Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/21

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 478

V Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite selvityksen tekemisestä Merihaan raitiotielinjasta

HEL 2012-012536 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 4.4.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Kantola ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kalasataman tulevaa raitiotielinjausta ja muita uusia linjoja suunniteltaessa selvitettäisiin raitiotielinjan rakentaminen Merihaan läpi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Merihakaa palvelevaksi raitiolinjaksi on useita vaihtoehtoja. Käynnissä olevaan Sompasaaren ja keskustan välisen raitiotieyhteyden vaihtoehtojen tarkasteluun sisältyy Merihakaakin palveleva linjaus Hakaniemen rantaan. Mikäli tämän selvityksen perusteella päädytään muuhun vaihtoehtoon, Merihakaa palveleva raitiolinja olisi mahdollista toteuttaa myös Kalasatamasta Hanasaaren kautta. Edellytyksenä Merihakaa palvelevan raitiolinjan toteutumiselle on riittävän suuri matkustajakysyntä.

Kaupunginhallitus viittaa talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon ja toteaa, että mikäli Merihaan raitiolinja on matkustajakysyntään liittyvien selvitysten perusteella tarpeellista toteuttaa, arvioidaan raitiolinjan kiireellisyys ja rakentamisen ajoitus muiden liikennehankkeiden kanssa strategiaohjelman rahoituksellisten mahdollisuuksien ja periaatteiden mukaan.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Merihaan raitioyhteyden toteutuminen ratkeaa edellä mainitut seikat huomioon ottaen osana raitioliikenteen koko kaupunkia koskevia kehittämissuunnitelmia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 4.4.2013

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 10.4.2013

HEL 2012-012536 T 00 00 03

Tarja Kantola ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavaa:

"Helsingin joukkoliikenteen järjestämisen keskeinen osa on raitioverkko. Ratikat ja ratikkalinjat ovat suosittuja kulkuvälineenä ja ratikkaverkko yhdistää kaupunginosia tehokkaalla tavalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kalasataman tulevaa raitiotielinjausta ja muita uusia linjoja suunniteltaessa selvitetään raitiotielinjan vetäminen Merihaan läpi."

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon, jonka mukaan Merihakaa palvelevaksi raitiolinjaksi on useita vaihtoehtoja. Käynnissä olevaan Sompasaaren ja keskustan välisen raitiotieyhteyden vaihtoehtojen tarkasteluun sisältyy Merihakaa palveleva linjaus Hakaniemenrantaan.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lähtökohtana Merihakaa palvelevalla raitiolinjalla tulee olla riittävän suuri matkustajakysyntä, koska raitioteiden infrastruktuuri ja vaunut vaativat huomattavia investointeja. Merihaan raitiolinjan toteuttamiskelpoisuudesta saadaan lisätietoa osana raitioliikenteen koko kaupunkia koskevia kehittämissuunnitelmia.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lopuksi, että strategiohjelmaehdotukseen 2013–2016 sisältyy keskeisenä tavoitteena tasapainoinen talous, jonka yhtenä toimenpiteenä kaupungin investoinneille (ilman liikelaitoksia) on asetettu vuotuinen 435 milj. euron investointiraami. Myös HKL-liikelaitoksen investoinneilla on vaikutusta kaupungin talouden tasapainoon ja investointeja tarkastellaan samoilla periaatteilla kuin muitakin kaupungin investointeja. Mikäli Merihaan raitiolinja katsotaan selvityksiin pohjautuvien matkustajakysynnän ym. seikkojen perusteella tarpeelliseksi toteuttaa, arvioidaan raitiolinjan kiireellisyys ja rakentamisen ajoitus muiden liikennehankkeiden kanssa em. rahoituksellisten mahdollisuuksien ja periaatteiden mukaan.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 58

HEL 2012-012536 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Merihakaa palvelevaksi raitiolinjaksi on useita vaihtoehtoja. Käynnissä olevaan Sompasaaren ja keskustan välisen raitiotieyhteyden vaihtoehtojen tarkasteluun sisältyy Merihakaakin palveleva linjaus Hakaniemen rantaan. Mikäli tämän selvityksen perusteella päädytään muuhun vaihtoehtoon, Merihakaa palveleva raitiolinja olisi mahdollista toteuttaa myös Kalasatamasta Hanasaaren kautta.

Edellytyksenä Merihakaa palvelevan raitiolinjan toteutumiselle on riittävän suuri matkustajakysyntä. Raitioteiden infrastruktuurin ja vaunujen investointien kuolettamiseksi raitiolinjojen on oltava kokopäiväisesti kuormitettuja suurien matkustajamäärien runkolinjoja. Merihaan raitioyhteyden toteutuminen ratkeaa osana raitioliikenteen koko kaupunkia koskevia kehittämissuunnitelmia.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566