteen korkeakoulujen ja sosiaalialan toimijoiden yhteistyöstä on saatu paljon hyvää kokemusta ja yhteistyö on ollut kasvussa viime aikoina. Kaupungin eri virastojen yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden ja erityisesti taidekorkeakoulujen kanssa edistää omalta osaltaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Jatkossa yhteistyötä on mahdollista lisätä hankekohtaisesti.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Ulla Tyyskä, va. kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 11.12.2012 § 169

HEL 2012-013139 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Tuleva taideyliopisto ja muut taiteen alan koulutusta antavat oppilaitokset ovat merkittävä resurssi Helsingille ja elinvoimaisen kulttuurielämän tae. Oppilaitoksista valmistuu vuosittain suuri joukko taidokkaita, tuorein koulutuksin ja ajatuksin varustettuja taiteen ammattilaisia rikastuttamaan helsinkiläistä kulttuurielämää. Taidekorkeakoulujen ja Helsingin kaupungin välillä on jo luontevaa yhteistyötä ja sen lisääminen on kannatettavaa.

Helsingin kulttuurikeskus sekä kaupunginkirjasto tekevät yhteistyötä taideopiskelijoiden kanssa työharjoitteluin ja erilaisissa projekteissa. Esimerkki jälkimmäisestä on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin maisteriopiskelijoiden kanssa kesällä 2012 toteutettu Keidas - elävä olohuone Annantalon pihalla. Yhteistyö taidekorkeakoulujen kanssa on myös kirjattu mm. Annantalon toimintatavoitteisiin. Taideoppilaitosten ja kaupungin virastojen yhteistyötä on jo kehitetty lisäksi sosiaali- ja terveyssektorilla. Keskustakirjaston suunnittelussa on ollut yhteistyöprojekteja Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa sekä Huomisen arki –projektissa, jossa esitellään uusia innovaatioita kirjastoissa.

Kaupungin ja taidealan korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on tärkeää, että opiskelijoiden työharjoittelu kaupungilla liittyy johonkin opintokokonaisuuteen, jossa opiskelijalle annettaan valmiuksia erilaisissa (työ)ympäristöissä toimimiseen ja hän saa tukea opettajiltaan myös työharjoittelun aikana. Olennaista on myös, että taideopiskelijatyöharjoittelijan toimenkuva vastaanottavassa virastossa on selkeä ja se, että tiedetään, millaiseen työskentelyyn hänen opintonsa antaisivat edellytyksiä.

Kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston asiantuntemusta voisi hyödyntää toimivien työharjoitteluohjelmien rakentamisessa. Kaupungin virastojen edustajia voitaisiin myös kutsua mukaan sellaisten opintokokonaisuuksien suunnitteluun, johon saattaa liittyä työharjoittelu kaupungilla. Kaupunki voisi ottaa kumppanikseen myös erityisesti yhteisö- ja ympäristötaiteeseen suuntautuneita taiteen tohtoriopiskelijoita.

Kaupungilla on myös runsaasti tyhjillään olevia kiinteistöjä, joihin taideopiskelijat voisivat tuoda elämää. Torikortteleissa onkin avautumassa Taideyliopiston opiskelijoiden ”Vapaan taiteen tilan” – opiskelijoiden kokoontumispaikka, jossa järjestetään myös kaikille avoimia teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä näyttelyitä. Olisi syytä selvittää, voitaisiinko väliaikaisesti tyhjillään tai vajaakäytössä olevia tiloja antaa taideopiskelijoiden käyttöön laajemminkin. Järjestelystä hyötyisivät sekä kaupunki että opiskelijat. Tilojen väliaikaiskäytön suosiminen myös taideopiskelijoiden hankkeisiin on kulttuuristrategian linjausten mukaista toimintaa.

Kaupunginkirjastolla on 37 toimipistettä eri puolilla kaupunkia ja kirjasto hakee jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita. Taideopiskelijat voisivat esityksillään elävöittää myös kirjastotoimintaa.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37712

satu.silvanto(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 291

HEL 2012-013139 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Terveyslautakunta yhtyy aloitteen tekijöiden käsityksen siitä, että kulttuurin ja taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnille on merkittävä ja että kulttuuritoimijoiden ja eri virastojen ja hallintokuntien yhteistyöllä on Helsingissä paljon mahdollisuuksia.

