Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/37

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 494

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta

HEL 2012-014529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin mielenterveysohjelma uudistetaan ottaen huomioon potilaan ja hänen perheensä koko elämäntilanne ja elämänhallinta.

Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2009 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdottama valtakunnallinen, Mieli 2009 mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.  Helsinki valmisteli oman toimeenpano-ohjelmansa  Mieli 2009 – työryhmän kehittämisehdotusten pohjalta. Terveyslautakunta päätti toimeenpano-ohjelman toteuttamisesta toukokuussa 2011 ja sosiaalilautakunta elokuussa 2011.

Parasta aikaa on valmisteilla strategiaohjelma vuosille 2013- 2016. Strategiaohjelma tulee valtuuston käsiteltäväksi keväällä. Mielenterveystyön tavoitteet sekä niiden seuranta ja arviointi ovat osa sosiaali- ja terveysviraston toimintasuunnitelmaa ja kaupungin uutta strategiaohjelmaa.

Kaupunginhallitus yhtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä talous- ja suunnittelukeskus näkemykseen, ettei ole tarkoituksenmukaista eriyttää mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyshäiriöiden hoidon parantamiseen tähtäävää mielenterveysohjelmaa muusta sosiaali- ja terveysviraston strategiasta ja kaupungin strategiaohjelmasta.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 12.3.2013

HEL 2012-014529 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin mielenterveysohjelma uudistetaan ottaen huomioon potilaan ja hänen perheensä koko elämäntilanne ja elämänhallinta.

Vuonna 2009 julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdottama valtakunnallinen Mieli 2009 mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on tarjonnut kunnille laaja-alaista informaatio-ohjausta mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä. Myös Helsinki valmisteli oman toimeenpano-ohjelmansa Mieli 2009 – työryhmän kansallisten mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisehdotusten pohjalta. Terveyslautakunta päätti toimeenpano-ohjelman toteuttamisesta toukokuussa 2011 ja sosiaalilautakunta elokuussa 2011. Uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa toteutetaan Helsinkiin sovellettuja kansallisen Mieli 2009 –ohjelman mukaisia suosituksia ja noudatetaan valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman päivityksessä esitettäviä toimintalinjauksia ja uudistuksen tavoitteena ollutta palvelujen integraatiota.

Parasta aikaa on valmisteilla strategiaohjelma vuosille 2013- 2016 ja siinä on päihde- ja mielenterveyspalveluja sekä psykiatriaa koskevia tavoitteita. Strategiaohjelma tulee valtuuston käsiteltäväksi keväällä. Mielenterveystyön tavoitteet sekä niiden seuranta ja arviointi ovat osa sosiaali- ja terveysviraston toimintasuunnitelmaa ja kaupungin uutta strategiaohjelmaa.

Talous- ja suunnittelukeskus ei pidä tarkoituksenmukaisena eriyttää mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyshäiriöiden hoidon parantamiseen tähtäävää mielenterveysohjelmaa muusta sosiaali- ja terveysviraston strategiasta ja kaupungin strategiaohjelmasta.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 51

HEL 2012-014529 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan asettaman työryhmän valmisteleman Helsingin mielenterveysohjelman vuonna 2001. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvirastot käynnistivät seuraavana vuonna yhteisen mielenterveyspalveluprojektin (MIPRO) mielenterveysohjelman toimeenpanon tukemiseksi. Ohjelman suosituksia on toteutettu ja mm. mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen osuus on päivitetty. Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevan lainsäädännön voimaantulon yhteydessä psykiatrisen hoidon resursseja lisättiin. Terveysasemille ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sijoitettiin psykiatrisia sairaanhoitajia ja psykiatrista konsultaatiotoimintaa tehostettiin.

Mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden asianmukaisuuden jatkuva seuranta on ollut ja on edelleen välttämätöntä. Vuonna 2009 julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdottama valtakunnallinen Mieli 2009 mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on tarjonnut kunnille laaja-alaista informaatio-ohjausta mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä.

Myös Helsinki valmisteli oman toimeenpano-ohjelmansa Mieli 2009 – työryhmän kansallisten mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisehdotusten pohjalta. Terveyslautakunta päätti toimeenpano-ohjelman toteuttamisesta toukokuussa 2011 ja sosiaalilautakunta elokuussa 2011.

Helsingin omassa toimeenpano-ohjelmassa painotetaan mm. perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden parantamista. Terveysasemilla käynnistettiin päihdehoitopalvelujen tarjoaminen ja selvitettiin peruspalvelujen sosiaalineuvonnan tarvetta kansallisen Kaste - hankerahoituksen tuella. Hankkeen päättyessä päihdetyöntekijät jatkavat työtään terveysasemilla ja päivystyksissä. Uusia työmuotoja on otettu käyttöön mm. toteuttamalla vaikeasti hoidettavia henkilöitä tavoittavaa etsivää työtä ja tarjoamalla integroitua hoitoa samanaikaista päihde- ja mielenterveyshäiriötä sairastaville. Maahanmuuttajille on perustettu omat avohoidon palvelut.  Perheen ja verkoston mukaanotto hoitoon on vakiintunut osaksi psykiatrian ja päihdepalvelujen toimintaa. Toimintamalleissa korostetaan perheen arjen ja elämäntilanteen arviointia, poikkiorganisatorista yhteistyötä ja hoidon jatkuvuutta. Työmallit on laadittu yhdessä eri toimijoiden (perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, erikoissairaanhoito, työvoimahallinto, potilas- ja omaisjärjestöt) kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnollisen organisaatiouudistuksen jälkeen toiminnassa toteutetaan uudistuksessa tavoiteltua palvelujen integraatiota. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin sisältyy aina asiakkaan ja potilaan hoidon ja palvelun tarpeen arviointi ja potilaalle arvion jälkeen yksilöllisesti ja tarpeenmukaisesti räätälöity hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma on erityisen tärkeä mm. silloin, kun perheessä on psykiatristen sairauksien tai päihderiippuvuuden ohessa vaikeutta arjenhallinnassa tai toimeentulossa.

Uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa toteutetaan Helsinkiin sovellettuja kansallisen Mieli 2009 –ohjelman mukaisia suosituksia ja noudatetaan valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman päivityksessä esitettäviä toimintalinjauksia. Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvinvointia, ja sen edistäminen kuuluu siten kaikkien toimialojen tehtäviin. Mielenterveystyön tavoitteet sekä niiden seuranta ja arviointi ovat osa sosiaali- ja terveysviraston toimintasuunnitelmaa ja kaupungin uutta strategiaohjelmaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena eriyttää mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveyshäiriöiden hoidon parantamiseen tähtäävää mielenterveysohjelmaa muusta sosiaali- ja terveysviraston strategiasta ja kaupungin strategiaohjelmasta.

Terveysvaikutusten arviointi

Mielenterveys on keskeinen osa terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä tukevat palvelut ovat oleellinen osa terveys- ja sosiaalitoimen palvelukokonaisuutta. Valtakunnallisessa Mieli 2009 -suunnitelmassa korostetaan mielenterveyspalvelujen integrointia terveys- ja sosiaalipalveluihin.  Mielenterveyshäiriöt ja –ongelmat koskettavat huomattavaa osaa väestöä, joten palvelujen saatavuus tulee turvata tarjoamalla palvelun käyttäjille matalan kynnyksen palveluja ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa henkilön arvioidun hoidontarpeen mukaisesti. Helsingin mielenterveysohjelmaa voidaan edelleen pitää ajan tasalla etenemällä Mieli 2009  -suunnitelman linjausten  toteuttamisessa."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Saarela, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 42690

tuula.saarela(a)hel.fi

Mirja Asikainen, suunnittelija, puhelin: 310 64840

mirja.asikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566