Asia on ajankohtainen, koska pääkaupunkiseudun taidekorkeakoulukentällä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan suuria organisatorisia muutoksia. Taideyliopisto käynnistyy vuoden 2013 alussa Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa kun Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos yhdistyvät. Terveyslautakunta katsoo, että Helsingin kaupungin on syytä luoda toimivat yhteistyösuhteet näihin uusiin toimijoihin.

Henkilöstökeskuksesta saatujen tietojen mukaan Helsingin kaupungilla aloittaa vuosittain palkkatuetussa työssä noin 1 200 ja työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa noin 800 työtöntä helsinkiläistä, joista osa työllistyy kulttuurialan tehtäviin. Tänä vuonna Helsingin TE-toimistoon on ilmoitettu 47 kulttuurialan tukityöpaikkaa (v. 2011 44 paikkaa). Valtaosa paikoista on tähän mennessä täytetty. Tukityönä toteutettuna tämä tarkoittaa käytännössä 23,5 henkilötyövuotta. Työttömiä henkilöitä osallistuu myös työmarkkinatuella toteutettavaan harjoitteluun (noin 20/vuosi). Lisäksi kulttuurikeskus tukee taiteilijoiden eri ympäristöissä toteuttamia projekteja myöntämillään avustuksilla, joista osa kohdistetaan taideopiskelijoille. 

Taidekorkeakoulujen opiskelijoiden harjoittelusta saatujen tietojen mukaan Taideteollisesta korkeakoulusta on vuosittain Helsingin kaupungilla harjoittelussa yhdestä kahteen opiskelijaa.

Työtön taidealan ammattilainen voi työllistyä kaupungin eri virastoihin. Esimerkiksi kulttuurituottajien ja vapaa-ajan ohjaajien paikkoja on henkilöstökeskuksen mukaan jatkuvasti tarjolla.

Taiteilijoiden työllistyminen hyvinvointipalveluihin sisältyy Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan 2012-2017 (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2011, 250 §). Helsingin terveystoimessa on tätä tavoitetta toteutettu jo vuosien ajan eri tavoin. Taidealan työntekijöitä ja opiskelijoita on esimerkiksi ollut toteuttamassa kuvataideteoksia ja tanssiprojekteja terveyskeskuksen tiloissa. Tällä yhteistyöllä on voitu virkistää ja aktivoida niin asiakkaita/potilaita kuin henkilökuntaakin. Terveyskeskuksessa sairaaloiden ja muiden rakennusten aulatiloja tarjotaan vaihtuville näyttelyille ja eri tiloihin hankitaan tai lainataan taideteoksia. Yhteistyöstä taidealan kanssa on saatu pääsääntöisesti myönteisiä kokemuksia.

Terveyslautakunta toteaa, että useat lausunnossa mainitut asiat toteutuvat jo Helsingin kaupungin toiminnassa. Yhteistyötä taiteen kentällä toimivien kanssa on syytä jatkaa myös ensi vuonna aloittavassa uudessa sosiaali- ja terveysvirastosta olemassa olevat taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot huomioiden. Yhteistyön kehittäminen henkilöstökeskuksen ja kulttuurikeskuksen kanssa on myös suositeltavaa kokonaisuuden hyvän hallinnan takaamiseksi.

Terveysvaikutusten arviointi

Kulttuurin eri muodoilla voi olla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia erilaisissa elämänvaiheissa niin terveyden, sairauden kuin toipumisenkin aikoina. Vaikutukset voivat terveydenhuollon palvelujen yhteydessä ulottua asiakkaiden ja potilaiden lisäksi myös heidän läheisiinsä ja henkilökuntaan. Taideammattilaisten ja alan opiskelijoiden työllistyminen taas vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja toimeentuloonsa. Näiden perusteella terveystoimen ja kulttuurialan hyvin suunnitellulla ja toteutetulla yhteistyöllä voidaan katsoa olevan myönteisiä terveysvaikutuksia."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566